27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 461 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2019

Hierbij zend ik u, zoals toegezegd in het AO gewasbescherming, het rapport van de tussenevaluatie van de Nota gezonde groei, duurzame oogst (2013–2023) dat op 21 juni 2019 door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gepubliceerd1.

Ik wil het PBL bedanken voor het opstellen van dit rapport en zal de conclusies hiervan nader bestuderen en deze ook in acht nemen bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma bij mijn visie gewasbescherming 2030. Ik zal uw Kamer voor het zomerreces een reactie op het rapport, mede namens de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, doen toekomen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven