27 625 Waterbeleid

Nr. 215 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is de financiering van de aanleg en onderhoud van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor een groot deel in handen te leggen van de waterschappen;

overwegende, dat de waterschappen de kosten en risico's zullen doorberekenen in de vorm van waterschapsbelasting;

overwegende, dat een grote stijging van de lokale lasten onwenselijk is (in lijn met de motie Jacobi/Koppejan over voorkomen stijging waterschaplasten door bestuursakkoord water);

verzoekt de regering er op toe te zien dat de waterschapsbelasting zich slechts in lijn met de inflatie ontwikkelen en de Kamer tijdig te informeren indien de lasten in een waterschap met meer dan 5% jaarlijks dreigen te stijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jacobi

Koppejan

Naar boven