Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027625 nr. 498

27 625 Waterbeleid

Nr. 498 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2020

Hierbij stuur ik u de rapportage De Staat van Ons Water over de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid1. Gerapporteerd wordt over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Voor deze onderwerpen bestaat een wettelijke rapportageplicht.

De Staat van Ons Water

De Staat van Ons Water is een gezamenlijke rapportage van de partners van het Bestuursakkoord Water (BAW): het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin.

De partners van het Bestuursakkoord Water stellen deze rapportage op ter verantwoording aan de Tweede Kamer. Desgewenst is meer informatie te vinden via de links in de tekst.

De website www.onswater.nl geeft op laagdrempelige wijze publieksinformatie over de belangrijkste waterthema’s. Omwille van de transparantie is de Staat van Ons Water op deze website te downloaden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.