Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127678 nr. 15

27 678
Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VAN MIDDELKOOP

Ontvangen 18 juni 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, vervalt onderdeel 3.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de oorspronkelijk voorgestelde wettekst te handhaven. Het is wenselijk dat de werkgever zo spoedig mogelijk meldt dat zijn werknemer weer geschikt is tot het verrichten van arbeid. Het bieden van de mogelijkheid om werknemers groepsgewijs geschikt te melden kan leiden tot bestandsvervuiling.

Van Middelkoop