Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927858 nr. 439

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 439 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2019

Hierbij informeer ik uw Kamer over de voorgenomen Nederlandse standpunten inzake de onderwerpen die mogelijk ter stemming worden voorgelegd aan het eerstvolgende Standing Comittee Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen. Het overleg vindt plaats op 24 en 25 januari 2019. De standpunten zijn ambtelijk voorbereid met de ministeries van I&W, SZW en VWS, op basis van advisering door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Het SCoPAFF is een permanent comité onder voorzitterschap van de Europese Commissie (EC). Het comité ondersteunt de EC bij de uitvoering van EU regelgeving waarbij de EC de besluitvormende bevoegdheid heeft. Het SCoPAFF over regelgeving voor gewasbescherming gaat over technisch-wetenschappelijke of procedurele besluiten over de (verlenging van) goedkeuring van werkzame stoffen in de EU of de criteria waarlangs ze worden beoordeeld. Conform EU regelgeving (Verordening EG 1107/2009) betreft het hoofdzakelijk besluiten op basis van de risico's voor mens, dier en milieu, en niet de landbouwkundige noodzaak.

De onderstaande punten staan op de agenda ter (mogelijke) stemming (de zogenaamde B-punten).

Geharmoniseerde risico-indicator

Naar aanleiding van vragen van het lid Lodders (VVD) in het AO LVR op 11 december 2018 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1149) heb ik toegezegd uw Kamer nader te zullen informeren over het voorstel van de EC en het commentaar dat de Nederlandse delegatie heeft ingebracht inzake de geharmoniseerde risico-indicator voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Strekking van het Nederlandse standpunt is dat Nederland kan instemmen met een indicator die rekening houdt met het risico profiel van een werkzame stof (conform voorstel van de EC) maar dat er wel een objectieve grondslag nodig is waarmee dat risico meetelt in de indicator. Zolang die grondslag ontbreekt, is de Nederlandse (NL) delegatie voornemens zich te onthouden van stemming. Voor een nadere toelichting verwijs ik naar bijlage 11.

De werkzame stof chloorprofam

De werkzame stof chloorprofam stond ter stemming geagendeerd voor de SCoPAFF-vergadering van december 2018 (Kamerstuk 27 858, nr. 436). De stemming is toen uitgesteld voor extra overleg tussen Ctgb (rapporterende lidstaat), EFSA en de EC. Dit heeft geleid tot consensus, zoals ook verzocht door uw Kamer met de motie De Groot (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1143). Ondanks het ontbreken van residugegevens volgens nieuwe, tussentijds gewijzigde criteria, zag het Ctgb nog mogelijkheden voor veilig gebruik in de teelt van sla en uien. De EC ziet echter, vanwege wettelijke en procedurele redenen (nieuwe gegevens kunnen niet meer op het eind van het besluitvormingsproces worden aangeleverd) onvoldoende mogelijkheden om het voorstel voor niet-verlenging te wijzigen. De EC stelt daarom voor de goedkeuring van deze stof niet te verlengen. Het Ctgb accepteert de zienswijze van de EC en adviseert nu positief over het voorstel. De Nederlandse delegatie is dan ook voornemens in te stemmen met het voorstel van de EC.

De werkzame stof ethoprophos

De EC stelt voor de goedkeuring van deze stof niet te verlengen. Het betreft hier een zogenaamde «candidate for substitution»2. Meest kritieke punt van zorg is het mogelijk effect op genetisch materiaal (genotoxiciteit). In Nederland kent deze stof momenteel toelatingen in de teelt van aardappelen, vaste plantenteelt, bloembollen en snijbloemen als nematicide en insecticide. Het Ctgb adviseert positief over het voorstel van de EC. De Nederlandse delegatie is voornemens in te stemmen met het voorstel van de EC.

De werkzame stof flutianil

De EC stelt voor deze stof goed te keuren. Het betreft hier een nieuwe werkzame stof (fungicide), toe te passen in de druiven- en sierteelt. Het Ctgb adviseert positief over de goedkeuring van deze nieuwe werkzame stof. De Nederlandse delegatie is voornemens in te stemmen met het voorstel van de EC.

De werkzame stof mefentrifluconazole

De EC stelt voor deze stof goed te keuren. Het betreft hier een nieuwe werkzame stof (fungicide), toe te passen in de teelt van granen. Het Ctgb adviseert positief over de goedkeuring van deze nieuwe werkzame stof. De Nederlandse delegatie is voornemens in te stemmen met het voorstel van de EC.

Het betreft hier een zogenaamde triazool. Echter, dit is niet een van de azolen waarover in 2014 een gewijzigde motie van het lid Ouwehand is ingediend (Kamerstuk 27 858, nr. 222)3. Het RIVM voert op verzoek van mijn ministerie onderzoek uit naar de resistentie van het humaan pathogeen Aspergillus fumigates tegen triazolen en de mogelijke relatie met het landbouwkundig gebruik van deze groep stoffen (Kamerstuk 27 858, nr. 411). Wanneer de resultaten van dit onderzoek beschikbaar komen, zal het Ctgb beoordelen of mitigerende maatregelen nodig zijn bij de toelating van op triazolen gebaseerde gewasbeschermingsmiddelen (bestaande toelatingen en nieuwe aanvragen).

Toewijzing rapporterende lidstaten

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is rapporterende lidstaat voor de herbeoordeling van zeven werkzame stoffen. Vanwege de Brexit is afgesproken dat andere lidstaten de rol van het VK als rapporteur overnemen. Nederland (Ctgb) zal de behandeling van één stof overnemen (1-methyl-cyclopropene). Met dit voorstel wordt de verdeling en toewijzing van dossiers aan lidstaten vastgelegd. De Nederlandse delegatie is voornemens in te stemmen met het voorstel van de EC.

Tijdelijke verlenging goedkeuringsperiode van 16 werkzame stoffen in verband met herbeoordeling

Het betreft hier een procedurele tijdelijke verlenging van de goedkeuringsperiode van stoffen met één tot twee jaar omdat de herbeoordeling buiten de schuld van de aanvrager niet tijdig kan worden afgerond. Deze procedure is vastgelegd in verordening EG 1107/2009 (artikel 17).

De EC stelt voor de goedkeuring van deze stoffen tijdelijk te verlengen. Het Ctgb adviseert in te stemmen met het voorstel. De Nederlandse delegatie is voornemens in te stemmen met het voorstel van de EC.

Voor de goede orde wijs ik erop dat één van de werkzame stoffen een (tri)azool betreft (fluquinconazole). Deze stof kent geen toelatingen in Nederland en is niet genoemd in de hierboven genoemde motie over azolen (Kamerstuk 27 858, nr. 222).

Intrekken van de tijdelijke verlenging van 5 werkzame stoffen

Het betreft hier het intrekken van een eerdere verlenging van de goedkeuringsperiode omdat de aanvrager niet tijdig een aanvraag of dossier heeft ingediend of aangevuld om de verlenging van de goedkeuring te ondersteunen. Daarmee is grond voor de eerdere verlenging van de goedkeuringsperiode komen te vervallen. Het Ctgb adviseert positief over het voorstel. De Nederlandse delegatie is voornemens in te stemmen met het voorstel van de EC.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Werkzame stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen (EG 1107/2009, art 24)

X Noot
3

Tebuconazool, epoxiconazool, difenoconazool, bromuconazool en propiconazool.