Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127585 nr. 6

27 585
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

nr. 6
AMENDEMENT VAN HET LID ALBAYRAK

Ontvangen 21 februari 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, wordt «eerste lid, onder c en d» vervangen door:

eerste lid, onder b en d.

2. In het vierde lid wordt na de tweede volzin een volzin toegevoegd, luidende: De aanvraag kan slechts worden afgewezen op grond van het eerste lid, onder b, indien de vreemdeling bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis is veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 60 maanden, ter zake van handel in verdovende middelen.

Toelichting

Met deze toevoeging wordt beoogd de geldende uitzondering op de regel dat voortgezet verblijf niet op openbare orde gronden wordt geweigerd aan de vreemdeling die in Nederland is geboren danwel reeds voor zijn vierde jaar in Nederland verbleef, alsnog in de wet opgenomen.

Albayrak