Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127678 nr. 14

27 678
Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER KNAAP C.S.

Ontvangen 18 juni 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel III. Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd:

Subonderdeel 2 komt te luiden:

2. Aan lid 3 wordt worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

d. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten;

e. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 2.

B

Na onderdeel B wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 658 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 658a

1. De werkgever is verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en voorschriften te geven als redelijkerwijs nodig is, opdat de werknemer, die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld passende arbeid te verrichten.

2. Uit hoofde van zijn verplichting, bedoeld in lid 1, stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak op als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

C

Na onderdeel B wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Bb

Na artikel 660 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 660a

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 2.

II

In artikel IX. Wet Terugdringing Ziekteverzuim wordt onderdeel 2 vervangen door:

2. Aan het achtste lid worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

h. zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de betrokkene in staat te stellen passende arbeid te verrichten;

i. zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Toelichting

Met dit amendement worden de wederzijds verplichtingen van de werkgever en de zieke werknemer opgenomen als onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Zo ontstaat een heldere wederzijds plicht tot meewerken aan reintegratie. Hierbij wordt de werkgever onder meer verplicht een plan van aanpak op te stellen, zoals dat wordt voorgeschreven in artikel 71a WAO. De procedure, die op grond van dit artikel is uitgewerkt is hierbij van toepassing. Voorts is geregeld, dat de werknemer verplicht is mee te werken, anders wordt het loon tijdens ziekte niet doorbetaald.

Van der Knaap

Schimmel

Wilders