Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727859 nr. 108

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 108 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S.

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voorrang geeft aan de ontwikkeling van publieke eID-middelen onder de naam DigiD op hogere betrouwbaarheidsniveaus boven de ontwikkeling van marktalternatieven;

overwegende dat de raming van kosten en baten in de «Business Case Inloggen in het BSN-domein» daarmee wellicht niet meer actueel is en dat dit mogelijk ook een andere verdeling van financiële risico's tussen overheid en private partijen meebrengt;

overwegende dat inzicht in kosten en baten en in de verdeling van kosten en baten tussen Rijk en private partijen voor de Kamer noodzakelijk is om het voorgestelde beleid te kunnen beoordelen;

verzoekt de regering, een raming van kosten en baten op te stellen op basis van de voorgestelde beleidswijziging, met de beoogde verdeling tussen Rijk en private partijen, en de Kamer daarover vóór 1 maart 2018 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Middendorp

Van Engelshoven