27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 146 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 mei 2013

Hierbij bieden wij u aan de Nota «Gezonde Groei, Duurzame Oogst»1. Deze nota is de opvolger van de Nota duurzame gewasbescherming, die de periode 2004 – 2010 bestreek. De Nota is opgesteld in samenspraak met de maatschappelijke partners en betreft de periode 2013 – 2023. De Nota is ook het beleidsmatige antwoord op de evaluatie van de eerste Nota, die het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgevoerd.

De afgelopen periode heeft de land- en tuinbouw belangrijke stappen gezet in het verduurzamen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De risico’s van het gebruik ervan zijn duidelijk verminderd, het water is schoner geworden, terwijl de land- en tuinbouw er ook in is geslaagd een vitale sector te blijven met voldoende concurrentiekracht. Desondanks zijn nog niet alle gewenste doelen bereikt. De waterkwaliteit is nog niet op orde en ook de bescherming van werknemers kan nog beter. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen, zoals zorg over risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden en voor bijen.

Het kabinet heeft als ambitie dat uiterlijk 2023 voldaan is aan alle (inter)nationale eisen op het gebied van milieu en water, voedselveiligheid, menselijke gezondheid en arbeidsomstandigheden. Het kabinet wil tegelijkertijd een blijvend economisch perspectief voor de land- en tuinbouw realiseren door de concurrentiekracht te versterken. De maatregelen in de Nota zijn er op gericht deze ambitie te verwezenlijken door intensieve samenwerking tussen kabinet, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

In de Nota «gezonde groei, duurzame oogst» staat ook het uitvoeringsprogramma beschreven, waarmee het kabinet de ambities samen met de maatschappelijke partners wil realiseren.

Ten slotte geeft de Nota invulling aan de uitvoering van de motie Grashoff (2011). Deze motie verzocht de regering een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden. Hiervoor heeft het kabinet twee onderzoeken laten doen. Deze worden hierbij tevens aangeboden.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven