Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127746 nr. 7

27 746
Wijziging van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden)

nr. 7
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 augustus 2001

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel P wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Pa. In artikel 4.53, vijfde lid, wordt na het woord «met» ingevoegd: de belasting op.

2. Na onderdeel AB wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

ABa. Artikel 10.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het in genoemd tweede lid en eerste lid laatstvermelde bedrag» vervangen door: het in genoemd tweede lid en eerste lid laatstvermelde bedrag alsmede het in genoemd vijfde lid vermelde bedrag.

2. In het tweede lid wordt «het in die leden laatstvermelde bedrag» vervangen door: het in die leden laatstvermelde bedrag alsmede het in artikel 3 112, vijfde lid, vermelde bedrag.

B. Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

Na onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa. In artikel 17a, onderdeel e, wordt «werkzaamheden als bedoeld in onderdeel e» vervangen door: werkzaamheden als bedoeld in onderdeel d.

Toelichting

Gebleken is dat de (eerste) nota van wijziging aanvulling behoeft op het punt van het aldaar opgenomen maximumbedrag van het eigenwoningforfait voor uitgezonden werknemers (onderdeel A.1 van de (eerste) nota van wijziging). Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om nog een tweetal evidente onjuistheden, die in de tussentijd zijn onderkend, mee te nemen. Deze worden hieronder toegelicht.

Artikelsgewijze toelichting

Onderdeel A.1

Artikel I, onderdeel Pa (Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 2.11a is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om de belastingkorting voor verlies uit een aanmerkelijk belang te verrekenen met de verschuldigde belasting uit inkomen uit werk en woning. In artikel 2.11a, eerste lid, is hiertoe onder andere bepaald dat: «de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning nadat de regelingen ter voorkoming van dubbele belasting zijn toegepast, wordt verminderd op de voet van artikel 4.53 met een nog niet in aanmerking genomen belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang.» In artikel 4.53, vijfde lid, wordt echter per abuis gesproken over «verrekening met het belastbaar inkomen uit werk en woning». Dit moet echter – evenals in artikel 2.11a, eerste lid, en artikel 4.53, vierde lid, is verwoord – de belasting op het belastbare inkomen zijn. Deze omissie, die bij een letterlijke interpretatie zou kunnen leiden tot een aanzienlijk te lage verrekening voor de belastingplichtige, wordt bijgaand hersteld.

Onderdeel A.2

Artikel I, onderdeel ABa (Wet inkomstenbelasting 2001)

In de (eerste) nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden) (27 746) is het – per abuis eerder niet opgenomen – maximum in het eigenwoningforfait voor uitgezonden werknemers, als bedoeld in artikel 3.111, zesde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 geregeld. Ten onrechte is daarbij de indexering van het bedrag niet geregeld. Deze bepaling herstelt dit.

Onderdeel B

Artikel V, onderdeel Aa (Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

De wijziging van artikel 17a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 betreft het herstel van een evidente onjuistheid.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos