27 625 Waterbeleid

Nr. 276 MOTIE VAN DE LEDEN HOLTACKERS EN JACOBI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering met een rijksstructuurvisie komt voor de Zuidwestelijke Delta;

constaterende dat daaraan voorafgaand «altijd goed»-maatregelen ten behoeve van de zoetwatervoorziening genomen kunnen worden die zullen leiden tot aanzienlijke kostenbesparing bij uitvoering van deze rijksstructuurvisie;

constaterende dat de regio voor die maatregelen 20 mln. uittrekt, maar de resterende 9,5 mln. tekort komt;

verzoekt de regering, in het project te participeren door het resterende bedrag bij te dragen aan de «altijd goed»-maatregelen en dekking te zoeken uit bijvoorbeeld het budget voor zandsuppleties na 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Holtackers

Jacobi

Naar boven