27 830 Materieelprojecten

Nr. 255 MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse krijgsmacht niet wordt ingezet ter onderdrukking van minderheden zoals joden, christenen, atheïsten, homo's enzovoort;

overwegende dat verschillende landen van de Organisation for Islamic Cooperation wel joden, christenen, atheïsten, homo's en andere minderheden onderdrukken;

verzoekt de regering om, geen militair materieel, of onderdelen daarvan, meer te verkopen aan landen die lid zijn van de OIC;

verzoekt de regering, bij de verkoop van militair materieel aan landen die geen lid zijn van de OIC, in de verkoopcontracten een kettingbeding op te nemen met als strekking dat het militair materieel in geen geval mag worden doorverkocht, in bruikleen gegeven of op enige andere manier ter beschikking mag worden gesteld of terecht mag komen in landen die lid zijn van de OIC,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

Naar boven