Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 273

27 625 Waterbeleid

Nr. 273 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN LUCAS

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2) het project Dijkversterking Den Oever is opgenomen;

overwegende dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hiervoor een plan heeft ontwikkeld dat de aanwezige bedrijven in de haven van Den Oever grote schade zal toebrengen en dat er weinig draagvlak lijkt te zijn in de regio voor dit conceptvoorkeursalternatief;

overwegende dat de planning is dat twee jaar na het opleveren van dit project de werkzaamheden aan de Afsluitdijk zullen worden uitgevoerd die een grote samenhang kennen met de havendijk bij Den Oever;

overwegende dat het combineren van de twee projecten (dijkversterking Den Oever en Afsluitdijk) winst kan opleveren in het voorkomen van dubbele overlast en het voorkomen van onnodige kosten;

verzoekt de regering, indien dit geen direct gevaar voor de waterveiligheid van Den Oever oplevert, het project Dijkversterking Den Oever uit het HWBP2 uit te stellen en te koppelen aan de uitwerking van de Structuurvisie Afsluitdijk en de ontstane ruimte in de planning te benutten om alternatieve plannen vanuit de regio en betrokken ondernemers door te rekenen en mee te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Lucas