27 625
Waterbeleid

nr. 146
MOTIE VAN DE LEDEN NEPPÉRUS EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse overheid met het opstellen van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water uitvoering wil geven aan de Europese Kaderrichtlijn Water;

overwegende, dat de implementatie van deze richtlijn in omliggende landen in een ander tempo en minder gedetailleerd lijkt plaats te vinden;

verzoekt de regering om het definitieve besluit minder gedetailleerd te maken zodat Nederland niet uit de pas loopt ten opzichte van andere Europese landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus

Van der Staaij

Naar boven