27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 111 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2012

Hierbij stuur ik op verzoek van het lid Ouwehand, mede namens staatssecretaris Bleker, een reactie op het artikel in Trouw, d.d. 2 juli 2012, over bestrijdingsmiddelen.

De geschetste problematiek is mij bekend. Uit de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming door het Planbureau voor de Leefomgeving, die ik u onlangs heb toegestuurd, is gebleken dat de milieubelasting op oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen is teruggebracht met 85%. Dit is een grote vooruitgang. Wel is met deze afname de afgesproken milieubelastingreductie van 95% uit de nota van 2004 niet gehaald.

Ik heb derhalve de Tweede Kamer toegezegd aanvullend beleid te formuleren, om de gestelde doelen alsnog te realiseren.

Ik heb u als eerste stap onlangs ter informatie het door de EU verplichte Nationaal Actieplan (NAP) toegestuurd in ontwerp, dat tevens voor inspraak ter inzage gelegd zal worden via de Staatscourant. In het NAP heb ik enkele voornemens opgenomen die bijdragen aan de oplossing van de gesignaleerde problemen. Ik noem u enkele hiervan. Agrariërs met open teelten worden verplicht 75% drift reducerende spuittechnieken te gebruiken voor het gehele perceel. De glastuinbouw zal maatregelen nemen om emissies uit de kassen terug te brengen. De sector zal emissiereductieplannen opstellen in die gevallen waarin een gewasbestrijdingsmiddel tot structurele overschrijding van de normen leidt.

In september zal ik u de tweede nota duurzame gewasbescherming sturen. Het NAP maakt hiervan onderdeel uit. Hierin treft u een volledig pakket van maatregelen aan, welke ook bijdragen aan de oplossing van de gesignaleerde problematiek.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Naar boven