Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227783 nr. 14

27 783
Wet op het onderwijstoezicht

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES C.S.

Ontvangen 1 november 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 12, tweede lid, wordt de zinsnede «voert de inspectie overleg met vertegenwoordigers van het onderwijsveld en andere betrokkenen» vervangen door: voert de inspectie overleg met vertegenwoordigers van de onderscheiden geledingen vanuit alle erkende richtingen in het onderwijsveld en met deskundigen terzake van de kwaliteitszorg.

Toelichting

Dit amendement bevordert dat de inspectie streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak voor het toezichtskader. Het voorkomt dat de inspectie onverhoopt zelf haar gesprekspartners selecteert en zodoende mogelijke bezwaren uit de weg kan gaan.

Het staat de inspectie vrij zich te verstaan met deskundigen terzake van de kwaliteitszorg. De oorspronkelijke formulering «en andere betrokkenen» is wel zeer open.

Van der Vlies

Slob

Van de Camp