Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127678 nr. 17

27 678
Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

nr. 17
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 juni 2001

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen een alsnog door mij ontvangen brief van het Ctsv van 7 juni jl. met betrekking tot het wetsvoorstel verbetering poortwachter1. In deze brief brengt het College een tweede toezichtbaarheidstoets uit op voormeld wetsvoorstel.

Na lezing van deze brief constateer ik dat het overgrote deel van de door het Ctsv gesignaleerde punten zijn hersteld door een nota van wijziging bij genoemd wetsvoorstel, welke op 1 juni jl. naar de Kamer is gezonden. Het College heeft hier kennelijk geen kennis van kunnen nemen. Enkele andere door het Ctsv gesignaleerde punten zijn beleidsmatig door mij beoogd en behoeven derhalve niet te worden gewijzigd.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.