27 625 Waterbeleid

Nr. 189 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2011

De stroomgebiedbeheerplannen ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water zijn in 2009 door uw Kamer vastgesteld. Vanaf dat moment wordt gewerkt aan de uitvoering van maatregelen. Voor de rijkswateren zijn de maatregelen voor het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water ondergebracht in het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren.

Zoals afgesproken in het regeerakkoord zal ik tot en met 2015 een korting van 150 miljoen euro doorvoeren op de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. Tijdens de begrotingsbehandeling van 1 december j.l. en het MIRT overleg van 13 december jl. heb ik aangegeven u te informeren over de wijze waarop ik dit ga doen.

Ik kies er voor om de regionale partijen zoveel mogelijk te ontzien bij de taakstelling. De taakstelling komt daarom niet ten laste van de Innovatie- en Synergieprojecten. Ik heb de taakstelling Kaderrichtlijn Water ingevuld door een deel van de maatregelen van het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren voor de periode 2010–2015 te temporiseren tot na 2015.

In de bijlage1 is aangegeven welke maatregelen volgens het oorspronkelijke schema worden uitgevoerd vóór 2015 en – onder de streep – welke getemporiseerd worden tot na 2015.

De selectie van de maatregelen onder de streep is gebaseerd op een aantal criteria. Leidend zijn geweest contractuele verplichtingen, risico’s voor andere aanlegprojecten en doelbereik Kaderrichtlijn Water en Natura2000. De selectie is afgestemd met de waterschappen die bij de maatregelen zijn betrokken.

Na de zomer is er ook een beeld van de gevolgen van de taakstelling Investeringsbudget Landelijk Gebied op regionale maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. Ik zal u in het vierde kwartaal van dit jaar informeren over het totaalbeeld van de gevolgen van de taakstelling.

Ik ben nu genoodzaakt om de uitvoering van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water te temporiseren. Desondanks blijf ik de doelen van de Europese richtlijn onderschrijven. Uiterlijk in 2015 zal ik een nieuwe afweging maken over doelen en maatregelen, rekening houdend met de uitkomsten van het Innovatieprogramma, de toestand van het water en de beschikbare middelen op dat moment.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven