Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 239

27 625 Waterbeleid

Nr. 239 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 25 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn publicatie «Effecten van het kabinetsbeleid voor milieu en klimaat» constateert dat bij het onverkort uitvoeren van de ingediende stroomgebiedbeheersplannen 40% van de wateren in 2027 aan het KRW-doel «Goede Toestand» kan voldoen, maar door de bezuinigingen in het regeerakkoord op het budget voor de rijkswateren voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Bestuursakkoord Water dat percentage kan afnemen tot 10%;

constaterende, dat het PBL verder constateert dat door te bezuinigen op reeds bij de Europese Commissie ingediende stroomgebiedbeheersplannen, het risico op een ingebrekestelling toeneemt;

overwegende, dat de effecten van het deelakkoord Natuur met de provincies naar verwachting ook een negatief effect zullen hebben op het behalen van de waterkwaliteitsdoelen;

overwegende, dat de staatssecretaris in het AO bij herhaling heeft gezegd dat hij de KRW-doelen in 2027 denkt te gaan halen;

verzoekt de regering voor 1 januari 2012 een cijfermatig onderbouwde reactie te geven op deze PBL-voorspellingen, waaruit blijkt dat in weerwil van de inschattingen van het planbureau, de KRW-doelen behaald kunnen gaan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Jacobi

Van Veldhoven

Paulus Jansen