Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727625 nr. 383

27 625 Waterbeleid

Nr. 383 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2017

In het kader van artikel 43, derde lid van de Drinkwaterwet ontvangt u hierbij het rapport «Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015»1.

De Prestatievergelijking over 2015 is de tweede vergelijking die wordt uitgevoerd op basis van de Drinkwaterwet. De eisen waaraan de prestatievergelijking en het verslag moeten voldoen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6 van het Drinkwaterbesluit.

In deze Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 worden de prestaties van de drinkwaterbedrijven onderling vergeleken. Dit is verplicht op grond van de Drinkwaterwet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert deze driejaarlijkse prestatievergelijking uit. De ILT heeft die uitgevoerd conform het «Protocol Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 (Stcrt. 2015, nr. 1379, 21 januari 2015).

De tien drinkwaterbedrijven worden vergeleken op vier aspecten: kwaliteit van het geleverde drinkwater, klantenservice, milieuaspecten van de drinkwatervoorziening en kostenefficiëntie. Het gaat om een vergelijking van de prestaties over 2015.

Deze prestatievergelijking bevat alleen die gegevens die conform het Protocol moeten worden opgenomen. Het is een benchmark en geen toezichtrapportage.

De ILT geeft derhalve geen oordeel. De benchmarkresultaten vormen geen aanleiding voor toezichtacties.

Doel van de prestatievergelijking is de prestaties van de drinkwaterbedrijven te verbeteren, de doelmatigheid te bevorderen en de transparantie te verhogen. Binnen zes maanden nadat de rapportage is uitgebracht maken de drinkwaterbedrijven hun voornemens om de prestaties te verbeteren aan de Minister bekend, evenals de termijnen waarbinnen ze dat zullen doen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl