Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127678 nr. 11

27 678
Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS C.S.

Ontvangen 18 juni 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel G, wordt artikel 34a als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt de zin toegevoegd, luidende:

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de reïntegratie-inspanningen, die zijn verricht.

2. In het tweede lid wordt «Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 34, derde lid,» vervangen door: Indien blijkt.

II

In artikel II, onderdeel L, wordt in artikel 71a, negende lid, na «artikel 34, derde lid,» de zinsnede ingevoegd, luidende: en de beoordeling als bedoeld in artikel 34a.

Toelichting

Met dit amendement wordt aangegeven, dat bij behandeling van de aanvraag slechts beoordeeld wordt op de redelijkheid van de reïntegratie-inspanningen.

Wilders

Van der Knaap

Schimmel