27 565 Alcoholbeleid

Nr. 110 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 11 januari 2012.

De voordracht voor het vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 9 februari 2012.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2012

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit1, houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet in verband met de periodieke aanpassing van de boetebedragen.

Op grond van artikel 44b, tweede lid, van de Drank- en Horecawet geschiedt de voordracht aan de Koningin ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 juli 2012.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven