Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127472 nr. 1;2

27 472
Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro)

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

31 oktober 2000

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers13a2 tweedef 6 320,–EUR 2 867,89
2.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers13a2 derdef 6 320,–EUR 2 867,89
3.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers13a2 derdedat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 EUR 28 678,91 bedroeg
4.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers27a4 eerstef 55 195,–EUR 25 046,40
5.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers27a4 tweededat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 EUR 28 678,91 bedroeg
6.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers27b3 eerstef 55 195,–EUR 25 046,40
7.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers27b3 tweede dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 EUR 28 678,91 bedroeg
8.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers58a2 tweedef 6 320,–EUR 2 867,89
9.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers58a2 derde, eerste bedragf 6 320,–EUR 2 867,89
10.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers58a2 derde, tweede bedrag dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 EUR 28 678,91 bedroeg
11.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers734 eerstef 55 195,–EUR 25 046,40
12.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers734 tweede dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 EUR 28 678,91 bedroeg
13.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers73a3 eerstef 55 195,–EUR 25 046,40
14.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers73a3 tweededat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 EUR 28 678,91 bedroeg
15.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers138a2 tweedef 6 320,–EUR 2 867,89
16.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers138a2 derdef 6 320,–EUR 2 867,89
17.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers138a2 derdedat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 EUR 28 678,91 bedroeg
18.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers150a4 eerstef 55 195,–EUR 25 046,40
19.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers150a4 tweededat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 EUR 28 678,91 bedroeg
20.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers150b3 eerstef 55 195,–EUR 25 046,40
21.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers150b3 tweededat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 EUR 28 678,91 bedroeg
22.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers1562 eerste, eerste bedragf 17 914,–EUR 8 129,02
23.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers1562 eerste, tweede bedragf 17 914,–EUR 8 129,02
24.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië22aeerste bedragf 175EUR 79,41
25.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië22atweede bedragf 300EUR 136,13
26.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië22aderde bedragf 225EUR 102,10
27.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië4d3 eersteguldeneuro
28.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië4d3 tweedeguldeneuro
29.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië61a Nederlands couranteuro's
30.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië63  Nederlands couranteuro's
31.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië64  Nederlands couranteuro's
32.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië72a f 50EUR 22,69
33.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië72b f 100EUR 45,38
34.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië72 derde bedragf 25EUR 11,34
35.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië9c2  f 60EUR 27
36.Garantiewet Militairen K.N.I.L.3d1  guldeneuro
37.Garantiewet Militairen K.N.I.L. 51a Nederlands couranteuro's
38.Garantiewet Militairen K.N.I.L.53  Nederlands couranteuro's
39.Garantiewet Militairen K.N.I.L.54  Nederlands couranteuro's
40.Garantiewet Militairen K.N.I.L.62a f 50EUR 22,69
41.Garantiewet Militairen K.N.I.L62b f 100EUR 45,38
42.Garantiewet Militairen K.N.I.L62 derde bedragf 25EUR 11,34
43.Garantiewet Militairen K.N.I.L63 eerste bedragf 210EUR 95,29
44.Garantiewet Militairen K.N.I.L. 63  tweede bedragf 210EUR 95,29
45.Garantiewet Militairen K.N.I.L63 derde bedragf 210EUR 95,29
46.Garantiewet Surinaamse pensioenen31a 1,480,672
47.Garantiewet Surinaamse pensioenen33 eerste factor1,480,672
48.Garantiewet Surinaamse pensioenen33 tweede factor1,1130,505
49.Garantiewet Surinaamse pensioenen4 b 1,1130,505
50.Gemeentewet220f1  f 5 000EUR 2 268
51.Gemeentewet220h1  f 25 000EUR 11 344,51
52.Gemeentewet220h2  f 20EUR 9,08
53.Gemeentewet229d1  f 100EUR 45,38
54.Invoeringswet Financiële-verhoudingswet52  één guldenéén euro
55.KieswetG 12 eersteduizend guldenEUR 450
56.KieswetG 22 eerstevijfhonderd guldenEUR 225
57.KieswetG 32 eerstetweehonderdvijftig guldenEUR 112,50
58.KieswetH 121  vijfentwintigduizend guldenEUR 11 250
59.KieswetH 131  vijfentwintighonderd guldenEUR 1 125
60.KieswetH 141  vijfhonderd guldenEUR 225
61.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261aeerste bedragf 1 026EUR 465,58
62.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261atweede bedragf 1 614EUR 732,40
63.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261aderde bedragf 807EUR 366,20
64.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261avierde bedragf 1 104EUR 500,97
65.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261avijfde bedragf 1 698EUR 770,52
66.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261azesde bedragf 849EUR 385,26
67.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261ceerste bedragf 1 452EUR 658,89
68.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261ctweede bedragf 2 104EUR 954,75
69.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261cderde bedragf 1 530EUR 694,28
70.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261cvierde bedragf 2 188EUR 992,87
71.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261deerste bedragf 486EUR 220,54
72.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261dtweede bedragf 732EUR 332,17
73.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261dderde bedragf 960EUR 435,63
74.Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen2   f 7 500EUR 3 403,35
75.Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen3   f7 500EUR 3 403,35
76.Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea21   Nederlands couranteuro's
77.Wet bezoldiging Nationale ombudsman11 eerste bedragf 18 510EUR 8 399,47
78.Wet bezoldiging Nationale ombudsman11 tweede bedragf 16 273EUR 7 384,37
79.Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer11 eerstef 18 510EUR 8 399,47
80.Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer11 tweedef 17 355EUR 7 875,36
81.Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer11 derdef 16 273EUR 7 384,37
82.Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer41 eerste bedragf 18 510EUR 8 399,47
83.Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer41 tweede bedragf 16 273EUR 7 384,37
84.Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf14   f 1 000 000EUR 453 780,22
85.Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf163a f 2 000EUR 907,56
86.Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf163b f 1 000EUR 453,78
87.Wet op de Raad van State402a f 340EUR 154
88.Wet op de Raad van State402b f 675EUR 306
89.Wet op de Raad van State403  f 675EUR 306
90.Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen11 eerstef 18 510EUR 8 399,47
91.Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen11 tweedef 17 355EUR 7 875,36
92.Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders281  f 30,00EUR 13,61
93.Wet Rietkerk-uitkering41  f 2 000EUR 907,56
94.Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer82 derdeguldenseuro's
95.Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer91  f 4 200EUR 1 958,97
96.Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement22  f 25 409EUR 11 530,10
97.Wet subsidiëring politieke partijen23  f 25,–EUR 11,34
98.Wet subsidiëring politieke partijen32b f 10,–EUR 4,54
99.Wet subsidiëring politieke partijen61aeerste bedragf 76 725,–EUR 34 816,29
100.Wet subsidiëring politieke partijen61atweede bedragf 24 575,–EUR 11 151,65
101.Wet subsidiëring politieke partijen61beerste bedragf 163 700,–EUR 74 283,82
102.Wet subsidiëring politieke partijen61btweede bedragf 12 300,–EUR 5 581,50
103.Wet subsidiëring politieke partijen62 eerstef 741 750,–EUR 336 591,47
104.Wet subsidiëring politieke partijen62 tweedef 741 750,–EUR 336 591,47
105.Wet subsidiëring politieke partijen63  f 10,–EUR 4,54
106.Wet subsidiëring politieke partijen161a f 2 500,–EUR 1 250
107.Wet subsidiëring politieke partijen161beerste bedragf 2 500,–EUR 1 250
108.Wet subsidiëring politieke partijen161btweede bedragf 5 000,–EUR 2 500
109.Wet subsidiëring politieke partijen161ceerste bedragf 5 000,–EUR 2 500
110.Wet subsidiëring politieke partijen161ctweede bedragf 7 500,–EUR 3 750
111.Wet subsidiëring politieke partijen161d f 7 500,–EUR 3 750
112.Wet subsidiëring politieke partijen181 eerstef 10 000,–EUR 4 537,80
113.Wet subsidiëring politieke partijen18  derdef 10 000,–EUR 4 537,80
114.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer4   f 38 000 per jaarEUR 1 556,92 per maand
115.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer101  f 3 068EUR 1 627,71
116.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer161  f 4 000EUR 1 865,49
117.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 eerste bedragf 400EUR 209,19
118.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 tweede bedragf 4000EUR 2 094,20
119.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 derde bedragf 8000EUR 4 188,95
120.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 vierde bedragf 13 000EUR 6 807,61

Artikel 2

1. De Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 wordt gewijzigd als volgt:

a. In artikel 2, derde lid, wordt «Nederlandse guldens» vervangen door: euro's.

b. De artikelen 2a en 3 vervallen.

c. De hoofdstukken I-A, II, III, IV, V en V-A vervallen.

d. In artikel 31 vervallen het eerste en het vierde lid, onder vernummering van het tweede en het derde lid tot het eerste en het tweede lid.

2. De op 31 december 2001 met toepassing van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 bestaande in guldens luidende aanspraken op grond van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië of de Garantiewet Militairen K.N.I.L., worden met ingang van 1 januari 2002 omgezet in aanspraken in euro's.

3. De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden aangepast overeenkomstig de pensioenaanpassingen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de overheidswerknemers in de sector Rijk.

4. Nieuwe aanspraken na 1 januari 2002 worden berekend overeenkomstig de tot en met 31 december 2001 geldende voorschriften en vastgesteld en aangepast met toepassing van het tweede en derde lid.

Artikel 3

1. De Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps wordt gewijzigd als volgt:

a. De derde afdeling vervalt.

b. Onderdeel b van artikel 9 komt te luiden:

b. ander pensioen: een pensioen, als bedoeld in artikel 16, tweede lid jo. vierde lid, van het pensioenreglement.

2. De op 31 december 2001 met toepassing van de derde afdeling van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps in guldens luidende aanspraken op grond van de Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea, worden met ingang van 1 januari 2002 omgezet in aanspraken in euro's.

3. De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden aangepast overeenkomstig de pensioenaanpassingen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de overheidswerknemers in de sector Rijk.

4. Nieuwe aanspraken na 1 januari 2002 worden berekend overeenkomstig de tot en met 31 december 2001 geldende voorschriften en vastgesteld en aangepast met toepassing van het tweede en derde lid.

Artikel 4

Bijlage 3 van de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet, enz. en regels inzake invoering van deze wijziging (herziening verdeelstelsel Provinciefonds) komt te luiden:

BIJLAGE 3. Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling (bijlage bij artikel 12)

 Kolom 1Kolom 2Kolom 3Kolom 4Kolom 5
 UitkeringsjaarUitkeringsjaarUitkeringsjaarUitkeringsjaarUitkeringsjaar
 1998199920002001 en volgende (guldens)2001 en volgende (euro's)
Groningen8 117 4326 851 6515 585 8704 320 0901 960 371
Friesland4 222 2892 907 3501 592 410277 471125 911
Drenthe7 688 0985 969 9234 251 7482 533 5721 149 685
Overijssel– 1 231 682– 2 139 213– 3 046 7443 954 275– 1 794 372
Gelderland– 10 343 350– 7 696 388– 5 049 4262 402 464– 1 090 191
Utrecht15 199 70211 188 2927 176 8823 165 4711 436 428
Noord-Holland– 20 487 288– 16 230 182– 11 973 0757 715 969– 3 501 354
Zuid-Holland– 11 624 664– 9 270 219– 6 915 7744 561 329– 2 069 841
Zeeland10 837 9419 600 9428 363 9427 126 9433 234 066
Noord-Brabant1 517 3631 563 8571 610 3511 656 846751 844
Limburg4 309 1393 235 9592 162 7801 089 601494 439
Flevoland– 8 204 980– 5 981 972– 3 758 9641 535 957– 696 987

HOOFDSTUK 2 MINISTERIE VAN DEFENSIE

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

DEFENSIE

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Uitkeringswet financiele compensatie langdurige militaire dienst2   f 7500EUR 3403,35
2.Uitkeringswet financiele compensatie langdurige militaire dienst3   f 7500EUR 3403,35
3.Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen21  f 1000EUR 453,78
4.Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen22  f 1000EUR 453,78
5.Wet gewetens-bezwaren militaire dienst311b twee gulden en vijftig centsEUR 5

HOOFDSTUK 3 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

ECONOMISCHE ZAKEN

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Elektriciteitswet 1998293 tweedeguldenseuro
2.Elektriciteitswet 1998436  f 10 000 000EUR 4 500 000
3.Elektriciteitswet 1998572 tweedeguldenseuro
4.Gaswet327  f 10 000 000EUR 4 500 000
5.Mededingingswet71beerste bedragtien miljoen guldenEUR 4 540 000
6.Mededingingswet71btweede bedragtwee miljoen guldenEUR 908 000
7.Mededingingswet291 eerste bedrag250 miljoen guldenEUR 113 450 000
8.Mededingingswet291 tweede bedrag30 miljoen guldenEUR 13 615 000
9.Mededingingswet311  50 miljoen guldenEUR 22 690 000
10.Mededingingswet312  10 miljoen guldenEUR 4 540 000
11.Mededingingswet571  f 1 miljoenEUR 500 000
12.Mededingingswet691  f 10 000EUR 5 000
13.Mededingingswet71   f 10 000EUR 5 000
14.Mededingingswet72   f 10 000EUR 5 000
15.Mededingingswet73   f 50 000EUR 25 000
16.Mededingingswet741a f 50 000EUR 25 000
17.Mededingingswet751a f 50 000EUR 25 000
18.Pandhuiswet 191012  vijf en twintig guldenEUR 11,34
19.Wet Fonds economische structuurversterking21b f 700 miljoenEUR 318 000 000
20.Wet inzake het Agentschap der Westeuropese Unie7   geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.geldboete van de tweede categorie
21.Wet op het consumentenkrediet31  vijftigduizend guldenEUR 25 000
22.Wet op het consumentenkrediet32  vijftigduizend guldensEUR 25 000
23.Wet op het consumentenkrediet33 derdevijfduizend guldenEUR 2 500
24.Wet op het consumentenkrediet281 eerstetweeduizend guldenEUR 1 000
25.Wet op het consumentenkrediet282 eerstetweeduizend guldenEUR 1 000
26.Wet op het consumentenkrediet321 eerstetweeduizend guldenEUR 1 000
27.Wet op het consumentenkrediet454 eerstevijfhonderd guldenEUR 200
28.Wet voorraadvorming aardolieprodukten13i1a f 19EUR 8,62
29.Wet voorraadvorming aardolieprodukten13i1b f 20EUR 9,08
30.Wet voorraadvorming aardolieprodukten13i1c f 20EUR 9,08
31.Wet voorraadvorming aardolieprodukten13i1d f 10EUR 4,54

HOOFDSTUK 4 MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

FINANCIËN

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Comptabiliteitswet293 eerstef 1 miljoenEUR 453 780,22
2.Comptabiliteitswet294  f 1 miljoenEUR 453 780,22
3.Comptabiliteitswet591b f 1 miljoenEUR 453 780,22
4.Machtigingswet tot deelneming door Nederland in de Vijfde Middelenaanvulling van het Aziatische Ontwikkelingsfonds1   f 182 186 178 (honderdtweeëntachtigmiljoen honderdzesentachtigduizend honderachtenzeventig gulden)EUR 82 672 483,22
5.Wet aansprakelijkheid kernongevallen51  500 miljoen guldenEUR 226 890 108,05
6.Wet aansprakelijkheid kernongevallen18   vijf miljard guldenEUR 2 268 901.080,45
7.Wet aansprakelijkheid kernongevallen21   vijf miljard guldenEUR 2 268 901.080,45
8.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis11 eerste bedragf 2 700 000EUR 1 225 206,58
9.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis11 tweede bedragf 540 000EUR 245 041,32
10.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis11 derde bedragf 620 000EUR 281 343,73
11.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis11 vierde bedragf 550 000EUR 249 579,12
12.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabel kolom A eerste bedrag1 060 000EUR 481 007,03
13.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis1 4 tabel kolom A tweede bedragf 120 000EUR 54 453,63
14.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 1 4 tabel kolom A derde bedragf 180 000 EUR 81 680,44
15.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 1 4 tabel kolom A vierde bedragf 180 000EUR 81 680,44  
16.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 1 4 tabel kolom B eerste bedragf 1 100 000EUR 499 158,24
17.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 1 4 tabelkolom B tweede bedragf 210 000 EUR 95 293,85  
18.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 1 4 tabelkolom B derde bedragf 280 000 EUR 127 058,46
19.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 1 4tabel kolom B vierde bedragf 210 000 EUR 95 293,85
20.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 1 4tabel kolom C eerste bedragf 540 000 EUR 245 041,32
21.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 1 4tabel kolom C tweede bedragf 210 000 EUR 95 293,85
22.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 1 4tabel kolom C derde bedragf 160 000EUR 72 604,83
23.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 1 4tabel kolom C vierde bedragf 160 000 EUR 72 604,83
24.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis111 eerste bedragf 1 325 000EUR 601 258,79
25.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis111 tweede bedragf 780 000EUR 353 948,57
26.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113tabel kolom A eerste bedragf 500 000EUR 226 890,11
27.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113 tabel kolom A tweede bedragf 215 000EUR 97 562,75
28.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113 tabel kolom B eerste bedragf 325 000 EUR 147 478,57
29.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113 tabel kolom B tweede bedragf 325 000 EUR 147 478,57
30.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis11 3 tabel kolom C eerste bedragf 500 000 EUR 226 890,11
31.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113 tabelkolom C tweede bedragf 240 000 EUR 108 907,25
32.Wet financiële betrekkingen buitenland 19949c1  twee miljoen guldenEUR 1 000 000
33.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 1 lid 1eerste bedragf 5000EUR 2 270
34.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 1 lid 1tweede bedragf 10 000EUR 4 540
35.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1eerste bedragf 1 000 000EUR 453 800
36.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1tweede bedragf 1 000 000EUR 453 800
37.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1derde bedragf 5 000 000EUR 2 269 000
38.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1vierde bedragf 5 000 000EUR 2 269 000
39.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1vijfde bedragf 10 000 000EUR 4 538 000
40.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1zesde bedragf 10 000 000EUR 4 538 000
41.Wet financiering lagere overheid24  vijfhonderdduizend guldenEUR 226 890,11
42.Wet grensoverschrijdende betaaldiensten11b 50 000 ecuEUR 50 000
43.Wet identificatie bij financiële dienstverlening 199312  veertigduizend guldenEUR 18 151,21
44.Wet identificatie bij financiële dienstverlening 199341 tweedevijfentwintigduizend guldenEUR 11 344,51
45.Wet inzake de wisselkantoren23c1  twee miljoen guldenEUR 1 000 000
46.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000EUR 455
47.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000EUR 910
48.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1derde bedragf 12 000EUR 5 445
49.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000EUR 21 780
50.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1vijfde bedragf 192 000EUR 87 125
51.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie I f 100 000EUR 45 400
52.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIeerste bedragf 100 000EUR 45 400
53.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IItweede bedragf 200 000EUR 90 800
54.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIeerste bedragf 200 000EUR 90 800
55.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIItweede bedragf 500 000EUR 226 900
56.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIderde bedragf 100 000 000EUR 45 378 000
57.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 500 000EUR 226 900
58.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVtweede bedragf 1 000 000EUR 453 800
59.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVderde bedragf 100 000 000EUR 45 378 000
60.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVvierde bedragf 1 000 000 000EUR 453 780 000
61.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie Veerste bedragf 1 000 000EUR 453 800
62.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie Vtweede bedragf 1 000 000 000EUR 453 780 000
63.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie Vderde bedragf 10 000 000 000EUR 4 537 800 000
64.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie VIeerste bedragf 10 000 000 000EUR 4 537 800 000
65.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie VItweede bedragf 100 000 000 000EUR 45 378 020 000
66.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie VII f 100 000 000 000EUR 45 378 020 000
67.Wet machtiging deelneming door Nederland in de Zesde Middelenaanvulling van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds1   f 190 290 767EUR 86 350 185,37
68.Wet machtiging tot deelneming Staat aan geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalings-balansen van de Lid-staten11  ECU 905 miljoenEUR 905 miljoen
69.Wet melding ongebruikelijke transacties1 a sub 8 wisselen van guldens of vreemde valutawisselen van guldens, euro's of vreemde valuta
70.Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 199613c1  twee miljoen guldenEUR 1 000 000
71.Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000EUR 455
72.Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000EUR 910
73.Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1derde bedragf 12 000EUR 5 445
74.Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1vierde bedragf 48 000EUR 21 780
75.Wet op de goudclausules 19371 a guldeneuro
76.Wet op de goudclausules 19373   f 1653,44EUR 750,30
77.Wet toezicht beleggingsinstellingen33d1 eerstetwee miljoen guldenEUR 1 000 000
78.Wet toezicht beleggingsinstellingen33d1 tweedetwee miljoen guldenEUR 1 000 000
79.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000EUR 455
80.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000EUR 910
81.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1derde bedragf 12 000EUR 5 445
82.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000EUR 21 780
83.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1vijfde bedragf 192 000EUR 87 125
84.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie I f 1 000 000EUR 453 800
85.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIeerste bedragf 1 000 000EUR 453 800
86.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IItweede bedragf 10 000 000EUR 4 538 000
87.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIeerste bedragf 10 000 000EUR 4 538 000
88.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIItweede bedragf 100 000 000EUR 45 378 000
89.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 100 000 000EUR 45 378 000
90.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 1 000 000 000EUR 453 780 000
91.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie V f 1 000 000 000EUR 453 780 000
92.Wet toezicht effectenverkeer 199548d1  twee miljoen guldenEUR 1 000 000
93.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000EUR 455
94.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000EUR 910
95.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1derde bedragf 4 000EUR 1 815
96.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1vierde bedragf 12 000EUR 5 445
97.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1vijfde bedragf 48 000EUR 21 780
98.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1zesde bedragf 192 000EUR 87 125
99.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie I f 300 000EUR 136 100
100.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, cate-gorie IIeerste bedragf 300 000EUR 136 100
101.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IItweede bedragf 600 000EUR 272 300
102.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIeerste bedragf 600 000EUR 272 300
103.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIItweede bedragf 1 000 000EUR 453 800
104.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 1 000 000EUR 453 800
105.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IVtweede bedragf 10 000 000EUR 4 538 000
106.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie V f 10 000 000EUR 4 538 000
107.Wet toezicht kredietwezen90d 1 twee miljoen guldenEUR 1 000 000
108.Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000EUR 455
109.Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000EUR 910
110.Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 1derde bedragf 12 000EUR 5 445
111.Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000EUR 21 780
112.Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 1vijfde bedragf 192 000EUR 87 125
113.Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 2 lid 1, categorie I f 100 000 000EUR 45 378 000
114.Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIeerste bedragf 100 000 000EUR 45 378 000
115.Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IItweede bedragf 1 000 000 000EUR 453 780 000
116.Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIeerste bedragf 1 000 000 000EUR 453 780 000
117.Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIItweede bedragf 10 000 000 000EUR 4 537 800.000
100Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 10 000 000 000EUR 4 537 800.000
101Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVtweede bedragf 100 000 000 000EUR 45 378 020.000
102Wet toezicht kredietwezenbijlage artikel 2 lid 1, categorie V f 100 000 000 000EUR 45 378 020.000
103Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf402  f 100 000EUR 45 378,02
104Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf93d1  twee miljoen guldenEUR 1 000 000
105Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf93d5  twee miljoen guldenEUR 1 000 000
106Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000EUR 455
107Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000EUR 910
108Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1derde bedragf 12 000EUR 5 445
109Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000EUR 21 780
110Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1vijfde bedragf 192 000EUR 87 125
111Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2 lid 1, categorie I f 10 miljoenEUR 4 538 000
112Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2 lid 1, cate-gorie IIeerste bedragf 10 miljoenEUR 4 538 000
113Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2 lid 1, cate-gorie IItweede bedragf 50 miljoenEUR 22 689 000
114Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIeerste bedragf 50 miljoenEUR 22 689 000
115Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIItweede bedragf 250 miljoenEUR 113 445 000
116Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 250 miljoenEUR 113 445 000
117Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVtweede bedragf 1 miljardEUR 453 780 000
118Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2 lid 1, categorie V f 1 miljardEUR 453 780 000
119Wet toezicht verzekeringsbedrijf 199311k sub 3eerste bedrag6,2 miljoen ecuEUR 6 200 000
120Wet toezicht verzekeringsbedrijf 199311k sub 3tweede bedrag12,8 miljoen ecuEUR 12 800 000
121Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993188d1  twee miljoen guldenEUR 1 000 000
122Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993188d5  twee miljoen guldenEUR 1 000 000
123Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000EUR 455
124Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000EUR 910
125Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1derde bedragf 12 000EUR 5 445
126Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1vierde bedragf 48 000EUR 21 780
127Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1vijfde bedragf 192 000EUR 87 125
128Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie Ieerste bedragf 10 miljoenEUR 4 538 000
129Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie Itweede bedragf 30 miljoenEUR 13 613 000
130Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIeerste bedragf 10 miljoenEUR 4 538 000
131Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IItweede bedragf 50 miljoenEUR 22 689 000
132Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIderde bedragf 30 miljoenEUR 13 613 000
133Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIvierde bedragf 150 miljoenEUR 68 067 000
134Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIeerste bedragf 50 miljoenEUR 22 689 000
135Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIItweede bedragf 250 miljoenEUR 113 445 000
136Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIderde bedragf 150 miljoenEUR 68 067 000
137Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIvierde bedragf 750 miljoenEUR 340 335 000
138Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 250 miljoenEUR 113 445 000
139Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IVtweede bedragf 1 miljardEUR 453 780 000
140Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IVderde bedragf 750 miljoenEUR 340 335 000
141Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie IVvierde bedragf 3 miljardEUR 1 361 340.000
142Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie Veerste bedragf 1 miljardEUR 453 780 000
143Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2 lid 1, categorie Vtweede bedragf 3 miljardEUR 1 361 340 000

Artikel 2

De Wet financieel statuut Koninklijk Huis wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 1, vierde lid, komt de tabel te luiden:

  ABC
I.de KoningEUR 481 007, 03EUR 499 158, 24EUR 245 041, 32
II.de echtgenote van de KoningEUR 54 453, 63EUR 95 293, 85EUR 95 293, 85
III.de vermoedelijke erfgenaam van de KroonEUR 81 680, 44EUR 127 058, 46EUR 72 604,83
IV.de echtgenoot of echtgenote van de vermoedelijke erfgenaam van de KroonEUR 81 680, 44EUR 95 293, 85EUR 72 604,83

2. In artikel 11, derde lid, komt de tabel te luiden:

 ABC
Prinses JulianaEUR 226 890, 11EUR 147 478, 57EUR 226 890, 11
Prins BernhardEUR 97 562, 75EUR 147 478, 57EUR 108 907,25

HOOFDSTUK 5 MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

JUSTITIE

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Algemene wet bestuursrecht8:413a f 60EUR 27
2.Algemene wet bestuursrecht8:413b f 225EUR 102
3.Algemene wet bestuursrecht8:413c f 450EUR 204
4.Beroepswet222a f 170EUR 77
5.Beroepswet22 b f 340EUR 154
6.Beroepswet22 c f 675EUR 306
7.Beroepswet223  f 675EUR 306
8.Burgerlijk Wetboek Boek 13391 eerstef 10 000EUR 4500
9.Burgerlijk Wetboek Boek 13391 tweedef 20 000EUR 9000
10.Burgerlijk Wetboek Boek 13453  f 1 500EUR 700
11.Burgerlijk Wetboek Boek 14412  f 1 500EUR 700
12.Burgerlijk Wetboek Boek 2131   f 10 000EUR 5000
13.Burgerlijk Wetboek Boek 2241   f 10 000EUR 5000
14.Burgerlijk Wetboek Boek 24414  10 miljoen ecuEUR 10 000 000
15.Burgerlijk Wetboek Boek 61901b 1 263, 85EUR 500
16.Burgerlijk Wetboek Boek 81144  vijfhonderd guldenEUR 227
17.Faillissementswet811 tweedehonderd guldenEUR 45
18.Faillissementswet811 derdehonderd guldenEUR 45
19.Faillissementswet281d   1000EUR 4500
20.Invoeringswet Wetboek van Strafrecht20   Honderd guldenEen gedboete van de eerste categorie
21.Invoeringswet Wetboek van Strafrecht21   Driehonderd guldenEen geldboete van de eerste categorie
22.Pachtwet56h1  Tweehonderdvijftig guldenEUR 113,45
23.Pachtwet132   3 500EUR 1750
24.Wet aansprakelijk-heidsverzekering motorrijtuigen307  f 6 000EUR 2723
25Wet administratief- rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 2 3 tweede zevenhondervijftig gulden EUR 340
26.Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften141  f 150EUR 70
27.Wet administratief- rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften232  tien guldenEUR 5
28.Wet administratief- rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften25   vijfentwintig guldenEUR 12
29.Wet administratief- rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften278  f 50EUR 23
30.Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie242a f 340EUR 154
31.Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie242b f 675EUR 306
32.Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie243  f 675EUR 306
33.Wet installaties Noordzee8   tienduizend guldeneen geldboete van de tweede categorie
34.Wet op de consignatie van gelden71 tweedehonderd guldenEUR 45,38
35.Wet op de consignatie van gelden92 tweedehonderd guldenEUR 45,38
36.Wet op de consignatie van gelden96 eerste bedragguldenseuro's
37.Wet op de consignatie van gelden96 tweede bedragguldenseuro's
38.Wet op de consignatie van gelden103 tweedehonderd guldenEUR 45,38
39.Wet op de economische delicten5112 vijfhonderd guldenEUR 250
40.Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag43  Tweehonderdvijftig guldenEUR 125
41.Wet op de Kansspelen31  tienduizend guldenEUR 4500
42.Wet op de Kansspelen7b4  een en twintigduizend vierhonderd guldenEUR 9750
43.Wet op de Kansspelen7c1 eerste bedragzevenhonderd guldenEUR 320
44.Wet op de Kansspelen7c1 tweede bedragtweeduizendachthonderd guldenEUR 1270
45.Wet op de Kansspelen7c3  honderd guldenEUR 50
46.Wet op de Kansspelen281 eerstevijfduizend guldenEUR 2300
47.Wet op de Kansspelen28  tweedetienduizend guldenEUR 4500
48.Wet op de Kansspelen321  tienduizend guldenEUR 5000
49.Wet op de Kansspelen322  vijfhonderd guldenEUR 250
50.Wet op de Kansspelen341  tien miljoen guldenEUR 4 500 000
51.Wet op de rechterlijke organisatie38 aanhefeerste bedrag3500EUR 1750
52.Wet op de rechterlijke organisatie38 aanheftweede bedrag10 000EUR 5000
53.Wet op de rechterlijke organisatie382  10 000EUR 5000
54.Wet op de rechterlijke organisatie39   3 500 EUR 1750
55.Wet op de rechterlijke organisatie42  eerste bedragf 3 500EUR 1750
56.Wet op de rechterlijke organisatie42  tweedee bedragf 10 000EUR 5000
57.Wet op de rechterlijke organisatie4422 vijftig guldenEUR 25
58.Wet op de rechterlijke organisatie692  f 3 500EUR 1750
59.Wet op de rechtsbijstand342 eerste bedragf 16 000EUR 7 500
60.Wet op de rechtsbijstand342 tweede bedragf 23 000EUR 10 500
61.Wet op de rechtsbijstand351  f 30EUR 13,50
62.Wet op de rechtsbijstand355a f 5EUR 1
63.Wet op de rechtsbijstand35 b f 5EUR 1
64.Wet op de rechtsbijstand35 c f 5EUR 1
65.Wet op de rechtsbijstand462  f 60EUR 27
66.Wet op de rechtsbijstand463  f 170EUR 77
67.Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen352  vijftig guldenEUR 25
68.Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus151  Vijfentwintig duizend guldenEUR 12 500
69.Wet tarieven in burgerlijke zaken22a f 315EUR 143
70.Wet tarieven in burgerlijke zaken22b f 170EUR 77
71.Wet tarieven in burgerlijke zaken22ceerste bedragf 475EUR 216
72.Wet tarieven in burgerlijke zaken22ctweede bedragf 10 000EUR 4538
73.Wet tarieven in burgerlijke zaken22cderde bedragf 25 000EUR 11 345
74.Wet tarieven in burgerlijke zaken22deerste bedragf 25 000EUR 11 345
75.Wet tarieven in burgerlijke zaken22dtweede bedragf 7 485EUR 3 397
76.Wet tarieven in burgerlijke zaken22dderde bedragf 1 795EUR 815
77.Wet tarieven in burgerlijke zaken22dvierde bedragf 10EUR 5
78.Wet tarieven in burgerlijke zaken22eeerste bedragf 400EUR 182
79.Wet tarieven in burgerlijke zaken22etweede bedragf 7 485EUR 3 397
80.Wet tarieven in burgerlijke zaken22ederde bedragf 1 795EUR 815
81.Wet tarieven in burgerlijke zaken22evierde bedragf 10EUR 5
82.Wet tarieven in burgerlijke zaken22feerste bedragf 400EUR 182
83.Wet tarieven in burgerlijke zaken22ftweede bedragf 7 485EUR 3 397
84.Wet tarieven in burgerlijke zaken22fderde bedragf 1 795EUR 815
85.Wet tarieven in burgerlijke zaken22fvierde bedragf 400EUR 182
86.Wet tarieven in burgerlijke zaken22fvijfde bedragf 7 485EUR 3 397
87.Wet tarieven in burgerlijke zaken22fzesde bedragf 1 795EUR 815
88.Wet tarieven in burgerlijke zaken22fzevende bedragf 10EUR 5
89.Wet tarieven in burgerlijke zaken22g f 400EUR 182
90.Wet tarieven in burgerlijke zaken23a f 400EUR 182
91.Wet tarieven in burgerlijke zaken23b f 170EUR 77
92.Wet tarieven in burgerlijke zaken23ceerste bedragf 635EUR 288
93.Wet tarieven in burgerlijke zaken23ctweede bedragf 10 000EUR 4 538
94.Wet tarieven in burgerlijke zaken23cderde bedragf 25 000EUR 11 345
95.Wet tarieven in burgerlijke zaken23deerste bedragf 25 000EUR 11 345
96.Wet tarieven in burgerlijke zaken23dtweede bedragf 9 350EUR 4 243
97.Wet tarieven in burgerlijke zaken23dderde bedragf 1 795EUR 815
98.Wet tarieven in burgerlijke zaken23dvierde bedragf 10EUR 5
99.Wet tarieven in burgerlijke zaken23e f 475EUR 216
100.Wet tarieven in burgerlijke zaken4   f 400EUR 182
101.Wet tarieven in burgerlijke zaken91  f 785EUR 356
102.Wet tarieven in burgerlijke zaken93  f 400EUR 182
103.Wet tarieven in burgerlijke zaken94  f 400EUR 182
104.Wet tarieven in burgerlijke zaken101 eerste bedragf 155EUR 70
105.Wet tarieven in burgerlijke zaken10  tweede bedragf 315EUR 143
106.Wet tarieven in burgerlijke zaken112a f 55EUR 25
107.Wet tarieven in burgerlijke zaken112beerste bedragf 95EUR 43
108.Wet tarieven in burgerlijke zaken112btweede bedragf 200EUR 91
109.Wet tarieven in burgerlijke zaken112ceerste bedragf 170EUR 77
110.Wet tarieven in burgerlijke zaken112ctweede bedragf 200EUR 91
111.Wet tarieven in burgerlijke zaken112cderde bedragf 1 000EUR 454
112.Wet tarieven in burgerlijke zaken112deerste bedragf 240EUR 109
113.Wet tarieven in burgerlijke zaken112dtweede bedragf 1 000EUR 454
114.Wet tarieven in burgerlijke zaken112dderde bedragf 3 000EUR 1361
115.Wet tarieven in burgerlijke zaken112eeerste bedragf 315EUR 143
116.Wet tarieven in burgerlijke zaken112etweede bedragf 3 000EUR 1 361
117.Wet tarieven in burgerlijke zaken112feerste bedragf 170EUR 77
118.Wet tarieven in burgerlijke zaken112ftweede bedragf 450EUR 204
119.Wet tarieven in burgerlijke zaken134  f 315EUR 143
120.Wet tarieven in burgerlijke zaken136  f 235EUR 107
121.Wet tarieven in burgerlijke zaken137  f 25EUR 11
122.Wet tarieven in burgerlijke zaken138  f 25EUR 11
123.Wet tarieven in burgerlijke zaken141  f 155EUR 70
124.Wet tarieven in burgerlijke zaken143  f 155EUR 70
125.Wet tarieven in burgerlijke zaken171 eerste bedragf 810EUR 368
126.Wet tarieven in burgerlijke zaken171 tweede bedragf 205EUR 93
127.Wet tarieven in burgerlijke zaken171 derde bedragf 410EUR 186
128.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 aeerste bedragf 1,80EUR 0,82
129.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 atweede bedragf 1,80EUR 0,82
130.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 b f 3,60EUR 1,63
131.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 ceerste bedragf 12EUR 5,45
132.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 ctweede bedragf 6EUR 2,72
133.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 e f 0,90EUR 0,41
134.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 a f 1EUR 0,45
135.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 b f 1EUR 0,45
136.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 c f 1EUR 0,45
137.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 d f 1,80EUR 0,82
138.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 e f 0,20EUR 0,09
139.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 f f 0,20EUR 0,09
140.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 g f 0,25EUR 0,11
141.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 h f 0,50EUR 0,23
142.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 i f 1EUR 0,45
143.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 k f 1EUR 0,45
144.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 leerste bedragf 1,50EUR 0,68
145.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 ltweede bedragf 1,50EUR 0,68
146.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 meerste bedragf 6EUR 2,72
147.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 mtweede bedragf 12EUR 5,45
148.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 meerste bedragf 0,75EUR 0,34
149.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 ntweede bedragf 0,25EUR 0,11
150.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 oeerste bedragf 1,50EUR 0,68
151.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 otweede bedragf 0,50EUR 0,23
152.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 p f 1,50EUR 0,68
153.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 q f 0,05EUR 0,02
154.Wet tarieven in burgerlijke zaken44 aeerste bedragf 10EUR 4,54
155.Wet tarieven in burgerlijke zaken44 atweede bedragf 5EUR 2,27
156.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 eerste bedragf 3 000EUR 1 361
157.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 tweede bedragf 3 000EUR 1 361
158.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 derde bedragf 10 000EUR 4 538
159.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 vierde bedragf 10 000EUR 4 538
160.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 vijfde bedragf 25 000EUR 11 345
161.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 zesde bedragf 25 000EUR 11 345
162.Wet tarieven in burgerlijke zaken48 2 f 60EUR 27,23
163.Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds221  ten hoogste twee duizend guldende tweede categorie
164.Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie51  f 0,50EUR 5
165.Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie52 eerstef 1 000EUR 500
166.Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie53 eerstef 1 000EUR 500
167.Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie53 tweedef 10 000EUR 5 000
168.Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering4662  f 400EUR 180
169.Wetboek van Koophandel389   f 3EUR 1,36
170.Wetboek van Koophandel447  eerste bedragf 3EUR 1,36
171.Wetboek van Koophandel447  tweede bedragf 1,50EUR 0,68
172.Wetboek van Strafrecht232  vijf guldenEUR 5
173.Wetboek van Strafrecht234 1e categorievijfhonderd guldenEUR 250
174.Wetboek van Strafrecht234 2e categorievijfduizend guldenEUR 2 500
175.Wetboek van Strafrecht 234 3e categorietienduizend guldenEUR 5 000
176.Wetboek van Strafrecht234 4e categorievijfentwintigduizend guldenEUR 12 500
177.Wetboek van Strafrecht234 5e categoriehonderdduizend guldenEUR 50 000
178.Wetboek van Strafrecht234 6e categorieéén miljoenEUR 500 000
179.Wetboek van Strafrecht24a1 eerstevijfhonderd guldenEUR 250
180.Wetboek van Strafrecht24a1 tweedehonderd guldenEUR 50
181.Wetboek van Strafrecht24b1  vijfentwintig guldenEUR 10
182.Wetboek van Strafrecht24b2  vijftig guldenEUR 20
183.Wetboek van Strafrecht24c3  vijftig guldenEUR 25
184.Wetboek van Strafrecht742a vijf guldenEUR 5
185.Wetboek van Strafrecht74c3  zevenhonderdvijftig guldenEUR 350
186.Wetboek van Strafrecht77f3  vijfduizend guldenEUR 2 500
187.Wetboek van Strafrecht77l1 eerste bedragvijf guldenEUR 5
188.Wetboek van Strafrecht77l1 tweede bedragvijfduizend guldenEUR 2 500
189.Wetboek van Strafrecht77l7  vijfentwintig guldenEUR 15
190.Wetboek van Strafvordering4891b tweehonderdvijftig guldenEUR 115
191.Wetboek van Strafvordering5581  vijfhonderd guldenEUR 250
192.Wetboek van Strafvordering558a1c vijfhonderd guldenEUR 250

Artikel 2

Artikel 113 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vervalt.

HOOFDSTUK 6 MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Gezondheids- en welzijnswet voor dieren91d1  f 11,50EUR 5,22
2.Herverkavelingswet Walcheren172  ten hoogste duizend guldende eerste categorie
3.Jachtwet181a f 70,–EUR 31,76
4.Jachtwet181b f 40,–EUR 18,15
5.Jachtwet181c f 30,–EUR 13,61
6.Jachtwet182  f 5,–EUR 2,27
7.Jachtwet183  f 5,–EUR 2,27
8.Jachtwet183  f 15,–EUR 6,81
9.Jachtwet50   f 3 500,–EUR 1 750
10.Landbouwkwaliteitswet131b tot ten hoogste 10 000 guldenvan de derde categorie
11.Meststoffenwet131b tot ten hoogste 30 000 guldenvan de vierde categorie
12.Meststoffenwet201  f 1,50EUR 0,68
13.Meststoffenwet202  f 20,– in de jaren 2000 en volgendef 20,– in de jaren 2000 en 2001 en EUR 9,08 in de jaren 2002 en volgende
14.Meststoffenwet203  f 5,– in de jaren 2000 en volgendef 5,– in de jaren 2000 en 2001 en EUR 2,27 in de jaren 2002 en volgende
15.Meststoffenwet271  f 1,50EUR 0,68
16.Meststoffenwet272  f 20,– in de jaren 2000 en volgendef 20,– in de jaren 2000 en 2001 en EUR 9,08 in de jaren 2002 en volgende
17.Meststoffenwet273  f 5,– in de jaren 2000 en volgendef 5,– in de jaren 2000 en 2001 en EUR 2,27 in de jaren 2002 en volgende
18.Meststoffenwet33   f 20,– in de jaren 2000 en volgendef 20,– in de jaren 2000 en 2001 en EUR 9,08 in de jaren 2002 en volgende
19.Meststoffenwet361  f 400,–EUR 181,51
20.Meststoffenwet362  f 100,–EUR 45,38
21.Nertsen-Ziektenwet41  ten hoogste vijfhonderd guldende eerste categorie
22.Runderhorzelwet51  ten hoogste vijfhonderd guldende eerste categorie
23.Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967101  ten hoogste tienduizend guldende derde categorie
24.Veewet781  ten hoogste vierduizend guldende tweede categorie
25.Veewet782  ten hoogste vijfhonderd guldende eerste categorie
26.Veewet80   ten hoogste drie honderd guldende eerste categorie
27.Vogelziektenwet41  ten hoogste f 500,–de eerste categorie
28.Wet omtrent dragen der kosten openbare verpachtingen22  ten hoogste duizend guldende eerste categorie
29.Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990161c ten hoogste vijf duizend guldende tweede categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van strafrech
30.Wet tot wering van besmettelijke dierziekten bij knaagdieren41  ten hoogste vijfhonderd guldende eerste categorie t
31.Zaaizaad- en plantgoedwet8820d tot ten hoogste tienduizend guldenvan de derde categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van strafrecht

HOOFDSTUK 7 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Mediawet39g3a f 2 500,–EUR 1 250
2.Mediawet39g3beerste bedragf 2 500,–EUR 1 250
3.Mediawet39g3btweede bedragf 5 000,–EUR 2 500
4.Mediawet39g3ceerste bedragf 5 000,–EUR 2 500
5.Mediawet39g3ctweede bedragf 7 500,–EUR 3 750
6.Mediawet39g3d f 7 500,–EUR 3 750
7.Mediawet641a tien guldenEUR 4,54
8.Mediawet109e1 tweedef 50 000EUR 22 689
9.Mediawet1351 eerste bedragf 200 000,–EUR 100 000
10.Mediawet1351 tweede bedragf 50 000,–EUR 25 000
11.Mediawet1353  f 200 000,–EUR 100 000
12.Wet van 4 maart 1999, Stb. 146, houdende wijziging van de MediawetIV2 tweede155 miljoen guldenEUR 70 335 933,49
13.Wet van 4 maart 1999, Stb. 146, houdende wijziging van de MediawetIV2 derde18 miljoen guldenEUR 8 168 043,89
14.Wet van 22 december 1999, Stb. 573, houdende wijziging van de MediawetIX2 eerste bedragtien guldenEUR 4,54
15.Wet van 22 december 1999, Stb. 573, houdende wijziging van de MediawetIX2 tweede bedragéén guldenEUR 0,45
16.Wet op de expertisecentra1295  f 500,–EUR 225
17.Wet op de expertisecentra1531  f 250 000,–EUR 113 500
18.Wet op de expertisecentra1571  f 250 000,–EUR 113 500
19.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.431  f 2 816EUR 1 277,85
20.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.433  f 2 816EUR 1 277,85
21.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.441  f 1 250EUR 567,23
22.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.471b f 30EUR 13,61
23.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.67   f 60EUR 27
24.Wet op het primair onderwijs47 eerstef 39 000EUR 17 700
25.Wet op het primair onderwijs47 zesdef 1 000EUR 450
26.Wet op het primair onderwijs1355  f 500,–EUR 225
27.Wet op het primair onderwijs1661  f 250 000,–EUR 113 500
28.Wet op het primair onderwijs1711  f 250 000,–EUR 113 500
29.Wet op het specifiek cultuurbeleid51  f 10 000EUR 4 500
30.Wet op het specifiek cultuurbeleid6   f 10 000EUR 4 500
31.Wet op het specifiek cultuurbeleid7   f 10 000EUR 4 500
32.Wet op het voortgezet onderwijs118b1  f 250 000,–EUR 113 500
33.Wet op het voortgezet onderwijs1276 eerstef 39 000EUR 17 700
34.Wet op het voortgezet onderwijs1276 zesdef 1 000EUR 450
35.Wet op het voortgezet onderwijs2681  f 250 000,–EUR 113 500
36.Wet op het voortgezet onderwijs2721 derdef 250 000,–EUR 113 500

HOOFDSTUK 8 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Algemene bijstandswet14a1  f 5000,–EUR 2 269
2.Algemene bijstandswet203aeerste bedragf 15 000,–EUR 6 807
3.Algemene bijstandswet203atweede bedragf 60 000,–EUR 27 227
4.Algemene Kinderbijslagwet17a1  f 5000,–EUR 2 269
5.Algemene nabestaandenwet391  f 5000,–EUR 2 269
6.Algemene Ouderdomswet17c1  f 5000,–EUR 2 269
7.Arbeidsomstandighedenwet344 10 000 guldenEUR 4 538
8.Arbeidsomstandighedenwet344 25 000 guldenEUR 11 345
9.Coördinatiewet sociale verzekering61v f 300EUR 136
10.Coördinatiewet sociale verzekering61y f 5000EUR 2 269
11.Coördinatiewet sociale verzekering61z f 4000EUR 1 815
12.Coördinatiewet sociale verzekering9a4  guldenseuro
13.Coördinatiewet sociale verzekering111  guldenseuro
14.Coördinatiewet sociale verzekering122  vijf guldenEUR 5
15.Mijnwerkersinvaliditeitswet9   vierhonderdduizend guldenEUR 181 512
16.Pensioen- en spaarfondsenwet23c1  twee miljoen guldenEUR 907 560
17.Toeslagenwet14a1  f 5000,–EUR 2 269
18.Werkloosheidswet27a1  f 5000,–EUR 2 269
19.Wet arbeids-ongeschiktheidsverzekering zelfstandigen481  f 5 000,–EUR 2 269
20.Wet arbeids-ongeschiktheidsverzekering zelfstandigen72a2  f 1 200,–EUR 545
21.Wet arbeids-ongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten401  f 5 000,–EUR 2 269
22.Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling211  twee miljoen guldenEUR 907 560
23.Wet brutering overhevelingstoeslag lonen61  in guldens uitgedrukte aansprakenin geld uitgedrukte aanspraken
24.Wet financiering volksverzekeringen324  f 250 miljoenEUR 113 445 050
25.Wet inkomensvoorziening kunstenaars171  f 5000,–EUR 2 269
26.Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen20a1  f 5000,–EUR 2 269
27.Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers20a1  f 5000,–EUR 2 269
28.Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag149 eerstef 1,30EUR 0,60
29.Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag149 eerstef 0,65EUR 0,30
30.Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten461  f 5000,–EUR 2 269
31.Wet op de arbeids-ongeschiktheidsverzekering29a1  f 5000,–EUR 2 269
32.Wet op de arbeids-ongeschiktheidsverzekering71a3  f 1000,–EUR 454
33.Wet op de arbeids-ongeschiktheidsverzekering71a4  f 10 000,–EUR 4 538
34.Wet op de arbeids-ongeschiktheidsverzekering75e5  f 25 000,–EUR 11 345
35.Wet voorzieningen gehandicapten51a f 100 000,–EUR 45 378
36.Wet voorzieningen gehandicapten81  f 45 000,–EUR 20 420
37.Wet voorzieningen gehandicapten10a1b f 45 000,–EUR 20 420
38.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V f f 3,30EUR 1,50
39.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V g f 3,15EUR 1,43
40.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V h f 3,00EUR 1,36
41.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V i f 2,85EUR 1,29
42.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V j f 2,70EUR 1,23
43.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V k f 2,55EUR 1,16
44.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V l f 2,40EUR 1,09
45.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V m f 2,30EUR 1,04
46.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V n f 2,20EUR 1,00
47.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V o f 2,10EUR 0,95
48.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V p f 2,00EUR 0,91
49.Ziektewet384 eerstef 1 000,–EUR 454
50.Ziektewet38a6 eerstef 1 000,–EUR 454
51.Ziektewet45a1  f 5 000,–EUR 2 269

HOOFDSTUK 9 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

VERKEER EN WATERSTAAT

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Deltaschadewet274  honderd guldenEUR 50 Loodsenwet
2.281b vijfduizend guldenEUR 2500 
3.Luchtvaartwet778h f 56EUR 25,41
4.Luchtvaartwet778i f 58EUR 26,32
5.Luchtvaartwet778j f 60EUR 27,23
6.Luchtvaartwet778k f 62EUR 28,13
7.Luchtvaartwet779  f 155EUR 70,34
8.Ontgrondingenwet21f8  f 0,225EUR 0,10
9.Ontgrondingenwet21f10  f 500EUR 250
10.Postwet15b2  een miljoen guldenEUR 500 000
11.Spoorwegwet542 eerstef 10 000EUR 5 000
12.Spoorwegwet552  eene boete van honderd tot twee duizend guldengeldboete van de tweede categorie
13.Spoorwegwet561  eene boete van tien tot drie honderd guldengeldboete van de eerste categorie
14.Telecommunicatiewet15.41  een miljoen guldenEUR 500 000
15.Telecommunicatiewet15.42  een miljoen guldenEUR 500 000
16.Waterschapswet1221  gehele guldensgehele euro's
17.Waterstaatswet 190012b2  f 3 500EUR 5 000
18.Wegenverkeerswet 19941853 eerste bedragvijfhonderd guldenEUR 250
19.Wegenverkeerswet 19941853 tweede bedragvijfhonderd guldenEUR 250
20.Wet Infrastructuurfonds102  f 10 miljoenEUR 4 500 000
21.Wet op de waterhuishouding591  ten hoogste vijfentwintigduizend guldengeldboete van de vierde categorie
22.Wet op de waterhuishouding592  ten hoogste zeshonderd guldengeldboete van de eerste categorie
23.Wet verontreiniging oppervlaktewateren241  f 70EUR 31,76
24.Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523)301  Nederlandse munteuro
25.Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523)302  Nederlandse munteuro
26.Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523)304  Nederlandse munteuro
27.Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523)306  Nederlandse munteuro
28.Wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293) (Stb. 687)VII   de tegenwaarde in guldens van 0,0075 ECUEUR 0,0075

Artikel 2

Indien de wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293) (Stb. 687), in werking treedt, wordt in artikel 28d, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren «de tegenwaarde in guldens van het in ECU luidende tarief» vervangen door: het tarief, uitgedrukt in euro.

HOOFDSTUK 10 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Infectieziektenwet321  200 guldenEUR 100
2.Infectieziektenwet322  200 guldenEUR 100
3.Infectieziektenwet323  200 guldenEUR 100
4.Rompwet Instellingen van weldadigheid252  vijfhonderd guldenEUR 226,89
5.Toeslagwet buitengewone pensioenen 19665   volle guldenshele euro's
6.Toeslagwet buitengewone pensioenen 196610   volle guldenshele euro's
7.Warenwet32a2  f 10 000EUR 5 000
8.Wet afbreking zwangerschap15   ten hoogste vijftigduizend guldende vijfde categorie
9.Wet afbreking zwangerschap161  ten hoogste vijftigduizend guldende vijfde categorie
10.Wet afbreking zwangerschap17   ten hoogste honderdduizend guldende vijfde categorie
11.Wet afbreking zwangerschap181  ten hoogste tienduizend guldende derde categorie
12.Wet afbreking zwangerschap182  ten hoogste vijfentwintigduizend gulden de vierde categorie  
13.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 eerste bedragtweeduizend zevenhonderd guldenEUR 1226
14.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 tweede bedragzesduizend tweehonderd guldenEUR 2813,44
15.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 derde bedragdrieduizend achthonderd guldenEUR 1724,37
16.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 vierde bedragtweeduizend gulden EUR 907,56
17.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 vijfde bedragtweeduizend gulden EUR 907,56
18.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 zesde bedragtweeduizend gulden EUR 907,56
19.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 zevende bedragvierduizend gulden EUR 1 815,12
20.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 ceerste bedragvijfduizend gulden EUR 2 268,90
21.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 ctweede bedragvijfduizend gulden EUR 2 268,90
22.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 deerste bedragvijfduizend gulden EUR 2 268,90
23.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 dtweede bedragvijfduizend gulden EUR 2 268,90
24.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 e vijfduizend guldenEUR 2 268,90
25.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 f vijfduizend guldenEUR 2 268,90
26.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 g vijfduizend guldenEUR 2 268,90
27.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 heerste bedragvijfduizend guldenEUR 2 268,90
28.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 htweede bedragvijfduizend guldenEUR 2 268,90
29.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945191  vijfduizend guldenEUR 2 268,90
30.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945202 eerste bedragvijftienhonderd guldenEUR 681
31.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945202 tweede bedragzevenhonderdvijftig guldenEUR 341
32.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945203 eersteduizend guldenEUR 454
33.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945203 tweede, eerste bedragduizend guldenEUR 454
34.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945203 tweede, tweede bedragduizend guldenEUR 454
35.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945204  zevenhonderd en vijftig gulden EUR 341
36.Wet buitengewoon pensioen 1940–194531b2  volle guldenshele euro's
37.Wet buitengewoon pensioen 1940–194531h   volle guldenshele euro's
38.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945383  f  60EUR 27
39.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet232 eerste bedragf 1500EUR 681
40.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet232 tweede bedragf 750EUR 341
41.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet233aanhefeerstef 1000EUR 454
42.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet233aanheftweede, eerste bedragf 1000EUR 454
43.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet233aanhef tweede, tweede bedragf 1000EUR 454 
44.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet234  f 750EUR 341
45.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet36   volle guldenshele euro's
46.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet453  f 50EUR 27
47.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers73 eerste bedrag tweeduizend zevenhonderd guldenEUR 1 226
48.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers73 tweede bedragzesduizend tweehonderd guldenEUR 2 813,44
49.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers73 derde bedragdrieduizend achthonderd guldenEUR 1 724,37
50.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers73 vierde bedragtweeduizend guldenEUR 907,56
51.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers73 vijfde bedragtweeduizend guldenEUR 907,56
52.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers73 zesde bedragtweeduizend guldenEUR 907,56
53.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers73 zevende bedragvierduizend guldenEUR 1 815,12
54.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers17 ceerste bedragvijfduizend guldenEUR 2 268,90
55.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers 17 ctweede bedragvijfduizend guldenEUR 2 268,90
56.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers17  d eerste bedragvijfduizend guldenEUR 2 268,90
57.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers 17  d tweede bedragvijfduizend guldenEUR 2 268,90
58.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers17 e vijfduizend guldenEUR 2 268,90
59.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers17 f vijfduizend guldenEUR 2 268,90
60.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers17 g vijfduizend guldenEUR 2 268,90
61.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers 17  heerste bedragvijfduizend guldenEUR 2 268,90
62.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers 17  htweede bedragvijfduizend guldenEUR 2 268,90
63.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers191  vijfduizend guldenEUR 2 268,90
64.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers 20 2  eerste bedragvijftienhonderd guldenEUR 681
65.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers 20 2 tweede bedragzevenhonderd vijftig guldenEUR 341
66.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers203aanhefeersteéénduizend guldenEUR 454
67.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers203aanheftweede, eerste bedragduizend guldenEUR 454
68.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers 20 3 aanheftweede, tweede bedragduizend guldenEUR 454
69.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers204  zevenhonderd vijftig guldenEUR 341
70.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers28b2  volle guldenshele euro's
71.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers28h   volle guldenshele euro's
72.Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers343  f 60EUR 27
73.Wet genees-middelenprijzen23 eersteguldenseuro's
74.Wet genees-middelenprijzen24  guldenseuro's
75.Wet genees-middelenprijzen111  f 100 000,–EUR 50 000
76.Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg481ctienduizend guldenEUR 5 000 
77.Wet op de jeugdhulpverlening41c2e vijfhonderd guldenEUR 226,89
78.Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945563  f 60EUR 27
79.Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945443  f 60EUR 27
80.Ziekenfondswet3a3  honderd guldenEUR 50
81.Ziekenfondswet 14a 3 tweedef 25 000 000,–EUR 11 000 000

HOOFDSTUK 11 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Huurprijzenwet woonruimte111  f 20EUR 9,08
2.Huurprijzenwet woonruimte36   f 20EUR 9,08
3.Huursubsidiewet32b f 9 000EUR 4 084,02
4.Huursubsidiewet42  f 2 000EUR 907,56
5.Huursubsidiewet51b f 50EUR 22,69
6.Huursubsidiewet53a f 25EUR 11,34
7.Huursubsidiewet53b f 25EUR 11,34
8.Huursubsidiewet53c f 25EUR 11,34
9.Huursubsidiewet53d f 25EUR 11,34
10.Huursubsidiewet131a f 1 107EUR 502,33
11.Huursubsidiewet131b f 611EUR 277,26
12.Huursubsidiewet141a f 35 600EUR 16 154,58
13.Huursubsidiewet141b f 47 750EUR 21 668,01
14.Huursubsidiewet141c f 31 600EUR 14 339,45
15.Huursubsidiewet141d f 41 250EUR 18 718,43
16.Huursubsidiewet151a f 39 650EUR 17 992,39
17.Huursubsidiewet151b f 58 400EUR 26 500,76
18.Huursubsidiewet151c f 67 800EUR 30 766,30
19.Huursubsidiewet151d f 93 850EUR 42 587,27
20.Huursubsidiewet164  f 1 000EUR 453,78
21.Huursubsidiewet171c f 3 500EUR 1 588,23
22.Huursubsidiewet171d f 2 200EUR 998,32
23.Huursubsidiewet172  f 349EUR 158,37
24.Huursubsidiewet181a f 31 100EUR 14 112,56
25.Huursubsidiewet181b f 41 550EUR 18 854,57
26.Huursubsidiewet181c f 30 450EUR 13 817,61
27.Huursubsidiewet181d f 38 800EUR 17 606,67
28.Huursubsidiewet182  f 709EUR 321,73
29.Huursubsidiewet201  f 611EUR 277,26
30.Huursubsidiewet202a f 874EUR 396,60
31.Huursubsidiewet202b f 937EUR 425,19
32.Huursubsidiewet211daanheff 0EUR 0
33.Huursubsidiewet211d1ef 32EUR 14,52
34.Huursubsidiewet211d2ef 43EUR 19,51
35.Huursubsidiewet211eaanheff 0EUR 0
36.Huursubsidiewet211e1ef 8EUR 3,63
37.Huursubsidiewet211e2ef 4EUR 1,82
38.Huursubsidiewet22   f 10EUR 4,54
39.Huursubsidiewet241  f 50EUR 22,69
40.Huursubsidiewet364  f 500EUR 250
41.Reconstructiewet Midden-Delfland92  ten hoogste duizend guldende tweede categorie
42.Wet bodembescherming791a1ef 100 000EUR 45 378,02
43.Wet bodembescherming791a2ef 5EUR 2,27
44.Wet machtiging tot deelneming in aandelenkapitaal Centrale Organisatie voor Radioactief Afval12  f 800 000EUR 363 024,17
45.Wet milieubeheer15.262b f 500EUR 225

Artikel 2

De Huursubsidiewet wordt voorts gewijzigd als volgt:

1. Artikel 21, derde lid, vervalt.

2. In artikel 27 vervalt het zesde lid, onder vernummering van het zevende en het achtste lid tot het zesde en het zevende lid.

Artikel 3

Voor het subsidietijdvak dat loopt tot en met 30 juni 2002 wordt de huursubsidie berekend in guldens, met toepassing van de Huursubsidiewet zoals die luidde op 31 december 2001. Het eindbedrag wordt omgerekend in euro.

Artikel 4

In artikel 2 van de Huurwet vervalt het tweede lid, onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid.

HOOFDSTUK 12 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 1

Indien het bedrag van een door een bestuursorgaan op te leggen geldboete, dan wel van een tuchtrechtelijke geldboete, ingevolge deze wet of een ander wettelijk voorschrift in verband met de vervanging van de gulden door de euro wordt gewijzigd, is artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Deze wet en andere wettelijke voorschriften in verband met de vervanging van de gulden door de euro brengen geen wijziging in de bevoegdheid van de rechter om kennis te nemen van een zaak die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aanhangig is gemaakt.

Artikel 3

Indien voor 1 januari 2002 beroep bij de administratieve rechter is ingesteld, blijft het recht zoals dat voor dit tijdstip gold, van toepassing ten aanzien van het verschuldigde griffierecht of de te stellen zekerheid.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 5

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet euro.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

De Minister van Justitie,