27 625 Waterbeleid

Nr. 254 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 januari 2012

De Drinkwaterwet bepaalt dat de minister van Infrastructuur en Milieu jaarlijks een verslag opstelt over de kwaliteit van het drinkwater. Hierbij doe ik u het door mij opgestelde rapport over de drinkwaterkwaliteit in 2010 toekomen.1 Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de meetprogramma’s, die de drinkwaterbedrijven in 2010 hebben uitgevoerd ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof.

Uit de gegevens blijkt dat in 2010 de wettelijke voorschriften met betrekking tot de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd. De meetprogramma’s zijn volgens de eisen van het toen nog geldende Waterleidingbesluit uitgevoerd. De kwaliteitsgegevens zijn getoetst aan de in dit besluit vastgelegde normen voor de drinkwaterkwaliteit. Het rapport over 2010 toont opnieuw aan dat de drinkwatervoorziening in Nederland van een hoog niveau is en dat de kwaliteit van het drinkwater goed is. Incidentele normoverschrijdingen zijn door de drinkwaterbedrijven in overleg met de VROM-Inspectie adequaat aangepakt. Daarbij was er geen sprake van bedreiging van de volksgezondheid.

De kwaliteit van de bronnen voor drinkwater blijft aandacht vereisen, daarom zal de aandacht gericht dienen te blijven op bescherming van de bronnen, bijvoorbeeld door het terugdringen van (diffuse) emissies.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven