Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627858 nr. 343

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 343 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2015

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft per brief van 26 november 2015 een reactie gevraagd op het bericht dat Monsanto studies over Roundup zou hebben vervalst («Monsanto vervalste studies Roundup», Reformatorisch Dagblad, 20 november 2015). Hierbij ontvangt u deze reactie.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft per brief van 25 november 2015 een reactie gevraagd op het bericht van EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) d.d. 12 november 2015 over glyfosaat in het licht van het voorliggende besluit om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen te verbieden.

Ik stuur u de gevraagde reacties mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Inhoud artikel

Twee Amerikaanse wetenschappers hebben inzage gekregen in niet-openbare onderzoeken van Monsanto over de werkzame stof glyfosaat. Uit deze onderzoeken – uitgevoerd in de jaren 80 van de vorige eeuw – bleek volgens hen een verhoogd risico op kanker bij ratten. Volgens de wetenschappers heeft Monsanto deze onderzoeksresultaten gecombineerd met die van andere onderzoeken om de effecten statistisch weg te laten vallen. Zij betitelen dit als bedrog en geven aan dat zonder dit bedrog glyfosaat waarschijnlijk nooit tot de markt was toegelaten.

Inhoud EFSA bericht

In de lopende Europese procedure, waarin de werkzame stof glyfosaat wordt herbeoordeeld, heeft EFSA recent zijn conclusies bekend gemaakt. Daarbij zijn ook de bevindingen van het International Agency for Research on Cancer over de mogelijke kankerverwekkendheid van glyfosaat meegenomen. EFSA komt daarbij tot de conclusie – net als de rapporterende lidstaat Duitsland – dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat een gevaar vormt voor het ontstaan van kanker bij mensen.

Reactie

Het bericht betreft onderzoeksresultaten die in de jaren 80 door Monsanto zouden zijn verstrekt aan toelatingsautoriteit de «Environmental Protection Agency» voor de toelating van RoundUp in de VS en mogelijk Canada. Ik heb hierop geen zicht en kan daarover geen uitspraak doen. Ik kan uw Kamer wel toelichten hoe de beoordelingsprocedure in Europa werkt.

Momenteel wordt op Europees niveau de werkzame stof glyfosaat herbeoordeeld conform het nieuwste Europese toetsingskader. Dit gebeurt periodiek elke tien jaar voor elke werkzame stof. Na deze herbeoordeling kan de werkzame stof wederom worden goedgekeurd, als aan alle voorwaarden wordt voldaan.

In deze herbeoordelingsprocedure bestudeert de «European Food Safety Authority» (EFSA) alle beschikbare wetenschappelijke informatie over glyfosaat. Het gaat dan ook om studies die de aanvrager zelf moet aanleveren. Die gegevens moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, op basis van internationale standaarden. EFSA, de beoordelende instantie van de rapporterende lidstaat Duitsland en alle betrokken lidstaten zien hier ook op toe.

De Europese herbeoordelingsprocedure van glyfosaat moet voor de zomer van 2016 zijn afgerond, conform de regelgeving. Het bekend maken van de conclusies van EFSA, zoals hiervoor beschreven, is een onderdeel van deze procedure.

Zoals beschreven in de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 19 november 2015 (Kamerstuk 27 858, nr. 339) aan uw Kamer is de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden gericht op het verbeteren van de milieukwaliteit en worden geen specifieke (groepen) werkzame stoffen of gewasbeschermingsmiddelen gereguleerd. De inhoud en de inwerkingtreding van dat besluit worden dan ook niet geraakt door het recente standpunt van EFSA of de uiteindelijke uitkomst van het Europese herbeoordelingstraject van glyfosaat.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam