27 565 Alcoholbeleid

Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2018

Met deze brief ontvangt u een afschrift van mijn brief aan Eurocommissaris dhr. V. Andriukaitis naar aanleiding van het RIVM onderzoek naar de emissieniveaus van teer, nicotine en koolmonoxide (bijlage 1)1. Ook informeer ik u over de stand van zaken van de ratificatie van het Illicit Trade Protocol.

Daarnaast ontvangt u in bijlage 22 de rapportage alcoholintoxicaties onder minderjarigen van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK).

Ratificatie Illicit Trade Protocol

In het voorjaar heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief ontvangen van de Inter-Parliamentary Union met het verzoek om steun voor ratificatie van het Illicit Trade Protocol. De vaste commissie heeft mij per brief van 10 april 2018 verzocht om een reactie. Nederland zal het Illicit Trade Protocol zo spoedig mogelijk ratificeren, inclusief wetgeving in 2019.

Factsheet Alcoholintoxicaties

Op 15 juni jl. heeft het NSCK de Factsheet Alcoholintoxicaties 2007 tot en met 2017 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt een toename van het aantal jongeren tot en met 17 jaar met een alcoholintoxicatie ten opzichte van 2016.

Dit baart mij zorgen, want alcoholgebruik onder jongeren en zeker het gebruik van grote hoeveelheden in één keer brengt gezondheidsschade met zich mee en is nadelig voor een gezonde ontwikkeling.

Hoewel jongeren die alcohol drinken hier later mee beginnen, blijkt uit deze cijfers dat er nog steeds een groep is die in korte tijd veel alcohol gebruikt. Dit zie ik als een extra reden om aan de preventietafel Problematisch alcoholgebruik van het Nationaal Preventieakkoord aandacht te besteden aan jongeren. Daarnaast blijf ik inzetten op de NIX18 campagne, want voor een normverandering is een lange adem nodig. Daarom is de NIX18 campagne ook meerjarig. Deze campagne wordt steeds geëvalueerd en bijgestuurd om effect te blijven hebben.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven