27 625 Waterbeleid

G/ Nr. 591 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 16 november 2022.

De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 14 december 2022

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2022

Hierbij bied ik u aan het Besluit van 8 november 2022 tot wijziging van het Drinkwaterbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking).

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure voor de wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 ingevolge artikel V (artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer).

Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het besluit.

De inwerkingtreding van het besluit is voorzien op 12 januari 2023 (de uiterste datum voor de omzetting). Voor zover nodig met het oog op het tijdig implementeren op deze datum, wordt met toepassing van artikel 11 van de Bekendmakingswet afgeweken van de standstillverplichting van vier weken (artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer). Hierbij is mede in aanmerking genomen dat het gaat om een beperkte wijziging van technische aard van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring 2009 en dat Uw Kamer bij de eerdere voorhangprocedure geen opmerkingen heeft gemaakt (Kamerstuk 27 625, nr. 566).

Een gelijkluidende brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Naar boven