Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027625 nr. 495

27 625 Waterbeleid

30 015 Bodembeleid

Nr. 495 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2020

Bij de beantwoording van Kamervragen van het lid Von Martels op 23 december 2019, over het toepassen van thermisch gereinigde grond (TGG) (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 1225), heb ik toegezegd dat ik uw Kamer zou informeren over een inventarisatie van de toepassing in werken van Rijkswaterstaat. Daarbij is aangegeven dat Rijkswaterstaat in overleg zal treden met de thermisch reinigers over mogelijke toepassingen van de TGG in Rijkswerken. Met deze brief ga ik nader in op deze toezegging. Tevens ontvangt u het rapport «Inventariserend onderzoek Thermisch Gereinigde Grond in Rijkswaterstaat werken»1.

Kader TGG

Hergebruik van grond is, conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), toegestaan mits aantoonbaar wordt voldaan aan de normen voor de milieuhygiënische kwaliteit.

TGG wordt onder productcertificaat geleverd. Dit is een milieuhygiënische verklaring om aan te tonen dat het aan de milieukwaliteitsnormen van het Bbk voldoet. Met het productcertificaat kan een opdrachtnemer van een werk aantonen dat de TGG milieuhygiënisch verantwoord toepasbaar is in grootschalige bodemtoepassingen.

Aanleiding en resultaten onderzoek Touw

Op 3 juli 2018 (vragen van het lid Dik-Faber, Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 2669) heb ik uw Kamer geïnformeerd over het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van TGG in de Westdijk te Bunschoten. Nadien ontstonden ook vragen over toegepaste TGG bij enkele andere locaties, te weten Perkpolder en de plas Heenvliet. Hierover heb ik uw Kamer geïnformeerd in mijn brief over Waterbeleid en Bodembeleid op 11 december 2018, Kamerstukken 27 625 en 30 015, nr. 456.

Nadat in 2017 bekend werd dat toegepaste TGG niet altijd voldoet aan de kwaliteitseisen conform de wet- en regelgeving, heeft Rijkswaterstaat uit voorzorg besloten om TGG vooralsnog niet meer toe te passen Na dit besluit is een aantal onderzoeken gestart waarin de kwaliteit van de TGG en de mogelijke toepassingen onderzocht wordt. Na afronding van deze onderzoeken zal RWS in gesprek gaan met de markt om te kijken of en onder welke voorwaarden toepassing weer mogelijk is. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat als beheerder een zorgplicht. Om die reden is de actie uitgevoerd om te inventariseren waar eerder, onder certificaat geleverde, TGG is toegepast in werken.

Vervolgacties en onderzoek

Behalve het onderzoek van Tauw zijn er visuele inspecties uitgevoerd bij een aantal werken uit de inventarisatie. Daaruit zijn geen signalen voortgekomen dat de TGG in de geïnventariseerde werken niet voldoet. Ondanks dat heeft RWS vanuit haar zorgplicht besloten om controle onderzoek te doen, waarbij gestart wordt met metingen ter plaatse. Rijkswaterstaat heeft aangegeven daarbij te beginnen bij de top 5 locaties uit het onderzoek. In het rapport is daartoe een rangschikking gemaakt die dient om het onderzoek risico-gestuurd op te zetten en daarbij te beginnen bij werken waar in theorie een mogelijkheid bestaat van milieuhygiënische effecten. Dit houdt in dat er geen reden is om uit te gaan van milieuhygiënische effecten, maar dat deze locaties op basis van ligging, soort toepassing en hoeveelheid gebruikte TGG in theorie de grootste kans hebben op het optreden van milieuhygiënische effecten. De rangschikking draagt bij aan een gerichte uitvoering.

Het controle onderzoek bestaat uit monitoring van de grondwaterkwaliteit rond het werk waarin TGG is toegepast. Per locatie wordt het meetplan verder uitgewerkt. Op basis van de meetresultaten bij de eerste werken wordt vastgesteld of het noodzakelijk is om het onderzoek al dan niet uit te breiden.

Uit de inventarisatie volgt verder dat acht van de zesentwintig werken in beheer zijn bij mede-overheden. Met deze partijen wordt uiteraard contact opgenomen over de aanpak en het controle onderzoek.

Overleg met de bedrijven

Ik heb uw Kamer aangegeven dat Rijkswaterstaat in gesprek gaat met de reinigers, omdat de ILT op 19 december 2019 het verificatieonderzoek TGG bij ATM en Pouw heeft afgerond en heeft geconstateerd dat de herkeuringen van TGG van beide bedrijven voldoen. Beide bedrijven geven volgens de ILT een betrouwbaar beeld van de kwaliteit en eigenschappen van de oude TGG die is opgeslagen en mogen deze TGG weer aanbieden. Het streven is om de toepassing van TGG onder voorwaarden weer te hervatten, mits uiteraard wordt voldaan aan de kwaliteitseisen uit het besluit Bodemkwaliteit. Echter vanwege het uitlooggedragvan TGG zijn de oude voorraden alleen onder bijzondere voorwaarden toepasbaar, namelijk brakke en zoute milieu condities. De branche geeft aan dat de nieuw geproduceerde TGG aan hogere kwaliteitseisen voldoet, deze zou breder toepasbaar kunnen zijn. De bedrijven zijn er van op de hoogte dat de toepassingsmogelijkheden om maatwerk vragen en denken daarom actief mee.

Over de uitkomsten zal ik u nader informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl