27 625 Waterbeleid

Nr. 246 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 243

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zowel de beleidsevaluatie als de doorrekening van het regeerakkoord door het PBL kritisch waren over het bereiken van de doelen met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (KRW);

verzoekt de regering om bij de jaarlijkse tussenrapportages in mei helder onderbouwd duidelijk te maken welke tussenstappen tussen 2012 en 2027 nodig zijn om de doelstellingen van de KRW te realiseren, en de Kamer tevens te informeren over de hiervoor beschikbare en benodigde middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jacobi

Grashoff

Naar boven