Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 358

27 625 Waterbeleid

Nr. 358 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog grote onzekerheden blijven ten aanzien van de kosten en baten van zowel het Voorkeursalternatief als het plan Sluizen;

overwegende dat onderzoek niet moet wachten tot planvorming voor de vervanging van de Maeslantkering wordt opgestart;

verzoekt de regering, een uitgebreider onderzoek te starten naar de verschillende effecten waaronder kosten en baten van zowel het Voorkeursalternatief als het plan Sluizen ten aanzien van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening;

verzoekt de regering voorts bij het onderzoek in ieder geval waterschap Hollandse Delta en Haven Rotterdam te betrekken en de Tweede Kamer elk jaar, voor de begrotingsbehandeling, een voortgangsrapportage toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts