Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127472 nr. 7

27 472
Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro)

nr. 7
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2001

Op grond van signalen uit de Kamer heb ik besloten het wetsvoorstel Aanpassingswet euro te herzien. Met het oog op de voorbeeldfunctie van de overheid heb ik besloten niet alleen de boetemaxima maar ook de boetetarieven aan te passen door in alle gevallen naar beneden af te ronden.

In deze brief informeer ik u over de wijze waarop ik de aanpassing van de boetemaxima en boetetarieven invulling wil geven. Deze aanpassingen, de gewijzigde boetebedragen van andere ministeries en de gewijzigde boetetarieven in formele wetten zullen worden opgenomen in de nota van wijziging op het wetsvoorstel Aanpassingswet euro (Kamerstukken II, 2000–2001, 27 472, nrs. 1–3). Ik streef er naar deze nota van wijziging in juni 2001 aan uw Kamer toe te zenden.

Boetemaxima

De boeten in het Wetboek van Strafrecht zijn maximumbedragen. In de praktijk zullen de officier van justitie en de rechter in de eis of het vonnis meestal onder dit maximum blijven. Alhoewel de in de aanpassingswet euro opgenomen verhoging met ca. 10% daarom voornamelijk een verhoging op papier was, zal het wetsvoorstel tot aanpassing van de wetgeving in verband met de invoering van de euro bij nota van wijziging zodanig worden aangepast, dat de aanvankelijk voorgestelde verhoging met ongeveer 10 % geheel komt te vervallen. De nieuwe maxima zullen in alle gevallen lager zijn dan de huidige bedragen na technische omrekening in euro's.

Overzicht herziene geldboetemaxima

categoriehuidige bedrag in guldenstechnische omrekeningin euroafronding in beleidsbrief en wetsvoorstel Aanpassingswet eurovoorstel herziening
1f 500€ 226,89€ 250€ 225
2f 5 000€ 2 268,90€ 2 500€ 2 250
3f 10 000€ 4 537,80€ 5 000€ 4 500
4f 25 000€ 11 344,51€ 12 500€ 11 250
5f 100 000€ 45 378,02€ 50 000€ 45 000
6f 1 000 000€ 453 780,21€ 500 000€ 450 000

Boetetarieven van de Wet Mulder en de richtlijnen OM

De boetetarieven komen voor in de transactie- en vervolgingsrichtlijnen van het Openbaar Ministerie en in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder). Het betreft hier geen boetemaxima maar gefixeerde boetetarieven.

In de huidige situatie is ieder feit ingedeeld in een tariefgroep, die een veelvoud van tien gulden vertegenwoordigt. Deze boetebedragen worden periodiek aangepast aan de ontwikkelingen met betrekking tot het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (geldontwaarding). Zo is voor 1 januari 2002 een indexatie van 3,5% voorzien. Bij de periodieke indexatieronden wordt uitgegaan van onafgeronde (basis)bedragen, die na verhoging met het indexatiepercentage rekenkundig worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 10 gulden. Op die manier wordt gewaarborgd dat de boetebedragen ook na indexatie gemakkelijk herkenbare ronde bedragen zijn.

De in de Aanpassingswet euro voorgestelde wijzigingen met het oog op de invoering van de euro sluiten aan bij de gebruikelijke systematiek en houden in dat:

a. het in 2001 geldende niet afgeronde (basis)bedrag technisch wordt omgerekend in euro;

b. het aldus verkregen eurobedrag wordt geïndexeerd met het geldende indexatiepercentage;

c. het resultaat hiervan wordt afgerond op hetdichtstbijzijnde veelvoud van vijf euro. Dit betekent dat bedragen zowel naar beneden als naar boven afgerond worden. Gemiddeld genomen over de jaren houden de afrondingen naar boven en naar beneden elkaar in evenwicht.

Zoals gezegd zal ik het eerdere voorstel zodanig aanpassen dat alle bedragen in 2002 na indexatie naar beneden worden afgerond. Om budgettaire redenen kies ik er voor naar beneden af te ronden op hele euro's in plaats van op veelvouden van 5 euro's. Stelselmatig naar beneden afronden op veelvouden van 5 euro zou structureel ruim 80 miljoen gulden ontvangstenderving betekenen. Dat acht ik onverantwoord.

Ter verduidelijking worden in het volgende overzicht enkele voorbeelden getoond van de consequenties van deze aanpak voor de boetetarieven.

Huidige afgeronde boetetarief (2001)niet afgerond basisbedragtechnisch omgerekend in eurotarief 2002 na indexatie met 3,5%afgerond tarief volgens oorspronkelijk voorstel aanpassingswet euroherziene tarief na afronding naar beneden op hele euro's
f 40f 36,94€ 16,76€ 17,35€ 15€ 17
f 60f 61,56€ 27,93€ 28,91€ 30€ 28
f 90f 86,18€ 39,11€ 40,48€ 40€ 40
f 220f 221,61€ 100,56€ 104,08€ 105€ 104

ter illustratie voorbeelden van overtredingen behorende bij genoemde tariefgroepen:

Een transactietarief van f 40,– wordt door de politie aangeboden als door een fietser in strijd met een gesloten verklaring wordt gereden. Bij overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom tot en met 10 km wordt door de politie een transactie van f 60,aangeboden. Een sanctiebedrag van f 90,– wordt aangeboden als een persoon zijn voertuig laat staan op een kruispunt, fietsstrook of in een tunnel. Tot slot wordt een transactievoorstel aangeboden van f 220,– als een schipper van een snelle motorboot de toegestane snelheid overschrijdt met 35 km/h of meer.

De ontvangsten zullen door deze stelselmatige afronding naar beneden met ingang van 2002 ca. 30 miljoen gulden structureel lager uitvallen dan geraamd. Over de budgettaire consequenties zal ik u bij Najaarsnota 2002 nader informeren.

Bij de volgende reguliere indexatieronde in 2004 ben ik voornemens de oorspronkelijke systematiek van afronden, – nu op veelvouden van vijf euro-, te herstellen. Het langdurig handhaven van de nu voorgestelde systematiek van afronden op hele euro's kan er op termijn toe leiden dat tussenliggende tariefgroepen ontstaan. Dat zou afbreuk doen aan een heldere tariefstructuur. Bovendien is het niet uitgesloten dat de rechter bijvoorbeeld bij een eis van het OM van 161 euro de verdachte zal veroordelen tot een geldboete van 160 euro. Ik acht het van groot belang dat de boetetarieven geen onderwerp van onderhandeling worden. Dat zou de eenduidigheid in de rechtshandhaving niet ten goede komen.

Overige wet- en regelgeving

Ook in een aantal andere wetten, bijvoorbeeld op het terrein van het financiële toezicht en de belastingen komen boetebedragen voor. Deze zijn overeenkomstig de hiervoor weergegeven lijn omgezet in euro's. Deze wijzigingen worden verwerkt in de eerder genoemde nota van wijziging bij de aanpassingswet euro, respectievelijk de fiscale aanpassingswet.

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals