Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 357

27 625 Waterbeleid

Nr. 357 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN BISSCHOP

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek van Alterra in het waterschap Hollands Noorderkwartier blijkt dat achtergrondbelasting zoals kwel, veen en natuur een belangrijke rol speelt bij de kwaliteit van het oppervlaktewater;

verzoekt de regering, op korte termijn in gesprek te gaan met waterschappen om monitoring waaronder monstername te uniformeren en zo in te richten dat maatwerk ten aanzien van nutriënten in oppervlakte- en grondwater mogelijk wordt;

verzoekt de regering, op korte termijn de verschillende bronnen van nutriënten in oppervlakte- en grondwater in beeld te brengen per waterschap, en in het bijzonder onderzoek te faciliteren en ondersteunen naar achtergrondwaarden van kwel, natuur en veen;

verzoekt de regering, de Kamer over beide verzoeken een week voor de begrotingsbehandeling te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Bisschop