27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2017

Hierbij zend ik u mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) het verslag van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden1 (hierna: Ctgb) conform artikel 39, lid 1 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de reactie daarop van het Ctgb2.

Verslag

De Galan Groep heeft het verslag opgesteld getiteld «Rapportage Evaluatie Ctgb» over de periode 2012 tot en met 2015. Hierin worden in de verschillende hoofdstukken eerst de aspecten behandeld die spelen bij de ontwikkeling van de doeltreffendheid en vervolgens de aspecten die spelen bij de ontwikkeling van de doelmatigheid.

Het verslag bevat de volgende conclusies over de ontwikkeling van de doeltreffendheid:

  • Het Ctgb heeft zichtbaar resultaat geboekt binnen het aspect primair proces op het terugdringen van de doorlooptijden, maar er moet nog een verbeterslag volgen om de wettelijke termijnen te realiseren voor gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast neemt het Ctgb een prominente positie in binnen het Europese krachtenveld.

  • Het Ctgb wordt op het aspect kwaliteit positief beoordeeld door een internationale visitatiecommissie. De klanttevredenheid is sterk verbeterd, met als aandachtspunt de eerder genoemde doorlooptijden.

Het verslag bevat de volgende conclusies over de ontwikkeling van de doelmatigheid:

  • Er was op het aspect financiën sprake van een fors negatief resultaat in 2014 en van een negatief eigen vermogen eind 2015. Het Ctgb heeft daarom in 2015 een verbeterplan gestart om te komen tot een structureel positief exploitatieresultaat en een positief eigen vermogen;

  • Er was op het aspect bedrijfsvoering sprake van niet optimaal ingerichte werkprocessen door het ontbreken van een adequaat planningssysteem.

  • Het Ctgb heeft op het aspect HR-beleid moeite gehad met het aan zich binden van voldoende capaciteit en expertise. Dit leidde tot langere doorlooptijden en hoge kosten voor de inhuur van derden.

De aanbevelingen voor het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar. Ze gaan voornamelijk over het gaan hanteren van een adequaat planningssysteem door het Ctgb.

Reactie van het Ctgb

Het Ctgb geeft in zijn reactie aan dat de conclusies en aanbevelingen van de Galan Groep herkenbaar zijn. Het Ctgb heeft veel van de genoemde acties in 2016 in gang gezet. Een deel is reeds afgerond.

Het Ctgb gaat vervolgens in op de hierboven genoemde aspecten voor doelmatigheid en doeltreffendheid.

  • Het Ctgb zal zich inzetten voor het verder optimaliseren van het primaire proces door onder andere gebruik te maken van een nieuw planningssysteem per 2017, maar heeft geen invloed op externe factoren zoals de planning van de aanvragers;

  • Het Ctgb hecht aan een goede kwaliteit en zal daarom in 2018 dit aspect weer laten beoordelen door een internationale visitatiecommissie. Het nieuwe planningssysteem zal bijdragen aan het verkorten van de doorlooptijden.

  • Het verbeterplan zal – zoals hierboven reeds genoemd – leiden tot het op orde brengen van de financiën;

  • Het nieuwe planningssysteem zal bijdragen aan het bieden van meer inzicht in de prestaties van het Ctgb en een betere benutting van de capaciteit. Daarnaast zal het Ctgb de werkprocessen slimmer gaan organiseren (aspect bedrijfsvoering);

  • Ook op het aspect HR-beleid zet het Ctgb stappen door het vaststellen van het strategisch personeelsbeleid. Uit onderzoek van het Expertise Centrum Organisatie en Personeel is gebleken dat sprake is van een adequate beloning. Daarnaast zijn er meerjarenafspraken gemaakt met derden die ingehuurd kunnen worden.

Reactie

Ik constateer dat het verslag van de Galan Groep een positief beeld schetst over de ontwikkeling van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het Ctgb in de periode 2012 tot en met 2015. Enkele voorbeelden hiervan zijn de positieve beoordeling op het aspect kwaliteit door een internationale visitatiecommissie en de sterk verbeterde klanttevredenheid. Daarnaast zijn er enkele aandachtspunten.

Ik kan me vinden in de aanpak van het Ctgb om de werkprocessen slimmer te gaan organiseren, met als belangrijkste maatregel het toepassen van een nieuw planningssysteem per 2017. Ik vind het belangrijk dat de doorlooptijden worden teruggebracht binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen en dat inzicht wordt verkregen in de prestaties van het Ctgb.

Ik hecht aan een gezonde financiële positie van het Ctgb. Om die reden heeft het Ctgb in 2015 op verzoek van mijn ministerie een verbeterplan opgesteld, waarover het Ctgb elk kwartaal rapporteert. Daarnaast vindt meerdere keren per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats met het Ctgb over de uitvoering van het verbeterplan. Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat de tekorten zijn weggewerkt, maar dat het eigen vermogen nog negatief is. Het eigen vermogen wordt naar verwachting in 2018 weer positief.

Verder heb ik het Ctgb gevraagd om de overige aanbevelingen uit het verslag in goed overleg met mijn ministerie en het Ministerie van IenM voortvarend en planmatig op te pakken of voort te zetten en over de voortgang duidelijk te rapporteren in de jaarverslagen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven