Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127547 nr. 1;2

27 547
Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet inzake verbetering van de afstemming op de Algemene wet bestuursrecht en enige andere verbeteringen

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet inzake verbetering van de afstemming op de Algemene wet bestuursrecht en enige andere verbeteringen.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

7 december 2000

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet te wijzigen met het oog op verbetering van de afstemming op de Algemene wet bestuursrecht alsmede enige andere verbeteringen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 30, eerste lid, 32, vierde lid, en 97 wordt «besluit» telkens vervangen door: beslissing.

B

In de artikelen 60, eerste lid, 81, eerste lid, 85, onder b, 108, tweede lid, 123, eerste en tweede lid, 124, eerste en tweede lid, 162 en 211 wordt «besluiten» telkens vervangen door: beslissingen.

C

In de artikelen 62, tweede lid, 207, tweede lid, 208, derde lid, en 210, eerste lid, wordt «beslissing» telkens vervangen door: besluit.

D

In artikel 5, onder b, wordt na «Onze Minister van Binnenlandse Zaken» ingevoegd: en Koninkrijksrelaties.

E

In artikel 28, vierde lid, wordt «de beslissing betreffende de geloofsbrieven» vervangen door: het besluit betreffende de toelating.

F

Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Het ontslag gaat in terstond na de bekendmaking van het ontslagbesluit.

2. Aan artikel 46 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt:

4. In het geval, bedoeld in het tweede lid, is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

G

In artikel 47, tweede lid, wordt «tweede en derde lid» vervangen door: tweede, derde en vierde lid.

H

Artikel 49, tweede volzin, komt te luiden: Op het ontslagbesluit zijn de artikelen 4:8 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

I

Artikel 83, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd.

1. Na de eerste volzin wordt twee volzinnen ingevoegd, die luiden: De raad kan de bevoegdheid tot schorsing delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Ten aanzien van de vernietiging van een niet-schriftelijke beslissing zijn de afdelingen 10.2.2 en 10.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

2. In de voorlaatste volzin wordt «besluiten en andere beslissingen» gewijzigd in: beslissingen.

3. Na de laatste volzin wordt de volgende volzin ingevoegd: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

J

Artikel 84, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd.

1. Na de eerste volzin wordt een volzin ingevoegd, die luidt: Ten aanzien van de vernietiging van een niet-schriftelijke beslissing zijn de afdelingen 10.2.2 en 10.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

2. In de voorlaatste volzin wordt «besluiten en andere beslissingen» gewijzigd in: beslissingen.

3. Na de laatste volzin wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

K

Artikel 110, eerste lid, onder a, komt als volgt te luiden:

a. plan: een beslissing die een samenhangend geheel van op elkaar afgestemde keuzes bevat omtrent door het gemeentebestuur te nemen besluiten of te verrichten andere handelingen, ten einde een of meer doelstellingen te bereiken;

L

In artikel 116, derde lid, wordt «maakt bezwaar» vervangen door: maakt bedenkingen kenbaar.

M

Aan artikel 156, eerste lid, wordt toegevoegd: , tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.

N

Artikel 164 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het college is bevoegd, tenzij de raad daaromtrent in voorkomende gevallen een beslissing heeft genomen, tot het procederen in kort geding en tot voeging in strafzaken als bedoeld in artikel 51a van het Wetboek van Strafvordering.

2. In het derde lid wordt «de aangevochten beslissing» vervangen door: het aangevochten besluit.

3. In het vierde lid wordt «in zijn eerstvolgende vergadering» vervangen door: hetzij in zijn eerstvolgende vergadering, hetzij binnen drie maanden.

O

Aan artikel 165, eerste lid, wordt toegevoegd: , tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.

P

Artikel 166 komt te luiden:

Artikel 166

Het college van burgemeester en wethouders kan een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van politie machtigen in zijn naam besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten.

Q

Artikel 168 wordt als volgt gewijzigd.

1. Het eerste lid, komt te luiden:

1. Het college van burgemeester en wethouders kan een of meer leden van het college machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

2. In het tweede lid wordt «De opgedragen bevoegdheid» vervangen door: Een krachtens machtiging uitgeoefende bevoegdheid.

R

Aan artikel 171 wordt, onder aanduiding van het bestaande artikel als eerste lid, een tweede lid toegevoegd, dat luidt:

2. De burgemeester kan de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

S

Artikel 176 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het vierde en vijfde lid wordt «beroep» telkens vervangen door: administratief beroep.

2. Het zesde lid komt te luiden:

6. De commissaris kan de werking van de voorschriften opschorten zolang zij niet bekrachtigd zijn. Het opschorten stuit onmiddellijk de werking van de voorschriften.

T

Artikel 177 komt te luiden:

Artikel 177

1. De burgemeester kan een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van politie machtigen in zijn naam besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten.

2. Geen machtiging wordt verleend tot het nemen van besluiten ingevolge de artikelen 154a, 172, 173, 174, tweede lid, 174a, 175, 176 en 176a en tot uitvoering van beslissingen van de raad.

U

Artikel 178, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

«De raad kan» wordt vervangen door: Tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet, kan de raad.

V

Artikel 201 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het eerste lid wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

2. In het derde lid wordt «nader besluit» vervangen door: nadere beslissing.

W

Artikel 208 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het tweede lid wordt «Een verzoek» vervangen door: Een aanvraag.

2. In het derde lid wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de aanvraag.

X

In artikel 259, eerste lid, wordt «Besluiten en andere beslissingen» vervangen door: Beslissingen.

Y

In artikel 266, eerste lid, wordt «Een besluit dat» vervangen door: Een beslissing die.

ARTIKEL II

De Provinciewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 30, eerste lid, en 32, vierde lid, wordt «besluit» telkens vervangen door: beslissing.

B

In de artikelen 60, eerste lid, 79, eerste lid, 83, onder b, 105, tweede lid, 120, 121, eerste en tweede lid, 160 en 215 wordt «besluiten» telkens vervangen door: beslissingen.

C

In de artikelen 62, tweede lid, 211, tweede lid, 212, derde lid, en 214, eerste lid, wordt «beslissing» telkens vervangen door: besluit.

D

Aan artikel 5, onder b, wordt na «Onze Minister van Binnenlandse Zaken» toegevoegd: en Koninkrijksrelaties.

E

In artikel 28, vierde lid, wordt «de beslissing betreffende de geloofsbrieven» vervangen door: het besluit betreffende de toelating.

F

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Het ontslag gaat in terstond na de bekendmaking van het ontslagbesluit.

2. Aan artikel 45 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt:

4. In het geval, bedoeld in het tweede lid, is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

G

In artikel 46, tweede lid, wordt «tweede en derde lid» vervangen door: tweede, derde en vierde lid.

H

Artikel 49, tweede volzin, komt te luiden: Op het ontslagbesluit zijn de artikelen 4:8 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

I

Artikel 81, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd.

1. Na de eerste volzin worden twee volzinnen ingevoegd, die luiden: Provinciale staten kunnen de bevoegdheid tot schorsing delegeren aan gedeputeerde staten. Ten aanzien van de vernietiging van een niet-schriftelijke beslissing zijn de afdelingen 10.2.2 en 10.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

2. In de voorlaatste volzin wordt «besluiten en andere beslissingen» gewijzigd in: beslissingen.

3. Na de laatste volzin wordt de volgende volzin ingevoegd: De goed-keuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

J

Artikel 82, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd.

1. Na de eerste volzin wordt een volzin ingevoegd, die luidt: Ten aanzien van de vernietiging van een niet-schriftelijke beslissing zijn de afdelingen 10.2.2 en 10.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

2. In de voorlaatste volzin wordt «besluiten en andere beslissingen» gewijzigd in: beslissingen.

3. Na de laatste volzin wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

K

Artikel 108, eerste lid, onder a, komt als volgt te luiden:

a. plan: een beslissing die een samenhangend geheel van op elkaar afgestemde keuzes bevat omtrent door het provinciaal bestuur te nemen besluiten of te verrichten andere handelingen, ten einde een of meer doelstellingen te bereiken;

L

In artikel 114, derde lid, wordt «maakt bezwaar» vervangen door: maakt bedenkingen kenbaar.

M

Aan artikel 152, eerste lid, wordt toegevoegd: , tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.

N

Artikel 162 wordt als volgt gewijzigd.

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Gedeputeerde staten zijn bevoegd, tenzij provinciale staten daaromtrent in voorkomende gevallen een beslissing hebben genomen, tot het procederen in kort geding en tot voeging in strafzaken als bedoeld in artikel 51a van het Wetboek van Strafvordering.

2. In het derde lid wordt «de aangevochten beslissing» vervangen door: het aangevochten besluit.

3. In het vierde lid wordt «in hun eerstvolgende vergadering» vervangen door: hetzij in hun eerstvolgende vergadering, hetzij binnen drie maanden.

O

Aan artikel 163, eerste lid, wordt toegevoegd: , tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.

P

Artikel 166 wordt als volgt gewijzigd.

1. Het eerste lid, komt te luiden:

1. Gedeputeerde staten kunnen een of meer van hun leden machtigen tot uitoefening van een of meer van hun bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

2. In het tweede lid wordt «De opgedragen bevoegdheid» vervangen door: Een krachtens machtiging uitgeoefende bevoegdheid.

Q

Aan artikel 176 wordt, onder aanduiding van het bestaande artikel als eerste lid, een tweede lid toegevoegd, dat luidt:

2. De commissaris kan de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

R

Artikel 205 wordt gewijzigd als volgt.

1. In het eerste lid wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

2. In het derde lid wordt «nader besluit» vervangen door: nadere beslissing.

S

Artikel 212 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het tweede lid wordt «Een verzoek» vervangen door: Een aanvraag.

2. In het derde lid wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de aanvraag.

T

In artikel 253, eerste lid, wordt «Besluiten en andere beslissingen» vervangen door: Beslissingen.

U

In artikel 259, eerste lid, wordt «Een besluit dat» vervangen door: Een beslissing die.

ARTIKEL III

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 60, eerste en tweede lid, en artikel 84, derde lid, wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

B

Artikel 41, vijfde lid, tweede volzin, komt te luiden: Op het ontslagbesluit zijn de artikelen 4:8 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

C

Aan artikel 83, eerste lid, wordt toegevoegd: , tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.

D

Artikel 86 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «artikel 332» vervangen door: artikel 51a.

2. In het vierde lid wordt «in zijn eerstvolgende vergadering» vervangen door: hetzij in zijn eerstvolgende vergadering, hetzij binnen drie maanden.

E

In artikel 87, eerste lid, wordt aan de eerste volzin toegevoegd: en de aard van de bevoegdheid zich niet tegen overdracht verzet.

F

Artikel 107 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

2. In het vijfde lid wordt «nader besluit» vervangen door: nadere beslissing.

G

In artikel 153, eerste lid, wordt «beroep» vervangen door: administratief beroep.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,