27 830 Materieelprojecten

Nr. 256 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er discussie is over onder meer het aantal mariniers dat de actieve dienst verlaat in verband met de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen alsook dat het kabinet heeft toegezegd daarover nadere informatie te zullen verstrekken;

overwegende dat het tijdig verschaffen van duidelijkheid omtrent zaken als bijvoorbeeld extra (arbeidsvoorwaardelijke) regelingen bij bedoelde verhuizing van belang is voor een eventueel besluit omtrent het al dan niet verlaten van de actieve dienst en ook anderszins past bij goed werkgeverschap;

verzoekt het kabinet, op zo kort mogelijke termijn met vertegenwoordigers van desbetreffende medewerkers in overleg te treden omtrent bovenbedoelde, en bijvoorbeeld in een sociaal plan of sociaal statuut neer te leggen, regelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Karabulut

Naar boven