27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 431 MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN LODDERS

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Ctgb in het kader van de REFIT van de gewasbeschermingsmiddelenverordening in zijn jaarverslag 2017 aangeeft dat voor de herbeoordeling van een werkzame stof de verordening in overeenstemming dient te worden gebracht met de praktijk voor wat betreft de tijdslijnen;

verzoekt de regering, een inspanning te verrichten om in aansluiting met het advies van het Ctgb voor lopende en toekomstige beoordelingen een inspanning te verrichten dat informatie, waarvan het ontbreken niet eerder naar voren kwam, kan worden aangeleverd bij de beoordeling door EFSA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Lodders

Naar boven