Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201827859 nr. 123

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 123 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 april 2018

Eind 2016 heeft de Nationale ombudsman het rapport «Een mens leeft, een systeem niet» uitgebracht, waarin de resultaten zijn vermeld van zijn onderzoek naar problemen die burgers kunnen ondervinden in de dienstverlening door de overheid, indien zij niet of niet op de juiste wijze in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven. Bij brief van 16 december 2016 is aan de Kamer een eerste reactie gegeven naar aanleiding van het rapport.*

Als vervolg en nadere reactie op het rapport stuur ik u bijgaand een afschrift van het voortgangsbericht dat ik aan de Nationale ombudsman heb gestuurd2, waarin ik hem informeer over de activiteiten die sedert het uitkomen van het rapport door het Ministerie van BZK met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en betrokken departementen zijn ondernomen om de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Daarbij wordt in het bijzonder ook aandacht besteed aan personen die in een kwetsbare positie verkeren of dreigen te geraken. In de brief worden tevens de beoogde vervolgactiviteiten voor dit jaar genoemd.

Ik wil er graag op wijzen dat dit onderwerp in 2019 ook onderwerp zal zijn van de vijfjaarlijks beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel met betrekking tot de BRP. Uw Kamer zal bij die gelegenheid verder worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


XNoot
*

Kamerstuk 27 859, nr. 98.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl