Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127678 nr. 12

27 678
Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS C.S.

Ontvangen 18 juni 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III wordt na onderdeel B een nieuw onderdeel, toegevoegd, luidende:

Ba

Aan artikel 670b wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing, indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

a. gevolg te geven aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen om hem in staat te stellen de eigen of andere passende arbeid te verrichten;

b. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Toelichting

Op grond van artikel 670, eerste lid, kan de werkgever bij ziekte van de werknemer gedurende een periode van twee jaar de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. In de voorgestelde amendement wordt het voor de werkgever mogelijk gemaakt ook in de periode van twee jaar de arbeidsovereenkomst op te zeggen, indien de werknemer handelt in strijd met zijn verplichting al het mogelijke te doen om hervatting in eigen of andere arbeid te realiseren.

Hiertoe behoort ook het niet meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak als bedoeld in de WAO.

Tenslotte wordt ook het ontslagverbod doorbroken, indien de werknemer zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan alle maatregelen en activiteiten die de werkgever dient te verrichten om te bevorderen dat de werknemer wordt gereïntegreerd door arbeid te gaan verrichten in voor hem passende arbeid.

Wilders

Schimmel

Van der Knaap