27 625
Waterbeleid

nr. 142
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 augustus 2009

Hierbij bied ik U aan het ontwerpbesluit houdende algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen).1 Op dit ontwerpbesluit is de procedure van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer van toepassing.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de voorhangperiode vier weken duurt, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van het ontwerpbesluit bij uw kamer.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 21 augustus 2009. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 18 september 2009.

Naar boven