Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327830 nr. 107

27 830 Materieelprojecten

Nr. 107 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 2 november 2012

De vaste commissie voor Defensie heeft de minister van Defensie de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over de A-Brief project verwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90 (Kamerstuk 27 830, nr. 104). De daarop door de minister gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.

De fungerend voorzitter van de commissie, De Rouwe

De adjunct-griffier van de commissie, Dekker

1

Kunt u toelichten welke landen beschikken over Chemische Energie (CE-) wapens? Hoe groot is de daadwerkelijke dreiging van CE-wapens voor de gemechaniseerde brigades en de CV-90»s?

De CE-wapens doorboren het pantser door een speciaal gevormde lading die de kracht van de explosie op één punt concentreert. Dit stelt het wapen in staat dik staal te doorboren. De toepassing bestaat al vele decennia en de meeste landen, maar ook veel niet-reguliere strijdgroepen beschikken over deze munitie. CE-wapens vormen daardoor een aanzienlijke bedreiging voor de Nederlandse troepen tijdens het expeditionair optreden.

Overigens behoren deze wapens in geen enkel opzicht tot de zogenoemde chemische strijdmiddelen die hun werking ontlenen aan giftige eigenschappen.

2

Kunt u toelichten welke landen hun infanteriegevechtsvoertuigen op dit moment hebben uitgerust met dergelijke beschermingspakketten? Welke landen hebben, net als Nederland, plannen om dergelijke beschermingspakketten te verwerven?

CE-pakketten bestaan uit een combinatie van passieve, reactieve en actieve bescherming. De strijdkrachten van onder andere Canada, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten overwegen, evenals Nederland, de verwerving van CE-pakketten en zij voeren daartoe beproevingen uit. De actieve beschermingscomponent, die onder andere is vereist tegen meervoudige ladingen, is op dit moment alleen in gebruik bij Israël.

3

Wat gebeurt er met de huidige 100 demontabele pakketten voor de bescherming tegen Kinetische Energie (KE-)wapens?

Het is nog niet duidelijk of, en zo ja in hoeverre de huidige KE-pakketten nog kunnen worden gebruikt. In de vervolgfase van dit project zullen de mogelijkheden daartoe worden onderzocht. Overigens voorziet de behoeftestelling niet in CE-pakketten voor alle IGV’n.

4

Bent u niet van mening dat defensiematerieel (en het onderhoud hiervan) dat wordt gebruikt ten behoeve van internationale missies, zoals deze beschermingspakketten van de CV-90, gedeeltelijk moet worden gefinancierd vanuit HGIS-gelden?

Financiering vanuit HGIS is op dit moment alleen mogelijk voor de additionele uitgaven die een direct gevolg zijn van de inzet van de krijgsmacht voor vredesoperaties. Dit berust op het uitgangspunt dat de krijgsmacht gereed moet zijn voor de opgedragen taken en beschikt over de hiervoor vereiste uitrusting. De uitgaven voor de reguliere uitrusting worden daarom gefinancierd vanuit het investeringsbudget in de defensiebegroting. In de recente verruiming van de HGIS-afspraken (Kamerstuk 32 503 nr. 7 d.d. 19 juni 2012) is vastgelegd dat investeringen ten behoeve van een specifieke missie onder voorwaarden en in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken ten laste kunnen komen van het HGIS-budget. De CE-pakketen behoren tot de reguliere uitrusting en worden niet aangeschaft met het oog op een specifieke missie. Financiering vanuit HGIS is nu dan ook niet aan de orde.

5

Is het niet verstandiger om te wachten met de verwervingsfase totdat er meer duidelijkheid is over de ervaringsgegevens, de doorontwikkeling en het risico van vertraging, aangezien u het productrisico ten aanzien van de verwerving als gemiddeld tot hoog schat? Hoe verhoudt het genoemde operationele risico zich op dit gebied met eventuele financiële risico’s die vertragingen en onzekere technische ontwikkelingen met zich meebrengen?

De operationele behoefte aan de CE-pakketten is groot vanwege de dreiging van CE-wapens voor Nederlandse militairen tijdens operationele inzet. Het aanwezige productrisico moet hiertegen worden afgewogen. De ontwikkelingen bij producenten op het gebied van CE-bescherming maken het aannemelijk dat het productrisico verder zal afnemen. Wel zal de integratie van de CE-pakketten in de bestaande CV-90 voertuigen tijd in beslag nemen. Tegen deze achtergrond is het nodig nu reeds met het project te beginnen.

6

Kunt u nader ingaan op de haalbaarheidsstudie die concludeert dat het budget naar verwachting toereikend is?

In de haalbaarheidsstudie zijn verschillende productcombinaties beoordeeld op de criteria kwaliteit, tijd en geld. Daarbij zijn er contacten geweest met de industrie. Op grond van deze contacten verwacht Defensie dat meerdere fabrikanten binnen het beschikbare budget kunnen voldoen aan de gestelde eisen.