27 751
Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentebestuur)

nr. 56
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE CLOE C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29

Ontvangen 11 september 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel II, wordt als volgt gewijzigd:

I

De aanhef wordt vervangen door:

Na hoofdstuk IV worden twee hoofdstukken ingevoegd, die luiden:.

II

Artikel 81a wordt vervangen door:

Artikel 81a

1. De raad kan een rekenkamer instellen.

2. Indien de raad een rekenkamer instelt, zijn de navolgende artikelen van dit hoofdstuk alsmede hoofdstuk XIa van toepassing.

3. Indien de raad geen rekenkamer instelt is hoofdstuk IVb van toepassing.

III

Na artikel 81n wordt een hoofdstuk IVb ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK IVB. DE REKENKAMERFUNCTIE

Artikel 81o

1. Als geen rekenkamer is ingesteld als bedoeld in hoofdstuk IVa, stelt de raad bij verordening regels vast voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

2. De artikelen 182 en 185 zijn voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie van overeenkomstige toepassing.

3. Op personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen is artikel 81f, behoudens het eerste lid, onder j, van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

De indieners van dit amendement hechten eraan dat de rekenkamerfunctie wordt uitgeoefend. Het amendement strekt ertoe de raad de keuze te laten een rekenkamer in te stellen, dan wel op een andere wijze vorm te geven aan de rekenkamerfunctie.

De Cloe

Te Veldhuis

Slob

Van den Berg

Naar boven