Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127649 nr. 6

27 649
Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten ter uitvoering van richtlijn nr. 98/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG L 209)

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 mei 2001

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het in artikel I voorgestelde artikel 32f van de Pensioen- en spaarfondsenwet komt te luiden:

Artikel 32f

Het orgaan dat de pensioenregeling uitvoert, betaalt het pensioen op verzoek van de rechthebbende in een andere lidstaat dan de lidstaat waar dat orgaan is gevestigd, waarbij transactiekosten op het pensioen in mindering gebracht kunnen worden.

Toelichting

De tekst van het onderhavige artikel is aangepast om de bedoeling van artikel 5 van de Richtlijn duidelijker tot uitdrukking te brengen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst