Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127678 nr. 10

27 678
Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID SCHIMMEL

Ontvangen 14 juni 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel III wordt na onderdeel B een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 7:658 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 658a

1. De werkgever is verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en voorschriften te geven als redelijkerwijs nodig is, opdat de werknemer, die wegens ziekte of gebrek de bedongen arbeid niet kan verrichten, in staat wordt gesteld passende arbeid te verrichten.

2. De werkgever is verplicht de werknemer passende begeleiding te bieden.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe de rechtsverhouding tussen de werkgever en werknemer sec vast te leggen in geval van ziekteverzuim. Deze verhouding behoort gezien haar aard in het BW te worden geregeld. De burgerlijke rechter is dan ook bevoegd om in voorkomend geval over een vordering van de werknemer ter zake te beslissen. Dit laat onverlet de verplichtingen die voortvloeien uit het in het wetsvoorstel opgenomen artikel 8 Wet REA. In dit artikel wordt de reïntegratietaak van de werkgever in relatie tot het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de gemeenten geregeld. Laatstgenoemden zijn publiekrechtelijke organen. Taken en bevoegdheden van deze organen en zo ook van de minister behoren niet in het BW.

Onder de maatregelen die de werkgever moet treffen om passende arbeid aan te bieden wordt mede begrepen het bemiddelen en bevorderen van passende arbeid bij een andere werkgever, voorzover geen passende arbeid binnen het eigen bedrijf kan worden geboden. Onder passende begeleiding wordt o.a. begrepen het recht van de werknemer op tijdige en adequate informatie, het recht op een jobcoach en eventuele om- of bijscholing.

Schimmel