Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200427625 nr. 44

27 625
Waterbeleid

nr. 44
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2004

Hierbij bied ik u aan het «Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 2005–2010» op grond van artikel 63b, lid 4 van de Wet bodembescherming1.

Het programma bevat een verantwoording van de middelen die door Verkeer en Waterstaat in 2003 zijn besteed ten behoeve van de voorbereiding en sanering van de waterbodems van Rijkswateren. Voorts wordt in het programma de voortgang gerapporteerd in het nu lopende jaar 2004 en de planning gepresenteerd voor de periode 2005 tot en met 2010.

In deze planning zijn de volgende locaties geprogrammeerd voor (deel-)sanering:

Delfzijl Depot Zeehavenkanaal, Havens Hoorn, Amsterdam Petroleumhaven, Hollandsche IJssel, Hollandsch Diep, Dortsche Biesbosch, Sliedrechtsche Biesbosch, Lek (Gors Landhoeve), Haven Rosandepolder, Stuwcomplex Driel, Malburgerhaven, Twenthekanaal, Industrieterrein Olasfa Olst, Kanaal door Walcheren en Arnekanaal, Koornwaard en Houtbemdervloedgraaf.

Het ontwerp-saneringsprogramma heeft van 21 juni tot en met 30 juli 2004 ter inzage gelegen. De binnengekomen reacties zijn in het programma verwerkt.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.