Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227858 nr. 10

27 858
Gewasbeschermingsbeleid

nr. 10
MOTIE VAN HET LID GELUK C.S.

Voorgesteld in het Nota-overleg van 12 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisnemend, van de aanbevelingen in de brief van de heer Alders d.d. 23 oktober 2001 en de brief van het ministerie van LNV d.d. 9 november 2001;

van oordeel, dat nader uitstel van de harmonisatie in de Europese Unie voor de Nederlandse land- en tuinbouw grotere problemen met zich brengt voor de Nederlandse praktijk met betrekking tot concurrentieverhoudingen, grenseffecten en het uitlokken van illegaal gebruik ten nadele van het milieu en de voedselveiligheid;

overwegende, dat wet- en regelgeving nodig en gewenst is met betrekking tot wederzijdse erkenning, voorlopige toelatingstermijn, derdengebruik en alternatieventoets;

verzoekt de regering uiterlijk 1 april 2002 deze wetsvoorstellen in samenhang aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geluk

Feenstra

Van Ardenne-van der Hoeven

Van der Vlies

Stellingwerf