Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227783 nr. 12

27 783
Wet op het onderwijstoezicht

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN VAN DER VLIES

Ontvangen 1 november 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3, tweede lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede: en naar andere aspecten van kwaliteit.

II

In artikel 10, tweede lid, vervalt de zinsnede: en, indien het betreft een instelling voor primair en voortgezet onderwijs, de aspecten van kwaliteit, bedoeld in de bijlage bij deze wet.

III

In artikel 11, eerste lid, wordt «kwaliteit» vervangen door: naleving van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften.

IV

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na punt c wordt een nieuw punt ingevoegd, luidende: ca. Na artikel 10 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a. Kwaliteitszorg

1. Het bevoegd gezag van een school draagt er zorg voor dat wordt voorzien in een regelmatige beoordeling van de school, mede door andere scholen en deskundigen, aan de hand van aspecten van kwaliteit als bedoeld in het tweede lid.

2. De aspecten voor kwaliteit omvatten:

a. voor wat betreft de opbrengsten van het onderwijs:

– leerresultaten,

– voortgang in de ontwikkeling van leerlingen,

b. voor wat betreft de inrichting van het onderwijsleerproces:

– het leerstofaanbod,

– de leertijd,

– het pedagogisch klimaat,

– het schoolklimaat

– het didactisch handelen van de leraren,

– de leerlingenzorg,

– de inhoud, het niveau en de uitvoering van de toetsen, tests, opdrachten of examens.

3. Het bevoegd gezag legt de uitkomsten van de beoordeling vast in een rapport.

4. Het bevoegd gezag maakt binnen vijf weken na vaststelling het in het derde lid genoemd rapport openbaar. Binnen dezelfde termijn zendt het bevoegd gezag een afschrift ervan aan de inspectie.

B

In punt d wordt het eerste lid van artikel 164a vervangen door:

1. Indien uit een beoordeling als bedoeld in het eerste lid van artikel 10a blijkt dat de school ernstig of langdurig tekort schiet, kan Onze minister op verzoek van het bevoegd gezag van een school of uit eigen beweging in overleg met het bevoegd gezag maatregelen nemen.

V

artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na punt c wordt een nieuw punt ingevoegd, luidende: ca. Na artikel 19 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19a. Kwaliteitszorg

1. Het bevoegd gezag van een school draagt er zorg voor dat wordt voorzien in een regelmatige beoordeling van de school, mede door andere scholen en deskundigen, aan de hand van aspecten van kwaliteit als bedoeld in het tweede lid.

2. De aspecten voor kwaliteit omvatten:

a. voor wat betreft de opbrengsten van het onderwijs:

– leerresultaten,

– voortgang in de ontwikkeling van leerlingen,

b. voor wat betreft de inrichting van het onderwijsleerproces:

– het leerstofaanbod,

– de leertijd,

– het pedagogisch klimaat,

– het schoolklimaat

– het didactisch handelen van de leraren,

– de leerlingenzorg,

– de inhoud, het niveau en de uitvoering van de toetsen, tests, opdrachten of examens.

3. Het bevoegd gezag legt de uitkomsten van de beoordeling vast in een rapport.

4. Het bevoegd gezag maakt binnen vijf weken na vaststelling het in het derde lid genoemd rapport openbaar. Binnen dezelfde termijn zendt het bevoegd gezag een afschrift ervan aan de inspectie.

B

In punt e wordt het eerste lid van artikel 146a vervangen door:

1. Indien uit een beoordeling als bedoeld in het eerste lid van artikel 10a blijkt dat de school ernstig of langdurig tekort schiet, kan Onze minister op verzoek van het bevoegd gezag van een school of uit eigen beweging in overleg met het bevoegd gezag maatregelen nemen.

VI

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na punt b wordt een nieuw punt ingevoegd, luidende: ba. Na artikel 23a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 23aa. Kwaliteitszorg

1. Het bevoegd gezag van een school draagt er zorg voor dat wordt voorzien in een regelmatige beoordeling van de school, mede door andere scholen en deskundigen, aan de hand van aspecten van kwaliteit als bedoeld in het tweede lid.

2. De aspecten voor kwaliteit omvatten:

a. voor wat betreft de opbrengsten van het onderwijs:

– leerresultaten,

– voortgang in de ontwikkeling van leerlingen,

b. voor wat betreft de inrichting van het onderwijsleerproces:

– het leerstofaanbod,

– de leertijd,

– het pedagogisch klimaat,

– het schoolklimaat

– het didactisch handelen van de leraren,

– de leerlingenzorg,

– de inhoud, het niveau en de uitvoering van de toetsen, tests, opdrachten of examens.

3. Het bevoegd gezag legt de uitkomsten van de beoordeling vast in een rapport.

4. Het bevoegd gezag maakt binnen vijf weken na vaststelling het in het derde lid genoemd rapport openbaar. Binnen dezelfde termijn zendt het bevoegd gezag een afschrift ervan aan de inspectie.

B

In punt e wordt het eerste lid van artikel 104a vervangen door:

1. Indien uit een beoordeling als bedoeld in het eerste lid van artikel 10a blijkt dat de school ernstig of langdurig tekort schiet, kan Onze minister op verzoek van het bevoegd gezag van een school of uit eigen beweging in overleg met het bevoegd gezag maatregelen nemen.

VII

De bijlage bij het wetsvoorstel vervalt.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel scholen zelf verantwoordelijk te maken voor de beoordeling van hun werkzaamheden aan de hand van kwaliteitsaspecten. Hierbij moeten andere scholen en deskundigen betrokken worden. Een school is verplicht de uitkomsten van de beoordeling openbaar te maken. Mocht uit de uitkomsten blijken dat een school ernstig en langdurig tekort schiet, dan kunnen bestuurlijke maatregelen genomen worden. De inspectie ziet er op toe dat de beoordeling adequaat verricht is.

Slob

Van der Vlies