27 625 Waterbeleid

Nr. 313 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2014

Hierbij bied ik u het rapport «De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2012»1. Uit dit rapport blijkt dat in 2012 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd.

Toelichting

Het rapport «De kwaliteit van het drinkwater in Nederland» geeft een oordeel of het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde normen. Het rapport is gebaseerd op de controles van de drinkwaterkwaliteit door de drinkwaterbedrijven in 2012. De meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Drinkwaterwet aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gerapporteerd.

Bij het overgrote deel van de metingen voldoet het drinkwater aan de gestelde normen. Bij minder dan 0,1% van de metingen constateren de drinkwaterbedrijven een normoverschrijding. Van de overschrijdingen betreft 87% indicator parameters. Indicator parameters zijn bijvoorbeeld geur, kleur en smaak van het drinkwater. De overschrijding van deze normen vormt geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar geeft aan dat er onvolkomenheden zijn bij de productie of de distributie van drinkwater.

Normoverschrijdingen in drinkwater zijn incidenteel van karakter. De drinkwaterbedrijven pakken de incidenten effectief aan.

De drinkwaterbedrijven leven de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed na. Daarmee is gewaarborgd dat het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven