Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727858 nr. 398

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 398 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 14 juli 2017.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 31 augustus 2017.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur kan niet eerder inwerking treden dan op 1 september 2017.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2017

Hierbij bied ik u aan het besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten1.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer).

De inwerkingtreding van het besluit is voorzien op 1 september 2017, met uitzondering van artikel 11.64a dat in werking treedt op 1 januari 2018. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het besluit2.

Een gelijkluidende brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl