27 466
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. (Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001)

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. (Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

23 oktober 2000

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige daarmee samenhangende wetten, bijstellingen en technische verbeteringen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde en zevende lid vervallen.

2. Na het vijfde lid wordt een nieuw lid toegevoegd dat komt te luiden:

6. Indien een persoon meer dan één niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot heeft, wordt alleen de echtgenoot uit de oudste verbintenis als partner aangemerkt.

B. Na artikel 1.7 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.7a Gelijkstelling met inkomen uit tegenwoordige arbeid

1. Voor de toepassing van de artikelen 3.141, 8.11, 8.14 en 8.16 en de daarop berustende bepalingen wordt met loon uit tegenwoordige arbeid gelijkgesteld:

a. inkomsten genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid;

b. uitkeringen op grond van de Wet financiering loopbaanonderbreking en aanvullingen daarop door degene tot wie de belastingplichtige in dienstbetrekking staat.

2. Inkomsten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn niet uitkeringen op grond van:

a. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

b. de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, tenzij het uitkeringen in verband met bevalling betreffen;

c. de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

d. buitenlandse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die naar aard en strekking overeenkomen met de regelingen die zijn vermeld in de onderdelen a, b en c.

C. Na artikel 1.8 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.9 Gelijkstelling met basisadministratie persoonsgegevens

1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt met de basisadministratie persoonsgegevens gelijkgesteld een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de situatie dat een persoon niet in Nederland woont en niet is ingeschreven in een naar aard en strekking met de basisadministratie persoonsgegevens overeenkomende administratie buiten Nederland.

D. Artikel 2.2, tweede lid, komt te luiden:

2. Een Nederlander die in dienstbetrekking staat tot de Staat der Nederlanden, wordt steeds geacht in Nederland te wonen indien hij is uitgezonden:

a. als lid van een diplomatieke, permanente of consulaire vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland; of

b. om in het kader van een verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is, in een andere mogendheid werkzaamheden te verrichten.

E. Artikel 2.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «4.16, eerste lid, onderdeel i, 4.17, tweede lid» vervangen door: 4.16, eerste lid, onderdeel h, 4.17.

2. Aan het tweede lid wordt toegevoegd: Bij de toepassing van de artikelen 2.7, eerste en tweede lid, en 8.1, onderdeel b, blijft de zinsnede «na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting» buiten aanmerking. Artikel 8.9, derde lid, vindt geen toepassing.

3. In het derde lid wordt «de buitenlandse belastingplichtige» vervangen door: de binnenlandse belastingplichtige die niet gedurende het gehele kalenderjaar in Nederland woont, of de buitenlandse belastingplichtige.

4. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt na het derde lid een nieuw lid ingevoegd dat komt te luiden:

4. In gevallen als bedoeld in het derde lid, wordt de aanslag over het in dat lid bedoelde jaar verhoogd met het bedrag van de belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang dat in de laatste acht jaar in mindering is gebracht op de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning of de volgens artikel 10, eerste en tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen berekende premie voor de volksverzekeringen.

5. In het tot vijfde lid vernummerde vierde lid wordt «voor de voorkoming van dubbele belasting» vervangen door: voor de vermindering van belasting en de verrekening van dividendbelasting.

Ea. In artikel 2.6 wordt «artikel 15, tweede lid,» vervangen door: artikel 15a, onderdeel k,.

F. Artikel 2.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede volzin, wordt na «het op grond van de eerste volzin berekende gezamenlijke bedrag» ingevoegd: , na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting,.

2. In het tweede lid wordt na «het bedrag van de verschuldigde inkomstenbelasting» ingevoegd: , na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting,.

G. In artikel 2.8, tweede lid, wordt «4.16, eerste lid, onderdeel i» vervangen door: 4.16, eerste lid, onderdeel h. Voorts wordt in het tweede lid «alsmede het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang van de buitenlandse belastingplichtige dat, ware hij binnenlands belastingplichtige, op de voet van artikel 4.17 buiten aanmerking zou zijn gelaten en met betrekking waartoe geen afrekening op verzoek op de voet van artikel 4.38 heeft plaatsgevonden» vervangen door: alsmede de daarin begrepen inkomstenbelasting in het geval geen beroep kon worden gedaan op de uitzondering van artikel 4.17 in een situatie van overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht en de verkrijger een natuurlijk persoon is die niet in Nederland woonachtig is en met betrekking waartoe geen afrekening op de voet van artikel 4.38 heeft plaatsgevonden.

H. Na artikel 2.11 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.11a Verrekening belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang

1. De belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning nadat de regelingen ter voorkoming van dubbele belasting zijn toegepast, wordt verminderd op de voet van artikel 4.53 met een nog niet in aanmerking genomen belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang. De in de eerste volzin bedoelde belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning wordt bepaald zonder rekening te houden met te conserveren inkomen.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt, indien ingevolge artikel 9.1, derde lid, de heffing van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen geschiedt bij wege van één aanslag, onder belasting mede verstaan de in die aanslag te begrijpen premie voor de volksverzekeringen.

3. De vermindering van de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur.

4. De inspecteur geeft de beschikking gelijktijdig met het vaststellen van de aanslag over het jaar waarbij de belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang wordt verrekend.

5. Het bedrag van de verrekende belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang wordt op het aanslagbiljet afzonderlijk vermeld.

6. Rechtsmiddelen tegen de beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op de toepassing van artikel 4.53, alsmede, indien geen belasting is verschuldigd, tegen de grootte van het verrekende bedrag.

I. Artikel 2.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, toegevoegd:

d. voor de toepassing van de artikelen 3.91 en 3.92 niet als vermogensbestanddelen aangemerkt, een gedeelte van een woning die voor het overige deel als eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste lid, wordt aangemerkt, dat als werkruimte ter beschikking wordt gesteld, indien de werkruimte fysiek en administratief niet als een zelfstandig deel van die woning kan worden aangemerkt en de vloeroppervlakte van de werkruimte niet groter is dan een derde deel van de vloeroppervlakte van de woning.

2. In het vierde lid wordt «onderdeel b» vervangen door: onderdelen b en c.

3. Na het vierde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

5. Voor gevallen waarin een premie voor een lijfrente of een andere periodieke uitkering of verstrekking uit een inkomensvoorziening niet geheel als uitgave voor een inkomensvoorziening in aanmerking is genomen, kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld met betrekking tot de toerekening van de risicodekking, de overige kosten en het rendement aan het gedeelte van het recht dat in aanmerking wordt genomen bij het belastbare inkomen uit werk en woning en het gedeelte dat in aanmerking wordt genomen bij het belastbare inkomen uit sparen en beleggen.

J. In artikel 2.15, tweede lid, wordt «De belastbare inkomsten uit eigen woning» vervangen door: Het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 3.91, eerste lid, onderdelen a en b, en derde lid, en 3.92, de belastbare inkomsten uit eigen woning.

K. Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. het bedrag van de gezamenlijke voordelen die de belastingplichtige geniet uit hoofde van een schuldvordering op een ondernemer ten behoeve van een voor zijn rekening gedreven onderneming, indien zich een in het derde lid genoemde omstandigheid voordoet.

2. In het derde lid vervallen in de onderdelen a en b telkens de woorden «respectievelijk van het daar bedoelde lichaam».

3. Het zesde lid vervalt, onder vernummering van het zevende en achtste lid tot zesde respectievelijk zevende lid.

L. Artikel 3.6, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd.

1. Onderdeel a komt te luiden:

a. de door de belastingplichtige verrichte werkzaamheden ten behoeve van het samenwerkingsverband van ondersteunende aard zijn en het ongebruikelijk is dat een dergelijk samenwerkingsverband tussen niet-verbonden personen wordt aangegaan, of.

2. Onderdeel b komt te luiden:

b. het samenwerkingsverband verband houdt met een onderneming waaruit een met de belastingplichtige verbonden persoon als ondernemer winst geniet, maar de belastingplichtige zelf niet.

La. In artikel 3.10 wordt «bij het bepalen van de winst kosten en lasten in aftrek kan brengen die zijn gemaakt in de vijf kalenderjaren» vervangen door: bij het bepalen van de winst de per saldo resterende kosten en lasten in aftrek kan brengen die zijn gemaakt in de vijf kalenderjaren.

M. Artikel 3.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt, onder verlettering van de onderdelen e tot en met g in f tot en met h, na onderdeel d een nieuw onderdeel ingevoegd, dat komt te luiden:

e. voordelen bestaande uit verstrekkingen en aanspraken op verstrekkingen op grond van de Ziekenfondswet;.

2. In het eerste lid wordt in het tot onderdeel f verletterde onderdeel e «in de onderdelen c en d» vervangen door: in de onderdelen c, d en e.

N. Artikel 3.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «tot zijn privé-vermogen behorende woning» vervangen door: niet tot zijn ondernemingsvermogen behorende woning.

2. In het tweede lid wordt in onderdeel e aan het slot «en» vervangen door een puntkomma en wordt, onder verlettering van onderdeel f in g, na onderdeel e een nieuw onderdeel ingevoegd, dat komt te luiden:

f. premies ingevolge de Ziekenfondswet of een buitenlandse regeling die naar aard en strekking daarmee overeenkomt en.

3. In het achtste lid wordt «tweede lid, onderdeel f» vervangen door: tweede lid, onderdeel g.

4. In het tiende lid wordt «artikel 5.4, eerste en vierde lid» vervangen door: artikel 5.4, eerste lid.

Na. Artikel 3.17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «onverminderd de artikelen 3.14 en 3.16» vervangen door: onverminderd de artikelen 3.14, 3.15 en 3.16.

Voorts wordt na vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, toegevoegd:

c. tot het privé-vermogen van de belastingplichtige behorende bezittingen, andere dan personenauto's als bedoeld in onderdeel b: een gebruiksvergoeding van ten hoogste het voordeel uit sparen en beleggen dat ter zake van deze bezittingen in aanmerking wordt genomen, zonder daarbij rekening te houden met het heffingvrije vermogen bedoeld in artikel 5.5, dat kan worden toegerekend aan de periode van het gebruik van de bezitting in de onderneming.

2. In het vierde lid wordt «Voor de toepassing van dit artikel worden» vervangen door: Voor de toepassing van dit artikel, behoudens het eerste lid, onderdeel c, worden.

Nb. In artikel 3.18, eerste lid, vervalt «, onverminderd de artikelen 3.14, 3.16 en 3.17,».

O. Artikel 3.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt na «Indien» ingevoegd: uit een rittenregistratie of anderszins.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waaraan een rittenregistratie moet voldoen. Daarbij kunnen vereenvoudigde regels worden gesteld waaraan een rittenregistratie moet voldoen voor een bestelauto die op jaarbasis voor meer dan 500 kilometer, maar niet meer dan 4000 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Tevens kunnen regels worden gesteld over het anderszins laten blijken dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt.

P. Artikel 3.46, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. de belastingplichtige en personen die tot zijn huishouden behoren;.

Pa. In artikel 3.59, tweede lid, wordt «krachtens huwelijksvermogensrecht» vervangen door: krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht.

Q. In artikel 3.65, eerste lid, tweede volzin, eerste gedeelte, wordt na «bedoeld» ingevoegd: in.

Qa Artikel 3.68 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. De toevoeging aan de reserve over een kalenderjaar bedraagt 12% van de winst die de belastingplichtige als ondernemer uit een onderneming geniet, maar niet meer dan € 9871 (f 21 753). De op grond van de eerste volzin bepaalde toevoeging wordt verminderd met de ten laste van die winst gekomen premies en andere bijdragen uit hoofde van pensioenregelingen.

2. Onder vernummering van het tweede lid in derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd:

2. De op grond van het eerste lid berekende toevoeging bedraagt ten hoogste het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat.

3. In het tot derde lid vernummerde tweede lid wordt «eerste lid, onderdeel a» vervangen door: eerste lid.

Qb. In artikel 3.69, eerste lid, wordt «artikel 3.68, eerste lid, aanhef en onderdeel a» vervangen door: artikel 3.68, eerste lid.

Qc. In artikel 3.73, tweede lid, onderdeel b, wordt «artikel 3.68, tweede lid» vervangen door: artikel 3.68, derde lid.

R. Artikel 3.86 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «€ 339 (f 747)» vervangen door: € 351 (f 774).

2. In het vierde lid wordt «uitsluitend of nagenoeg uitsluitend» vervangen door: hoofdzakelijk.

3. In het vijfde lid wordt «in het zesde lid bedoelde inhoudingsplichtige» vervangen door: in het vierde lid bedoelde inhoudingsplichtige.

S. In artikel 3.91 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het opschrift wordt «vermogensbestandelen» vervangen door: vermogensbestanddelen.

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «door deze vermogensbestanddelen rechtens» vervangen door: door deze vermogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens.

3. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «voorzover deze vermogensbestanddelen rechtens» vervangen door: voorzover deze vermogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens.

4. In het tweede lid, aanhef, wordt «Voor de toepassing van dit artikel» vervangen door: Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen.

5. In het tweede lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «het hebben van een schuldvordering» vervangen door: het aangaan of het hebben van een schuldvordering alsmede het aangaan of het hebben van rechten uit een spaarovereenkomst of uit een daarmee verwante overeenkomst.

6. In het tweede lid, onderdeel a, onder 2°, wordt «het hebben van rechten uit een overeenkomst van levensverzekering» vervangen door: het sluiten van een overeenkomst van levensverzekering of het hebben van rechten uit een overeenkomst van levensverzekering.

7. In het tweede lid, onderdeel a, onder 3°, wordt «het hebben van een genotsrecht» vervangen door: het vestigen of het hebben van een genotsrecht.

8. In het tweede lid, onderdeel a, onder 4°, wordt «het hebben van een recht» vervangen door: het overeenkomen of het hebben van een recht.

9. Het tweede lid, onderdeel b, wordt vervangen door:

b. onder een met de belastingplichtige verbonden persoon verstaan:

1°. de partner van de belastingplichtige;

2°. degene die ten overstaan van een notaris een samenlevingscontract heeft gesloten met de belastingplichtige;

3°. degene die voor de toepassing van een pensioenregeling als partner van de belastingplichtige is aangemeld;

4°. degene die samen met de belastingplichtige een woning bewoont welke voor hen een eigen woning is en aansprakelijk is of mede aansprakelijk is voor een schuld waarbij die woning als onderpand dient;

5°. degene die in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden met de belastingplichtige op hetzelfde woonadres is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens en overigens voldoet aan de vereisten voor een keuze als bedoeld in artikel 1.2, tenzij belastingplichtige aannemelijk maakt dat geen sprake is van een duurzaam gevoerde gemeenschappelijke huishouding;

6°. de minderjarige kinderen van de belastingplichtige, van zijn partner of van een onder 2° tot en met 5° aangeduide persoon;.

10. Na het tweede lid wordt een nieuw lid toegevoegd:

3. Op dezelfde wijze als het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een met de belastingplichtige verbonden persoon wordt behandeld het ter beschikking stellen aan een niet onder het tweede lid, onderdeel b, begrepen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige, van zijn partner of van een in dat onderdeel onder 2° tot en met 5° aangeduide persoon, indien het een in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling is. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de toepassing van dit lid, waaronder regels of sprake is van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling.

T. In artikel 3.92 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het opschrift wordt «vermogensbestandelen» vervangen door: vermogensbestanddelen;.

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «voorzover deze vermogensbestanddelen rechtens» vervangen door: voorzover deze vermogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens. Tevens wordt «zijn partner of duurzaam van hem gescheiden levende echtgenoot of een van de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de belastingplichtige of zijn partner respectievelijk duurzaam van hem gescheiden levende echtgenoot,» vervangen door: een met hem verbonden persoon,. Voorts wordt aan het slot van het eerste lid, onderdeel a, na «als bedoeld in hoofdstuk 4» ingevoegd: behoudens indien sprake is van een aanmerkelijk belang op grond van de artikelen 4.10 en 4.11.

3. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «voorzover deze vermogensbestanddelen ter beschikking worden gesteld ten behoeve van» vervangen door: voorzover deze vermogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens dan wel in feite, direct of indirect ter beschikking worden gesteld aan.

4. In het tweede lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «het hebben van een schuldvordering» vervangen door: het aangaan of het hebben van een schuldvordering alsmede het aangaan of het hebben van rechten uit een spaarovereenkomst of uit een daarmee verwante overeenkomst.

5. In het tweede lid, onderdeel a, onder 2°, wordt «het hebben van rechten uit een overeenkomst van levensverzekering» vervangen door: het sluiten van een overeenkomst van levensverzekering of het hebben van rechten uit een overeenkomst van levensverzekering.

6. In het tweede lid, onderdeel a, onder 3°, wordt «het hebben van een genotsrecht» vervangen door: het vestigen of het hebben van een genotsrecht.

7. In het tweede lid, onderdeel a, onder 4°, wordt «het hebben van een recht» vervangen door: het overeenkomen of het hebben van een recht.

8. In het tweede lid wordt, onder verlettering van onderdeel b en c tot respectievelijk c en d, ingevoegd:

b. onder een met de belastingplichtige verbonden persoon verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b;.

9. Voorts wordt aan het tweede lid na het tot onderdeel d verletterde onderdeel c, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd:

e. onder het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen niet begrepen het houden van aandelen in een vennootschap en het houden van winstbewijzen van een vennootschap.

10. Na het tweede lid wordt een nieuw lid toegevoegd:

3. Op dezelfde wijze als het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een vennootschap waarin een met de belastingplichtige verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft, wordt behandeld het ter beschikking stellen aan een vennootschap waarin een niet onder artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, begrepen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige, van zijn partner of van een in dat onderdeel onder 2° tot en met 5° aangeduide persoon is een aanmerkelijk belang heeft, indien het een in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling is. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de toepassing van dit lid, waaronder regels of sprake is van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling.

U. Artikel 3.93, eerste lid, komt te luiden:

1. Voor de toepassing van de artikelen 3.91 en 3.92 geldt een persoon niet als aanverwant indien het huwelijk waardoor de verwantschap is ontstaan, door echtscheiding is ontbonden.

V. In artikel 3.94 wordt «worden behaald met een werkzaamheid en met de daarvoor gebruikte vermogensbestanddelen» vervangen door: worden behaald met een werkzaamheid.

W. In artikel 3.95 vervalt na «3.30» de komma. Voorts wordt «en 3.55 tot en met 3.62» vervangen door: 3.55 tot met 3.58, 3.59, eerste en tweede lid, en 3.60 tot en met 3.62.

X. Artikel 3.96 komt te luiden:

Artikel 3.96 Vrijstelling

Tot het resultaat behoren niet:

a. voordelen uit het deelnemen aan kansspelen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op de kansspelbelasting;

b. voordelen die door de belastingplichtige worden behaald ter zake van het verrichten van arbeid in de onderneming van zijn partner, indien bij het bepalen van de winst uit die onderneming de kosten en lasten die verband houden met de vergoeding voor die arbeid op grond van artikel 3.16, vierde lid, niet in aftrek komen.

Y. In artikel 3.99, eerste volzin, wordt «voor het bepalen van de in het jaar» vervangen door: voor het bepalen van het in het jaar.

Z. Aan artikel 3.100 wordt, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. In afwijking in zoverre van artikel 2.14 wordt de belastbaarheid van uitkeringen op grond van buitenlandse regelingen die naar aard en strekking overeenkomen met uitkeringen op grond van de Algemene Kinderbijslagwet beheerst door deze afdeling.

AA. Artikel 3.104 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel c wordt, onder verlettering van de onderdelen d tot en met g in f tot en met i, ingevoegd:

d. uitkeringen in de vorm van een gift of een voorwaardelijke gift ingevolge de Wet studiefinanciering 2000;

e. uitkeringen als bedoeld in de artikelen 7.51, eerste tot en met zesde lid, 7.51a en 16.9b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;.

2. In het tot onderdeel g geletterde onderdeel e vervalt aanduiding 3° en worden de aanduidingen 4° en 5° vernummerd tot 3° en 4°.

3. In het tot onderdeel i geletterde onderdeel g wordt «onderdelen a tot en met f» vervangen door: onderdelen a tot en met h.

AB. Artikel 3.111 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip, of een gedeelte van het gebouw of het schip,» vervangen door: een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen in de zin van artikel 1 van de Woningwet, of een gedeelte van een gebouw, een schip of een woonwagen,.

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «hem» vervangen door: hen.

AC. Artikel 3.118 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Indien de belastingplichtige een levensverzekering heeft die ten aanzien van hem tot enig moment heeft voldaan aan de voorwaarden voor een kapitaalverzekering eigen woning en ter zake van die verzekering binnen drie jaren na dat moment wederom wordt voldaan aan de voorwaarden voor een kapitaalverzekering eigen woning, wordt het in het eerste lid genoemde bedrag verhoogd met een bedrag gelijk aan de in het derde lid bedoelde vermindering wegens de eerdere toepassing van het eerste lid op deze verzekering. De rente begrepen in de in de eerste volzin bedoelde verhoging, komt in mindering op het overschot, bedoeld in artikel 3.116, zevende lid.

2. Het zesde lid komt te luiden:

6. Indien de kapitaalverzekering eigen woning tot uitkering komt door het overlijden van de partner, wordt het in het eerste lid, eerste volzin, genoemde bedrag van € 125 500 (f 276 566) verhoogd met het bedrag dat de overleden partner nog in aanmerking had kunnen nemen onmiddellijk voorafgaande aan zijn overlijden, met dien verstande dat deze verhoging niet hoger kan zijn dan het bedrag aan uitkering uit een kapitaalverzekering ten gevolge van het overlijden van de partner.

3. Aan het artikel wordt na het zesde lid een nieuw lid toegevoegd, luidende:

7. Indien de kapitaalverzekering eigen woning tot uitkering komt door overlijden van een persoon die geen partner is van de begunstigde, wordt ten aanzien van deze verzekering het in het eerste lid, eerste volzin, genoemde bedrag van € 125 500 (f 276 566) vervangen door het bedrag dat de overledene nog in aanmerking had kunnen nemen onmiddellijk voorafgaande aan zijn overlijden.

AD. Artikel 3.120 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «eerste lid, onderdeel a» telkens vervangen door: eerste lid, onderdelen a en c.

2. In het derde lid, eerste volzin, wordt «eerste lid, onderdeel a» vervangen door: eerste lid, onderdelen a en c.

3. In het vierde lid, onderdeel a, wordt «eerste lid, onderdeel a» vervangen door: eerste lid, onderdelen a en c.

4. In het zesde lid wordt «derde lid» telkens vervangen door: vijfde lid.

AE. In artikel 3.127, tweede lid, wordt «17% van de premiegrondslag na aftrek van de volgens het vijfde lid bepaalde verminderingen in verband met de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties aan de oudedagsreserve» vervangen door: 17% van de premiegrondslag, waarbij op de uitkomst van deze berekening nog in aftrek komt de volgens het vijfde lid bepaalde verminderingen in verband met de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties aan de oudedagsreserve.

AF. In artikel 3.130 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een komma, toegevoegd: voorzover de verrekening niet leidt tot een schuldig gebleven bedrag.

2. In het tweede lid wordt «Een belastingplichtige kan premies voor lijfrenten» vervangen door: Een belastingplichtige kan premies voor lijfrenten als bedoeld in de artikelen 3.127, tweede lid, 3.128 en 3.129.

AFa. In artikel 3.133, tweede lid, onderdeel g, wordt na «de verzekeraar» ingevoegd: of de belastingplichtige genoemd in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d,.

AG. Aan artikel 3.137, eerste lid, wordt aan het slot een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: Daarbij wordt de waarde in het economische verkeer van een aanspraak waarvan nog geen uitkeringen zijn vervallen, tenminste gesteld op de premies die voor de aanspraak of een gedeelte van de aanspraak als uitgaven voor inkomensvoorzieningen doch niet als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking zijn genomen.

AH. Artikel 3.139 wordt vervangen door:

Als negatieve persoonsgebonden aftrek van een belastingplichtige wordt in aanmerking genomen:

a. hetgeen door hem is ontvangen als teruggave van of nagekomen betaling ter zake van onderhoudsverplichtingen die op grond van afdeling 6.2 in aanmerking zijn genomen;

b. hetgeen door hem is ontvangen als nagekomen schuldaflossing op een geldlening ter zake waarvan verliezen op grond van afdeling 6.3 in aanmerking zijn genomen, ten hoogste tot het bedrag van verliezen die in aftrek zijn gekomen;

c. hetgeen door hem is ontvangen als teruggave van of nagekomen betaling ter zake van buitengewone uitgaven die op grond van afdeling 6.5 in aanmerking zijn genomen, ten hoogste tot het bedrag van de uitgaven die in aftrek zijn gekomen;

d. hetgeen door hem is ontvangen als teruggave van of nagekomen betaling ter zake van scholingsuitgaven die op grond van afdeling 6.7 in aanmerking zijn genomen, ten hoogste tot het bedrag van de uitgaven die in aftrek zijn gekomen en

e. hetgeen door hem is ontvangen als nagekomen betaling ter zake van uitgaven voor monumentenpanden die op grond van afdeling 6.8 in aanmerking zijn genomen, ten hoogste tot het bedrag van de uitgaven die in aftrek zijn gekomen.

AI. In artikel 3.141, eerste lid, wordt «in het kalenderjaar werkzaamheden buiten het huishouden heeft verricht waardoor hij» vervangen door «in het kalenderjaar met tegenwoordige arbeid» en vervalt: waarvoor hij.

AJ. Artikel 3.142 komt te luiden:

Artikel 3.142 Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

De belastingplichtige die als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid ophoudt met tegenwoordige arbeid winst, loon of resultaat te verwerven, wordt voor de toepassing van deze afdeling geacht nog ten minste twaalf maanden na het intreden van de arbeidsongeschiktheid of werkloosheid dergelijk inkomen uit tegenwoordige arbeid te verwerven.

AK. Artikel 3.145 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt na «het voordeel» ingevoegd: op jaarbasis.

2. In het tweede lid wordt na «Indien» ingevoegd: uit een rittenregistratie of anderszins.

3. In het derde lid wordt «rittenadministratie» vervangen door rittenregistratie.

4. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waaraan een rittenregistratie moet voldoen. Daarbij kunnen vereenvoudigde regels worden gesteld waaraan een rittenregistratie moet voldoen voor een bestelauto die op jaarbasis voor meer dan 500 kilometer, maar niet meer dan 4000 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Tevens kunnen regels worden gesteld over het anderszins laten blijken dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt.

AL. In artikel 3.153, vierde lid, wordt «artikel 3.151» vervangen door: artikel 3.150.

ALa. In artikel 3.154, zevende lid, wordt «artikel 9.1, tweede lid,» vervangen door: artikel 9.1, derde lid,.

AM. Na AFDELING 3.14 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 3.15 ZEKERHEID OMTRENT DE AARD VAN DE VOORDELEN UIT EEN ARBEIDSRELATIE

Artikel 3.156 Vragen van een beschikking

1. De belastingplichtige die zekerheid wenst omtrent de vraag of de voordelen die hij geniet of zal gaan genieten uit een arbeidsrelatie of uit arbeidsrelaties waarin sprake is van hetzelfde soort van werkzaamheden die onder overeenkomstige condities worden verricht, worden aangemerkt als winst uit een onderneming, als loon of als resultaat uit overige werkzaamheden, kan een verzoek indienen bij de inspecteur. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

2. Zodra de feitelijke omstandigheden afwijken van de door de belastingplichtige gepresenteerde omstandigheden op basis waarvan de beschikking is verleend, meldt de belastingplichtige dit aan de inspecteur.

3. De inspecteur kan de beschikking herzien, indien de melding van de belastingplichtige als bedoeld in het tweede lid daartoe aanleiding geeft of hem uit anderen hoofde bekend is dat de feitelijke omstandigheden daartoe aanleiding geven. Herziening vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking.

4. De beschikking geldt voor de door de belastingplichtige aangegeven termijn, maar ten hoogste voor 24 maanden.

5. Bij ministeriële regeling kan door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden bepaald dat de in het vierde lid bedoelde termijn van 24 maanden voor bij die regeling te bepalen gevallen, tot een bij die regeling te bepalen periode wordt verkort.

AN. In artikel 4.6 wordt « partner of duurzaam van hem gescheiden levende echtgenoot» vervangen door: partner.

AO. In artikel 4.7 wordt «partner of duurzaam van hem gescheiden levende echtgenoot» vervangen door: partner.

AP. In artikel 4.10 wordt «partner of duurzaam van hem gescheiden levende echtgenoot» vervangen door: partner. Voorts vervallen de woorden: respectievelijk duurzaam van hem gescheiden levende echtgenoot.

AQ. In artikel 4.13 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel c vervangen door een punt. Voorts komt onderdeel d te vervallen en wordt onderdeel e verletterd tot d.

2. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. Tot de reguliere voordelen behoren niet de aan de aandeelhouders uitgereikte aandelen.

AR. In artikel 4.15, tweede lid, wordt «artikel 5.4, eerste en vierde lid» vervangen door: artikel 5.4, eerste lid.

ARa. Artikel 4.25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede en vierde lid wordt «in een voorafgaand jaar» vervangen door: voordien.

2. In het vijfde lid, wordt «is opgehouden in Nederland te wonen» vervangen door: is opgehouden in Nederland te wonen onderscheidenlijk artikel 7.5, zevende lid, is toegepast.

ARb. Aan artikel 4.41, eerste lid, wordt toegevoegd: Artikel 3.55, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

AS. Na artikel 4.52 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.53 Omzetting verlies bij einde aanmerkelijk belang in een belastingkorting

1. Indien de belastingplichtige en zijn partner in het kalenderjaar en het daaraan voorafgaande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang hebben, wordt een nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang op verzoek van de belastingplichtige omgezet in een belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang.

2. De belastingkorting bedraagt 25% van het nog niet verrekende verlies.

3. De inspecteur stelt het bedrag van de belastingkorting vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. Artikel 4.50, vierde, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. De belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang vermindert de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning van de jaren volgend op het in het eerste lid eerstbedoelde kalenderjaar.

5. De belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang voorzover deze is voortgevloeid uit de toerekening van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen aan de belastingplichtige en niet kan worden verrekend met het belastbare inkomen uit werk en woning van de jaren waarin de belastingplichtige een partner heeft, wordt ingeval het partnerschap door het overlijden van de belastingplichtige eindigt, aangemerkt als belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang van de partner mits zowel de belastingplichtige als zijn partner op het tijdstip van het eindigen van het partnerschap binnenlands belastingplichtig was.

AT. Artikel 5.4 komt te luiden:

Artikel 5.4 Toedeling bij bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht

1. Tot de bezittingen, respectievelijk schulden behoren niet:

a. geldvorderingen op de als erfgenaam achtergelaten echtgenoot van een overleden ouder van de belastingplichtige die voortvloeien uit de verdeling van de nalatenschap van die ouder waarbij aan de genoemde echtgenoot alle goederen uit de nalatenschap zijn overgegaan onder de verplichting alle schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen;

b. schulden die corresponderen met de in onderdeel a genoemde vorderingen.

2. Met fideï-commis bezwaarde bezittingen worden in aanmerking genomen als waren zij onbezwaard verkregen.

AU. Artikel 5.5, derde lid, tweede volzin, wordt vervangen door:

Indien de belastingplichtige een partner heeft, geldt de in de eerste volzin bedoelde verhoging slechts ten aanzien van een van hen; de verhoging wordt toegepast bij de oudste, behoudens ingeval zij gezamenlijk anders verzoeken.

AV. In artikel 5.6, eerste lid, tweede volzin, wordt «inkomen uit werk en woning vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek» vervangen door: inkomen uit werk en woning vóór inachtneming van de uitgaven voor kinderopvang en de persoonsgebonden aftrek.

AW. Artikel 5.10, onderdeel a, komt te luiden:

a. rechten op kapitaalsuitkeringen of prestaties uit levensverzekering, uitsluitend bestaande uit een kapitaalsuitkering bij overlijden van de belastingplichtige, zijn partner of een bloed- of aanverwant, dan wel op prestaties in natura ter zake van de verzorging van een uitvaart, mits:

1°. de som van het verzekerde kapitaal uit dergelijke levensverzekeringen per verzekerde niet meer bedraagt dan € 5708 (f 12 579); dan wel indien de som van het verzekerde kapitaal meer bedraagt dan € 5708 (f 12 579):

2°. de som van de waarde van die rechten per persoon niet meer bedraagt dan € 5708 (f 12 579);.

AX. Artikel 5.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Vóór de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. De derde volzin wordt, voorafgegaan door de aanduiding «2.», als tweede lid onder de als eerste lid aangeduide eerste en tweede volzin geplaatst.

AY. In artikel 5.21 wordt «die zijn genoteerd aan de AEX» vervangen door: die zijn genoteerd aan Euronext effectenbeurs te Amsterdam.

AZ. Na artikel 6.2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.2a Vaststelling niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek

1. De inspecteur stelt het bedrag van de op enig tijdstip niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek vast bij voor bezwaar vatbare beschikking.

2. Indien een beschikking als bedoeld in het eerste lid gelijktijdig wordt gegeven met de vaststelling van een belastingaanslag, wordt het bedrag van de niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek afzonderlijk op het aanslagbiljet vermeld.

3. Indien er grond is voor het vermoeden dat het in het eerste lid bedoelde bedrag te hoog is vastgesteld, kan de inspecteur de in dat lid bedoelde beschikking herzien. Herziening vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking.

4. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, levert geen grond op voor herziening, tenzij de belastingplichtige ter zake van dit feit te kwader trouw is.

5. Artikel 16, tweede lid, onderdeel b, derde en vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op herziening.

6. Rechtsmiddelen tegen de in het eerste lid bedoelde beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op het bedrag, bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, onderdeel a. Rechtsmiddelen tegen de in het tweede lid, tweede volzin, bedoelde beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op het bedrag van de herziening.

BA. In artikel 6.3, tweede lid, wordt «worden,» vervangen door: en.

BB. In artikel 6.13, eerste lid, wordt «27 jaar» vervangen door: 30 jaar.

BC. Artikel 6.14, eerste lid, onderdeel c, komt als volgt te luiden:

c. het kind recht heeft op een gift, een voorwaardelijke gift of een prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 die niet uitsluitend bestaat uit een reisvoorziening in de zin van die wet, op financiële ondersteuning als bedoeld in de artikelen 7.51, eerste tot en met zesde lid, 7.51a en 16.9b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, op tegemoetkoming volgens hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten of op een tegemoetkoming volgens een naar aard en strekking van genoemde regelingen overeenkomende buitenlandse regeling.

BCa. In artikel 6.25 wordt «27 jaar of ouder» vervangen door: 30 jaar of ouder.

BD. In artikel 6.28, tweede lid, wordt «artikel 3.104, onderdeel e, onder 2° en 3°,» vervangen door: artikel 3.104, onderdelen d, e en g, onder 2°,.

BE. Artikel 6.29 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Scholingsuitgaven voor een opleiding of studie waarvoor de belastingplichtige recht heeft op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000, komen in aanmerking tot de bedragen, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onderdelen b en c, van die wet indien deze scholingsuitgaven niet meer bedragen dan het tweevoud van eerdergenoemde bedragen. In het geval waarin deze scholingsuitgaven meer bedragen dan het tweevoud van de in de vorige volzin genoemde bedragen, wordt een bedrag ter grootte van die bedragen niet in aanmerking genomen als scholingsuitgaven.

2. In het tweede lid wordt «toegekende voorwaardelijke rentedragende lening bedoeld in artikel 31c, eerste lid, van de Wet op de studiefinanciering, op grond van artikel 17e van die wet wordt omgezet in een beurs» vervangen door: toegekende prestatiebeurs, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Wet studiefinanciering 2000, op grond van de bepalingen in hoofdstuk 5 van die wet wordt omgezet in een gift.

3. In het derde lid wordt «een voorwaardelijke rentedragende lening is aangegaan» vervangen door: een prestatiebeurs is toegekend. Voorts wordt «de lening definitief als rentedragende lening wordt aangemerkt» vervangen door: de prestatiebeurs definitief niet wordt omgezet in een gift.

BF. Artikel 6.30 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «en» ingevoegd: , buiten de standaardstudieperiode,.

2. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. De standaardstudieperiode is de periode van in totaal niet meer dan zestien kalenderkwartalen waarin de belastingplichtige na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar voor het eerst de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels besteedt aan een opleiding met een totale studielast van een zodanige omvang dat daarnaast geen volledige werkkring mogelijk is.

BG. In artikel 6.32 vervalt de aanduiding «1.» voor de tekst.

BH. Artikel 7.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde tot en met twaalfde lid tot vierde tot en met dertiende lid, een lid ingevoegd, luidende:

3. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, worden de werkzaamheden in Nederland verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep door een niet-ingezetene die ingevolge een overeenkomst van korte duur, dan wel kortstondig krachtens een andere rechtsgrond, als musicus of anderszins als artiest optreedt dan wel als beroep een tak van sport beoefent, steeds aangemerkt als een vaste inrichting in Nederland.

2. Het tot zevende lid vernummerde zesde lid wordt vervangen door:

7. De gedeeltelijk buiten Nederland vervulde dienstbetrekking voor een inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, wordt geacht geheel in Nederland te zijn vervuld. De eerste volzin vindt geen toepassing voorzover het loon uit die dienstbetrekking met inachtneming van verdragen waarbij de Staat der Nederlanden partij is, feitelijk is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die door of vanwege een andere mogendheid wordt geheven. De buiten Nederland vervulde functie van bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam, de buiten Nederland vervulde dienstbetrekking waarbij werkzaamheden worden verricht aan boord van schepen of luchtvaartuigen in het internationale verkeer van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd, alsmede de dienstbetrekking bij de Staat der Nederlanden dan wel de dienstbetrekking waarbij in het kader van een uitzending op het grondgebied van een andere mogendheid werkzaamheden zijn of worden verricht op grond van een verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is, worden steeds geacht in Nederland te zijn vervuld.

3. Het tot achtste lid vernummerde zevende lid vervalt onder vernummering van het negende tot en met dertiende lid tot achtste tot en met twaalfde lid.

BHa. Artikel 7.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «aandelen, winstbewijzen en schuldvorderingen» vervangen door: aandelen en winstbewijzen.

2. In het derde lid wordt «Bij ministeriële regeling worden regels» vervangen door: Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden» en wordt «artikel 26, tweede lid» vervangen door: artikel 26, derde lid.

BI. In artikel 7.7, eerste lid, vervalt «, voorzover het gemiddelde meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen voor verhoging met de ouderentoeslag».

BJ. In artikel 8.1, onderdeel b, wordt na «het gezamenlijke bedrag» ingevoegd: , na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting,.

BK. In artikel 8.2 wordt in onderdeel a de tekst na «(artikel 8.10);» inspringend geplaatst op een nieuwe regel en voorzien van de aanduiding: b. Voorts worden de onderdelen h en i verletterd tot onderdeel i respectievelijk onderdeel j en wordt na onderdeel g ingevoegd:

h. de jonggehandicaptenkorting (artikel 8.16a);.

BL. In artikel 8.9 wordt, onder vernummering van het derde lid in het vierde lid, een nieuw derde lid ingevoegd dat komt te luiden:

3. De verhoging van de gecombineerde heffingskorting wordt verlaagd met het bedrag van de belastingvermindering volgens regelingen ter voorkoming van dubbele belasting.

BM. Na artikel 8.9 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.9a Bijzondere verhoging heffingskorting voor de inkomstenbelasting voor niet-inwoners

1. De bijzondere verhoging van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting geldt voor de belastingplichtige die recht heeft op de verhoging van de gecombineerde heffingskorting, bedoeld in artikel 8.9, maar die deze verhoging als niet-premieplichtige niet-inwoner niet volledig kan effectueren. De bijzondere verhoging geldt uitsluitend voor inwoners van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte en wordt op verzoek toegekend. Het verzoek wordt gedaan bij een verzoek om voorlopige teruggaaf of bij aangifte.

2. De bijzondere verhoging van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting is gelijk aan de verhoging van de gecombineerde heffingskorting, voorzover de belastingplichtige daarop als niet-premieplichtige niet-inwoner geen recht heeft, maar hij daarop wel recht zou hebben indien hij premieplichtig inwoner van Nederland zou zijn.

3. De bijzondere verhoging van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting is echter niet hoger dan het gezamenlijke bedrag van de belasting na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, en de premie volksverzekeringen die zijn partner is verschuldigd over het belastbare inkomen uit werk en woning, verminderd met zijn gecombineerde heffingskorting.

BN. In artikel 8.11 vervallen het derde en vierde lid.

BO. Artikel 8.14, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. hij met tegenwoordige arbeid meer dan € 3938 (f 8678) winst uit een of meer ondernemingen, loon of resultaat uit een of meer werkzaamheden heeft genoten of in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek, en onderdeel a,

BP. Artikel 8.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «hij werkzaamheden buiten zijn huishouden verricht» vervangen door: hij tegenwoordige arbeid verricht.

2. In het tweede lid wordt «het bedrag dat wegens het verrichten van werkzaamheden buiten het huishouden» vervangen door: het bedrag dat met tegenwoordige arbeid.

3. Het derde en vierde lid vervallen.

BQ. Na artikel 8.16 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Art. 8.16a Jonggehandicaptenkorting

1. De jonggehandicaptenkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalenderjaar een uitkering geniet op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, tenzij voor hem de ouderenkorting geldt.

2. De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 484 (f 1067).

BR. Artikel 9.2 komt te luiden:

Artikel 9.2 Voorheffingen

1. De voorheffingen zijn:

a. de geheven loonbelasting met uitzondering van de als eindheffing geheven loonbelasting;

b. de geheven dividendbelasting en

c. de op prijzen van kansspelen geheven kansspelbelasting die betrekking heeft op bestanddelen van het verzamelinkomen.

2. Indien artikel 9.1, derde lid, toepassing vindt, wordt ook als voorheffing aangemerkt de bij wijze van inhouding geheven premie voor de volksverzekeringen met uitzondering van de bij wijze van eindheffing geheven premie voor de volksverzekeringen.

3. De ingevolge dit artikel in aanmerking te nemen voorheffingen gelden niet als voorheffing voor de bij wege van conserverende aanslag te heffen belasting.

BS. In artikel 9.3, vierde lid, wordt «eerste lid, onderdeel f» vervangen door: eerste lid, onderdeel g.

BT. Artikel 10.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. Na «3.77,» wordt ingevoegd: 3.86,.

2. Na «3.143,» wordt ingevoegd: 5.3,. 3. Na «8.16,» wordt ingevoegd: 8.16a,.

BU. Artikel 10.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel a, vervalt: «en met de overhevelingstoeslag».

2. In het vierde lid vervalt: «en met de overhevelingstoeslag».

BV. In artikel 10.9, tweede lid, vervalt «(Stb. 1989, 252)».

ARTIKEL II

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan artikel 16 wordt na het vijfde lid een lid toegevoegd, dat komt te luiden:

6. Indien een heffingskorting ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend aan de belastingplichtige doordat het maximale bedrag, bedoeld in de artikelen 8.9, tweede lid, of 8.9a, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, is overschreden, blijft, na afloop van de navorderingstermijn bedoeld in het derde lid, de bevoegdheid tot navorderen bestaan tot acht weken na het tijdstip waarop een belastingaanslag van zijn partner welke relevant is voor die heffingskorting, of een beschikking dan wel uitspraak strekkende tot vermindering van een zodanige belastingaanslag van zijn partner onherroepelijk is geworden.

B. Artikel 30i, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «revisierente» vervangen door: – revisierente.

2. Onderdeel a komt te luiden:

a. door de toepassing van artikel 19b, eerste lid, of tweede lid, eerste volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 in verbinding met artikel 3.81 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of van artikel 3.83, eerste of tweede lid, dan wel artikel 7.2, achtste lid, van de laatstgenoemde wet de aanspraak ingevolge een pensioenregeling tot het loon wordt gerekend;.

C. In artikel 38, tweede lid, wordt «vanwege een andere Mogendheid» vervangen door: vanwege een andere Mogendheid of een bestuurlijke eenheid. Voorts wordt «en die dat loon niet heeft onderworpen aan een belasting naar het inkomen» vervangen door: en met betrekking waartoe geen regelen zijn gesteld op grond van artikel 37 of binnen het gebied van een bestuurlijke eenheid met betrekking waartoe geen regelen zijn gesteld op grond van artikel 37.

D. Artikel 52, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «uitoefenen» vervangen door: uitoefenen, alsmede natuurlijke personen die belastbare winst uit onderneming als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 genieten.

2. In onderdeel d wordt «3.90 en 3.91» vervangen door: 3.90, 3.91 of 3.92.

E. Aan artikel 67d wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:

4. Voor de toepassing van het tweede en derde lid wordt met verliezen gelijkgesteld de persoonsgebonden aftrek, bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

F. Aan artikel 67e wordt na het vierde lid een lid toegevoegd, luidende:

5. Voor de toepassing van het tweede en vierde lid wordt met verliezen gelijkgesteld de persoonsgebonden aftrek, bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

ARTIKEL III

Artikel 37, tweede lid, onderdeel d, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer komt te luiden:

d. sprake is van een splitsing van een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal waarbij vermogen onder algemene titel overgaat, behoudens indien de splitsing in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De splitsing wordt, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing indien de splitsing niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen zoals herstructurering of rationalisering van de actieve werkzaamheden van de splitsende- en de verkrijgende rechtspersonen. Indien aandelen in de gesplitste rechtspersoon, dan wel in een verkrijgende rechtspersoon binnen drie jaar na de splitsing geheel of ten dele, direct of indirect worden vervreemd aan een lichaam dat niet met de gesplitste rechtspersoon en met de verkrijgende rechtspersonen is verbonden als bedoeld in artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, worden zakelijke overwegingen niet aanwezig geacht, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt.

ARTIKEL IV

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1 wordt na «van artiesten» ingevoegd: , van beroepssporters.

Aa. In artikel 2 komen het derde en vierde lid te luiden:

3. Tenzij werkzaamheden zijn of worden verricht in een functie van bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam, aan boord van schepen of luchtvaartuigen in het internationale verkeer van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd, dan wel in dienstbetrekking bij de Staat der Nederlanden of in het kader van een uitzending op grond van een verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is, is het eerste lid niet van toepassing op personen die niet in Nederland wonen, met betrekking tot een geheel buiten Nederland vervulde dienstbetrekking.

4. Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op personen die niet in Nederland wonen, met betrekking tot een gedeeltelijk buiten Nederland vervulde dienstbetrekking, anders dan de dienstbetrekkingen die in het derde lid zijn genoemd, voorzover het loon uit die dienstbetrekking met inachtneming van verdragen waarbij de Staat der Nederlanden partij is, feitelijk is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die door of vanwege de Nederlandse Antillen, Aruba of een andere mogendheid wordt geheven.

B. Artikel 4, onderdeel c, komt te luiden:

c. degene, die een tak van sport op topniveau beoefent en ter zake daarvan een inkomensvoorziening of onkostenvergoeding ontvangt.

C. Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «wordt verstaan onder artiest: degene die een overeenkomst van korte duur om als musicus of anderszins als artiest op te treden heeft aangegaan» vervangen door: wordt verstaan onder artiest dan wel beroepssporter: degene die ingevolge een overeenkomst van korte duur, dan wel kortstondig krachtens een andere grond, als musicus of anderszins als artiest optreedt dan wel als beroep een tak van sport beoefent (beroepssporter).

2. In de aanhef van het tweede lid wordt «Degene die een overeenkomst van korte duur om als musicus of anderszins als artiest op te treden heeft aangegaan, is geen artiest» vervangen door: Degene die ingevolge een overeenkomst van korte duur, dan wel kortstondig krachtens een andere grond, als musicus of anderszins als artiest optreedt dan wel als beroep een tak van sport beoefent, is geen artiest onderscheidenlijk beroepssporter.

3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt voor «door Onze Minister» ingevoegd: hij in Nederland woont en. Voorts wordt «die persoon» vervangen door: hem.

D. Artikel 6, derde lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het in Nederland laten optreden van artiesten of beroepssporters;.

Da. In artikel 8a wordt na «het optreden van een artiest» ingevoegd: dan wel de sportbeoefening van een beroepssporter.

E. In artikel 11, eerste lid, onderdeel s, wordt «auto» vervangen door: «personenauto of bestelauto» en wordt het zinsdeel na de komma vervangen door: tot ten hoogste het bedrag aangegeven in de in het derde lid opgenomen tabel en met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels. Voorts wordt in dit lid onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel s door een puntkomma, toegevoegd:

t. hetgeen wordt genoten ter zake van het verrichten van arbeid in de onderneming van de partner van de werknemer, indien bij het bepalen van de winst uit die onderneming de kosten en lasten die verband houden met de vergoeding voor die arbeid op grond van artikel 3.16, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet in aftrek komen.

F. In artikel 15 vervallen het tweede en het derde lid. Daarbij vervalt voor het bestaande eerste lid de aanduiding «1.».

Fa. Artikel 15a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1» geplaatst.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid door een puntkomma, worden de volgende onderdelen toegevoegd:

i. een recht op reizen per openbaar vervoer dat niet is beperkt tot reizen over een vast traject ten behoeve van woon–werkverkeer, voorzover is voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen regels die mede betrekking kunnen hebben op de mate waarin de vergoeding tot de vrije vergoedingen behoort;

j. vervoer van en naar de opstapplaats voor openbaar vervoer, in verband met regelmatig woon–werkverkeer, waarbij de afstand geheel of gedeeltelijk per openbaar vervoer is afgelegd, tot ten hoogste € 91 (f 201) op jaarbasis;

k. extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten), met dien verstande dat voor bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen groepen werknemers die door een inhoudingsplichtige van buiten Nederland in dienstbetrekking worden genomen of buiten Nederland worden uitgezonden, onder daarbij te stellen voorwaarden, geldt dat vergoedingen van kosten van verblijf buiten het land van herkomst – voor van buiten Nederland in dienstbetrekking genomen werknemers gedurende ten hoogste tien jaar – ten minste worden beschouwd als vergoeding voor extraterritoriale kosten tot ten hoogste 30 percent van het loon en de vergoeding voor extraterritoriale kosten, alsmede tot het bedrag van de daarbij aan te wijzen schoolgelden.

3. Na het eerste lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel g, kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld voor de beoordeling of in ieder geval in het kader van de dienstbetrekking wordt verhuisd.

G. Artikel 15b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «bijkomend» telkens vervangen door: bijkomstig.

2. In het eerste lid, onderdeel f, wordt na «te stellen regels» ingevoegd: die mede betrekking hebben op de mate waarin de vergoeding niet tot de vrije vergoedingen wordt gerekend.

3. In het eerste lid, onderdeel g, wordt «bijkomend» vervangen door: bijkomstig.

H. In artikel 15c wordt «wel respectievelijk niet tot de vrije vergoedingen worden gerekend» vervangen door: niet respectievelijk wel tot de vrije vergoedingen worden gerekend.

I. Artikel 16a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, vervalt «vermeerderd met € 91 (f 201) op jaarbasis».

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «belastingplichtige» vervangen door: werknemer.

Ia. In artikel 17, tweede lid, vervalt «15, tweede en derde lid, en».

Ib. In artikel 19b, eerste lid, wordt na de puntkomma in onderdeel c een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

d. de zekerheidstelling wordt beëindigd door de werknemer of de gewezen werknemer die zich op grond van artikel 19a, eerste lid, onderdeel f, heeft verplicht deze zekerheid te stellen;.

J. In artikel 21c worden de onderdelen c en d verletterd tot onderdeel d respectievelijk onderdeel e en wordt na onderdeel b ingevoegd:

c. de jonggehandicaptenkorting (artikel 22aa);.

K. Na artikel 22a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22aa

1. Voor de werknemer die een uitkering geniet op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, is de jonggehandicaptenkorting van toepassing.

2. De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 484 (f 1067).

L. In artikel 22d wordt «22a, 22b» vervangen door: 22a, 22aa, 22b. Voorts wordt «8.11, 8.17» vervangen door: 8.11, 8.16a, 8.17.

M. Artikel 26c vervalt.

N. In artikel 31, tweede lid, onderdeel d, vervalt «niet in geld genoten».

O. In artikel 31a, tweede lid, wordt «artikel 3.125» vervangen door: 3.125.

P. Het opschrift van Hoofdstuk VII komt als volgt te luiden:

Belastingheffing van artiesten en beroepssporters

Q. Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «artiest» ingevoegd: of beroepssporter.

2. In het tweede lid wordt de eerste volzin vervangen door: Gage is al hetgeen de artiest of beroepssporter als zodanig geniet.

3. In het tweede lid wordt aan het slot een nieuwe volzin toegevoegd, luidende:

Tot de gage behoren niet vergoedingen en verstrekkingen ter zake van consumpties en maaltijden die ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel a of onderdeel b niet tot het loon zouden hebben behoord.

4. In het vierde lid wordt in onderdeel a na «artiest» ingevoegd: of beroepssporter.

R. Artikel 35a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «artiest» telkens ingevoegd: of beroepssporter.

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

2. Ten aanzien van niet in Nederland wonende beroepssporters kan Onze Minister, zo nodig onder voorwaarden, ten behoeve van uniforme heffing bij grensoverschrijdende evenementen het in het eerste lid genoemde percentage tijdelijk verlagen, doch niet verder dan tot 15 percent.

S. In artikel 35b, vierde lid, wordt na «artiest» ingevoegd: of beroepssporter.

T. In artikel 35c wordt na «artiesten» ingevoegd: of beroepssporters.

U. In artikel 37 wordt «artikel 11, eerste lid, onderdeel e, onder 1° en 2°» vervangen door: artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1° en 2°.

ARTIKEL IVA

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. Artikel 2, derde en vierde lid, en artikel 5 van de Wet op de loonbelasting 1964 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in afwijking van artikel 2, derde lid, van die wet, de niet in Nederland wonende bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam niet als werknemer wordt beschouwd.

2. Het derde lid vervalt en het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

Aa. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel van het eerste lid, onderdeel a, wordt vervangen door:

indien hij de leeftijd heeft bereikt van doch niet de leeftijd van 
15 jaren16 jaren:f 441
16 jaren17 jaren:f 505
17 jaren18 jaren:f 580
18 jaren19 jaren:f 668
19 jaren20 jaren:f 770
20 jaren21 jaren:f 900
21 jaren22 jaren:f 1063
22 jaren23 jaren:f 1244
23 jaren: f 4240

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «f 2040» vervangen door: f 2120.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «f 4880» vervangen door: f 5060.

4. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «f 4880» vervangen door: f 5060.

5. In het zesde lid wordt «f 6610» telkens vervangen door: f 6850.

B. In artikel 16 wordt na «kinderopvang waarvoor krachtens artikel 20, eerste lid, van de Welzijnswet 1994 bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld met betrekking tot de kwaliteit» ingevoegd: of die voldoet aan bij ministeriële regeling aan te wijzen buitenlandse regelingen die naar aard en strekking overeenkomen met de krachtens artikel 20 van de Welzijnswet 1994 bij gemeentelijke verordening gestelde regels.

C. In artikel 30a, tweede lid, vervalt: «en met de overhevelingstoeslag».

D. Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt: «en met de overhevelingstoeslag».

2. In het derde lid vervalt: «en met de overhevelingstoeslag».

ARTIKEL V

De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1 wordt het eerste lid vervangen door:

1. Onder de naam «dividendbelasting» wordt een directe belasting geheven van degenen, die – rechtstreeks of door middel van certificaten – gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in, winstbewijzen van en schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 op in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld.

B. In artikel 2 wordt «obligaties» vervangen door: schuldvorderingen.

C. Artikel 3, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:

f. vergoedingen op schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

D. Artikel 4c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. de ingekochte aandelen behoren tot een soort welke wordt genoteerd aan de officiële markt van de Euronext effectenbeurs te Amsterdam of aan een daarmee bij ministeriële regeling gelijk te stellen buitenlandse beurs en de inhoudingsplichtige is niet een lichaam waarvan de feitelijke werkzaamheid hoofdzakelijk bestaat uit het, onmiddellijk of middellijk, beleggen van vermogen of een daarmee overeenkomende werkzaamheid;.

2. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «gestorte kapitaal» telkens vervangen door: nominaal gestorte kapitaal. Voorts wordt «of situaties» vervangen door:, situaties. Tenslotte wordt voor de punt aan het slot ingevoegd: of situaties waarin de vergroting van het nominaal gestorte kapitaal een gevolg is van een niet-openbare emissie van aandelen in verband met de voldoening aan een aandelenoptieverplichting jegens een werknemer.

ARTIKEL VI

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 5, onderdeel b, vervalt «, de Wet op de kansspelen».

B. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt onderdeel b te vervallen, onder verlettering van de onderdelen c tot en met i tot b tot en met h.

2. In het tweede lid wordt «onderdeel h» vervangen door: onderdeel g.

3. In het derde lid wordt «onderdeel i» vervangen door: onderdeel h.

C. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen d tot en met g tot e tot en met h, wordt na onderdeel c een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

d. vergoedingen op een geldlening die onder zodanige voorwaarden is aangegaan dat deze feitelijk functioneert als eigen vermogen van de belastingplichtige. Hiervan is in ieder geval sprake indien zich met betrekking tot de geldlening – rechtens dan wel in feite – twee van de in het tweede lid genoemde omstandigheden voordoen;.

2. Onder aanduiding van de bestaande tekst als eerste lid, wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. De in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde omstandigheden zijn:

a. de vergoeding is op het tijdstip van het aangaan van de geldlening zodanig vastgesteld dat deze bezien over de gehele looptijd van de geldlening grotendeels afhankelijk is van hetzij de winst, hetzij uitdelingen van de winst van de belastingplichtige of een met de belastingplichtige verbonden lichaam. Onder een vergoeding die afhankelijk is van de winst wordt mede begrepen een vergoeding, waarvan de betaalbaarstelling, afhankelijk van de winst van de belastingplichtige, of een met de belastingplichtige verbonden lichaam, kan worden opgeschort. Voorts wordt daaronder begrepen een vergoeding of opgeschorte vergoeding die is achtergesteld bij de vergoeding op een of meer niet-bevoorrechte geldleningen;

b. er is hetzij geen vaste aflossingsdatum overeengekomen, hetzij een aflossingsdatum die is gelegen op een tijdstip meer dan dertig jaar na het tijdstip van het aangaan van de geldlening;

c. de geldlening is achtergesteld bij een of meer niet-bevoorrechte geldleningen.

Indien de voorwaarden waaronder een geldlening is aangegaan nadien worden gewijzigd, wordt voor de toepassing het eerste lid, onderdeel d, de geldlening op het tijdstip van het wijzigen van de voorwaarden geacht opnieuw te zijn aangegaan. De vorige volzin is niet van toepassing indien de wijziging betrekking heeft op de aflossingsdatum.

D. In artikel 10a, vierde lid, wordt «10c» vervangen door: 10b.

E. Artikel 13, derde lid, eerste volzin, wordt vervangen door:

Onder een deelneming wordt begrepen een daarmee verband houdend bezit aan winstbewijzen of aan schuldvorderingen die ingevolge artikel 10, eerste lid, onderdeel d, geacht worden feitelijk te functioneren als eigen vermogen; indien het betreft een schuldvordering op een niet in Nederland gevestigd lichaam, dient de belastingplichtige aannemelijk te maken dat in het andere land de vergoeding over die schuldvordering bij een belastingheffing over de winst niet op de winst in mindering kan worden gebracht.

F. Artikel 25 komt te luiden:

Artikel 25

Als voorheffingen worden aangewezen de geheven dividendbelasting, uitgezonderd de belasting die op de voet van artikel 12, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 is geheven, en naar prijzen van kans-spelen geheven kansspelbelasting, betrekking hebbende op bestanddelen van de winst en van het Nederlands inkomen.

G. Artikel 28, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen g en h vervallen.

2. Onderdeel f wordt verletterd tot onderdeel g onder vervanging van de puntkomma aan het slot van dat onderdeel door een punt. Voorts wordt na onderdeel e een nieuw onderdeel ingevoegd:

f. er zijn geen natuurlijke personen die een aanmerkelijk belang hebben in het lichaam in de zin van afdeling 4.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001;.

H. Artikel 29 komt te luiden:

Artikel 29

Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur:

a. nadere regelen te geven met betrekking tot het bepalen van de winst van verzekeringsondernemingen, waaronder regelen met betrekking tot bij deze ondernemingen toelaatbaar te achten reserves, alsmede

b. andere in het kader van de wet passende nadere regelen te geven ter aanvulling van in de wet geregelde onderwerpen.

ARTIKEL VII

De Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In de eerste volzin wordt «voorzover daarin is begrepen» vervangen door: betreffende de.

2°. In de tweede volzin wordt «artikel 19b, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964» vervangen door: artikel 19b, eerste lid, of tweede lid, eerste volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964.

2. In het zesde lid wordt «voorzover daarin is begrepen»» vervangen door: betreffende de.

3. Het achtste lid, eerste volzin, wordt vervangen door: Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het verlenen van uitstel van betaling voor de duur van tien jaar, mits voldoende zekerheid is gesteld, voor belastingaanslagen betreffende de inkomstenbelasting die is verschuldigd door de toepassing van de artikelen 4.16, eerste lid, onderdeel h, of 7.5, vierde, vijfde of zevende lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, alsmede de inkomstenbelasting ingeval geen beroep kon worden gedaan op de uitzondering van artikel 4.17 van die wet in een situatie van overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht en de verkrijger een natuurlijk persoon is die niet in Nederland woonachtig is.

4. In het negende lid wordt «partner of echtgenoot als bedoeld in artikel 4.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001» telkens vervangen door: partner.

5. Het elfde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In onderdeel a wordt «voortgezet het voorgaande zinsdeel» vervangen door: voortgezet – het voorgaande zinsdeel.

2°. In onderdeel b vervalt «een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of».

6. Na het veertiende lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

15. Voor de toepassing van het vierde, vijfde, zesde en achtste lid wordt de heffingsrente en voor de toepassing van het vijfde lid wordt voorts de revisierente gelijkgesteld met de inkomstenbelasting waarmee deze samenhangen. Voor de toepassing van het negende en veertiende lid wordt de heffingsrente voorzover deze samenhangt met de inkomstenbelasting waarvoor op de voet van die leden uitstel van betaling wordt verleend, gelijkgesteld met die belasting.

B. Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In onderdeel a wordt «voortgezet het voorgaande zinsdeel» vervangen door: voortgezet – het voorgaande zinsdeel.

2°. In onderdeel b vervalt «een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of».

2. Na het twaalfde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

13. Voor de toepassing van het tweede lid worden de heffingsrente en de revisierente gelijkgesteld met de inkomstenbelasting waarmee deze samenhangen. Voor de toepassing van het derde lid wordt de heffingsrente voorzover deze samenhangt met de inkomstenbelasting waarvoor op de voet van dat lid kwijtschelding wordt verleend, gelijkgesteld met die belasting.

C. In artikel 37, tweede lid, wordt «met betrekking tot het loon van degene die niet in Nederland woont en ingevolge een overeenkomst van korte duur in Nederland als beroep een tak van sport beoefent, is de persoon die of het lichaam dat die sportbeoefening in Nederland organiseert» vervangen door: met betrekking tot het loon van de niet in Nederland wonende artiest of beroepssporter, bedoeld in artikel 5a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, is de persoon die of het lichaam dat het optreden of de sportbeoefening in Nederland organiseert.

D. In artikel 40, eerste lid, wordt «zijn partner of echtgenoot als bedoeld in artikel 4.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en zijn bloedverwanten» vervangen door: zijn partner en zijn bloedverwanten.

E. In artikel 44, derde lid, wordt «Artikel 2.16, vierde lid» vervangen door: Artikel 2.16, derde lid.

F. In artikel 44a, derde lid, wordt «Artikel 2.16, vierde lid» vervangen door: Artikel 2.16, derde lid.

G. Artikel 44b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 19b, eerste en tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 of artikel 3.83, eerste en tweede lid, dan wel artikel 7.2, achtste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 een aanspraak» vervangen door: de toepassing van artikel 19b, eerste of tweede lid, eerste volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 in verbinding met artikel 3.81 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of van artikel 3.83, eerste of tweede lid, dan wel artikel 7.2, achtste lid, van de laatstgenoemde wet de aanspraak.

2. In het tweede lid wordt «artikel 19b, eerste en tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 of artikel 3.83, eerste en tweede lid» vervangen door: de toepassing van artikel 19b, eerste of tweede lid, eerste volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 of van artikel 3.83, eerste of tweede lid.

3. In het derde lid wordt «Artikel 2.16, vierde lid» vervangen door: Artikel 2.16, derde lid.

H. In artikel 44c, derde lid, wordt «Artikel 2.16, vierde lid» vervangen door: Artikel 2.16, derde lid.

ARTIKEL VIII

De Wet financiering volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 29, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

e. de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen, bedoeld in artikel 44a.

B. In artikel 30, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

c. de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen, bedoeld in artikel 44a.

C. In artikel 39, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

e. de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen, bedoeld in artikel 44a.

D. Na artikel 44 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44a

1. Ten gunste van het Ouderdomsfonds, het Nabestaandenfonds en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten wordt jaarlijks ten laste van het Rijk een bijdrage in de kosten van de heffingskortingen toegekend.

2. De bijdrage in de kosten van de heffingskortingen bedraagt:

a. ten gunste van het Ouderdomsfonds voor het jaar 2001: f 5,68 miljard;

b. ten gunste van het Nabestaandenfonds voor het jaar 2001: f 0,447 miljard;

c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: f 4,915 miljard.

3. De bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds wordt bij ministeriële regeling vanaf 2004 jaarlijks aangepast volgens de formule:

BIKKt = (BIKKt-1 + A*Kt-1)*Kt/Kt-1 waarbij:

BIKKt = de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen ten gunste van het fonds in een bepaald jaar;

BIKKt-1 = de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen ten gunste van het fonds in het voorafgaande jaar;

A = het aandeel van de premie ten gunste van het fonds in het gecombineerde heffingspercentage, bedoeld in artikel 8.1, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001, in het jaar waarvoor de bijdrage wordt toegekend, verminderd met het aandeel in het daaraan voorafgaande jaar;

Kt = de door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij ministeriële regeling bekendgemaakte geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in het jaar waarvoor de bijdrage wordt toegekend;

Kt-1 = de door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij ministeriële regeling bekendgemaakte geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage wordt toegekend.

E. Artikel 53 komt te luiden:

Artikel 53

1. In afwijking van artikel 44a, eerste en tweede lid, wordt er voor het jaar 2001 geen bijdrage in de kosten van de heffingskortingen toegekend ten gunste van het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds en bedraagt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten voor het jaar 2001: f 3,685 miljard gulden.

2. In afwijking van artikel 44a, tweede lid, wordt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2002 en het jaar 2003 als volgt berekend:

BIKKt = BIKKbasis (Kt/K2001) + A2001 * Kt waarbij:

BIKKt = de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen ten gunste van het fonds in een bepaald jaar;

BIKK basis = het bedrag van de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen, genoemd in artikel 44a, tweede lid;

Kt = de door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij ministeriële regeling bekendgemaakte geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in het jaar waarvoor de bijdrage wordt toegekend;

K2001 = de door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij ministeriële regeling bekendgemaakte geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in het jaar 2001;

A 2001 = het aandeel van de premie ten gunste van het fonds in het gecombineerde heffingspercentage, bedoeld in artikel 8.1, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001, in het jaar waarvoor de bijdrage wordt toegekend, verminderd met het aandeel in het jaar 2001.

3. In afwijking van het tweede lid van dit artikel en artikel 44a wordt voor het jaar 2002:

a. de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen ten gunste van het Ouderdomspensioen verminderd met: f 0,564 miljard;

b. de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen ten gunste van het Nabestaandenpensioen verminderd met: f 0,061 miljard;

c. de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten verminderd met: nihil.

ARTIKEL IX

De Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A. In hoofdstuk 1, afdeling A, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A1. In artikel IV, onderdeel B, eerste lid, wordt «1. Indien» vervangen door: Indien.

A2. In artikel XIII, onderdeel J, wordt «artikel 26, twaalfde lid» vervangen door: artikel 26, tiende lid. Voorts wordt «artikel 26, elfde lid» vervangen door: artikel 26, twaalfde lid.

Aa. In hoofdstuk 1, afdeling B, artikel III, onderdeel A, wordt de volgende wijziging aangebracht:

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Voor de heffing van de premie voor de volksverzekeringen bij wege van aanslag wordt onder premie-inkomen verstaan het belastbare inkomen uit werk en woning, bepaald volgens de regels van hoofdstuk 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

B. In hoofdstuk 2, artikel I, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

B.1. Na onderdeel M wordt ingevoegd:

Ma. Nog niet genoten inkomsten bij overgang van andere arbeid naar een werkzaamheid

1. Met betrekking tot op 31 december nog niet genoten inkomsten uit voor 1 januari 2001 niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en diensten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zoals dat luidde op 31 december 2000, blijft Hoofdstuk II, afdeling 3, van die wet, zoals dat luidde op laatstgenoemde datum, doch met uitzondering van de bepalingen inzake aftrekbare kosten, van toepassing.

2. De inkomsten, bedoeld in het eerste lid, worden voor de toepassing van de Wet inkomstenbelasting 2001 aangemerkt als inkomen uit werk en woning.

B.1a. Het opschrift van onderdeel O komt te luiden:

O. Bestaande rechten en verplichtingen ter zake van periodieke uitkeringen en verstrekkingen

B.2. Onderdeel O wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, eerste volzin, wordt vervangen door:

1. Voor het bepalen van het inkomen uit een recht op periodieke uitkeringen of verstrekkingen die de tegenwaarde vormen voor een prestatie blijven de regels die daarvoor golden op 31 december 2000 op grond van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing voorzover:

a. vóór 1 januari 2001 premies zijn betaald die op grond van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 als persoonlijke verplichtingen of als premies voor aanspraken als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel f, van die wet, in aanmerking konden worden genomen ter zake van een overeenkomst die tot stand is gekomen vóór 1 januari 2001;

b. vóór 14 september 1999 premies zijn betaald die op grond van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 niet als persoonlijke verplichtingen of als premies voor aanspraken als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel f, van die wet, in aanmerking konden worden genomen ter zake van een overeenkomst die tot stand is gekomen vóór 14 september 1999;

c. op of na 14 september 1999 doch vóór 1 januari 2001 premies zijn betaald die een bedrag van f 5000 per kalenderjaar niet te boven gaan en die op grond van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 niet als persoonlijke verplichtingen of als premies voor aanspraken als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel f, van die wet, in aanmerking konden worden genomen ter zake van een overeenkomst die tot stand is gekomen vóór 14 september 1999;

d. op of na 1 januari 2001 premies zijn betaald die op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet als uitgaven voor een inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen en die een bedrag van f 5000 per kalenderjaar niet te boven gaan ter zake van een overeenkomst die tot stand is gekomen vóór 14 september 1999, mits de aan het recht ten grondslag liggende overeenkomst waarop de premiebetalingen zijn gebaseerd op of na 14 september 1999 niet is gewijzigd dan wel de daarbij overeengekomen premiebetalingen niet zijn verhoogd.

2. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde tot en met het vijfde lid in tweede tot en met het vierde lid.

3. Na het in vierde lid vernummerde vijfde lid wordt ingevoegd:

5. Met betrekking tot verplichtingen die tot stand zijn gekomen vóór 14 september 1999 tot het betalen van periodieke uitkeringen of verstrekkingen die de tegenwaarde voor een prestatie vormen, blijft artikel 45, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals dat luidde op 31 december 2000, van toepassing tot en met 31 december 2020. Voor zover de periodieke uitkeringen op grond van de vorige volzin zijn aan te merken als persoonlijke verplichtingen worden deze uitkeringen in aanmerking genomen als een onderhoudsverplichting als bedoeld in afdeling 6.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

B.3. Onderdeel Q wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «op of na 14 september 1999 betaalde premies» vervangen door: op of na 14 september 1999 doch vóór 1 januari 2001 betaalde premies meer bedragen dan f 5000 per kalenderjaar en. Vervolgens wordt na «op 1 januari 2001» ingevoegd: in zoverre.

2. In het tweede lid wordt na «of voor de verkrijging daarvan geen vrijstelling van toepassing is geweest,» ingevoegd: of het premies betreft als bedoeld in de overgangsregeling van onderdeel O, eerste lid, onderdeel d,.

B.4. Onderdeel Ra wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In de als lid 1 aangeduide tekst vervalt de zinsnede «, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels».

3. Na het eerste lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de bepaling van de ingevolge het eerste lid alsnog in aanmerking te nemen bedragen en de verstrekking van informatie daaromtrent.

B.5. Na onderdeel S wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Sa. Verlenging voor 2001 en 2002 van terugwentelingsperiode

Voor de kalenderjaren 2001 en 2002 wordt de in artikel 3.130, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 bedoelde termijn van zes maanden vervangen door een termijn van twaalf maanden.

B.6. Na onderdeel U wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ua. Negatieve persoonsgebonden aftrek

Voor de toepassing van artikel 3.139 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt onder verliezen die op grond van afdeling 6.3 in aanmerking zijn genomen mede begrepen verliezen die op grond van artikel 45, eerste lid, onderdeel i, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in aanmerking zijn genomen.

B.6a. In onderdeel Y, tweede lid, wordt «f 800» vervangen door: € 363 (f 800).

B.7. Na onderdeel Y wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ya. Bijzonder tarief overlijdens- en invaliditeitsuitkering

Indien op of na 1 januari 2001 belastbaar loon wordt genoten in de vorm van uitkeringen of verstrekkingen ineens wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval dat voor 1 januari 2001 heeft plaatsgevonden, bedraagt de belasting op dit bestanddeel van het belastbare inkomen uit werk en woning, voorzover het belastbare inkomen uit werk en woning meer bedraagt dan het bedrag, genoemd in de eerste kolom, derde regel, van de tabel in artikel 2.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001, 20%.

B.8. In onderdeel AA, eerste lid, wordt « AG, AH en AI» vervangen door: AG en AI.

B.9. In onderdeel AF wordt in het tweede lid «worden op 1 januari 2001 geacht te zijn vervreemd» vervangen door: worden geacht op die datum te zijn vervreemd.

B.10. Onderdeel AK wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «alsmede – uitsluitend voor het jaar 2001 – artikel 42b,».

2. Aan het derde lid wordt toegevoegd: Op de inkomsten die in 2001 in aanmerking worden genomen, wordt een rentevrijstelling van € 454 (f 1000) toegepast. Op gezamenlijk verzoek van de belastingplichtige en zijn partner wordt het in de tweede volzin genoemde bedrag van de belastingplichtige verhoogd tot € 908 (f 2001) en wordt het in de tweede volzin genoemde bedrag van de partner verminderd tot nihil. Het verzoek wordt gedaan bij de aangifte van de belastingplichtige. Op het verzoek kan niet worden teruggekomen.

B.11. Onderdeel AKa wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de tweede volzin.

2. Aan het tweede lid wordt toegevoegd: Op de inkomsten die in 2001 in aanmerking worden genomen wordt, voorzover die inkomsten betrekking hebben op een tijdvak van ten hoogste één jaar, een rentevrijstelling toegepast. De in de tweede volzin bedoelde rentevrijstelling bedraagt € 454 (f 1000). Op gezamenlijk verzoek van de belastingplichtige en zijn partner wordt de rentevrijstelling van de belastingplichtige verhoogd met de rentevrijstelling van zijn partner en wordt de rentevrijstelling van de partner verminderd tot nihil. Het verzoek wordt gedaan bij de aangifte van de belastingplichtige. Op het verzoek kan niet worden teruggekomen. Het aldus bepaalde bedrag van de rentevrijstelling wordt verminderd:

a. indien de rentevrijstelling als bedoeld in onderdeel AK, tweede lid, toepassing vindt: met het bedrag dat op de voet van onderdeel AK, tweede lid, reeds is vrijgesteld of

b. indien de rentevrijstelling als bedoeld in onderdeel AK, tweede lid, op gezamenlijk verzoek van de belastingplichtige en zijn partner, ten aanzien van de belastingplichtige is verminderd tot nihil: met € 454 (f 1000).

3. Na het tweede lid, wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. Onderdeel AK, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

B.12. Na onderdeel AKa wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

AKaa. Nog niet lopende termijnen

1. Met betrekking tot op 31 december 2000 nog niet lopende termijnen van huren, pachten en renten van schuldvorderingen die op 31 december 2000 als een zelfstandig vermogensbestanddeel worden aangemerkt en die op grond van de bepalingen van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zoals die luidden op 31 december 2000 niet tot het vermogen van een onderneming behoorden, blijven de bepalingen van Hoofdstuk II, afdeling 3, van die Wet, zoals die luidden op 31 december 2000, van toepassing.

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden de inkomsten uit vermogen gesteld op het bedrag dat ter vervanging van gederfde of te derven inkomsten in aanmerking zou zijn genomen indien de nog niet lopende termijn op 31 december 2000, tegen de waarde in het economische verkeer die daar op dat moment aan zou kunnen worden toegekend, zou zijn vervreemd.

3. De op basis van het eerste en tweede lid bepaalde inkomsten uit vermogen worden voor de toepassing van de Wet inkomstenbelasting 2001 aangemerkt als inkomen uit werk en woning.

B.13. Onderdeel AL wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, tweede volzin wordt vervangen door:

De eerste volzin is niet van toepassing indien:

a. voor de levensverzekering vanaf de eerste premiebetaling jaarlijks premies zijn voldaan waarbij de hoogste premie niet meer heeft bedragen dan het tienvoud van de laagste, of

b. voor de levensverzekering ten minste vijftien jaar jaarlijks premies zijn voldaan waarbij de hoogste premie niet meer heeft bedragen dan het tienvoud van de laagste, of

c. de levensverzekering voldoet aan het bepaalde in artikel 76 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, waardoor de rente begrepen in een kapitaalsuitkering niet tot de inkomsten uit vermogen in de zin van die wet hoort, of

d. sprake is van een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel a, onder 2o, dan wel artikel 3.92, tweede lid, onderdeel a, onder 2o, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd:

3. Indien de verzekeringnemer of, in geval van een onherroepelijke begunstiging, de begunstigde anders dan door overlijden ophoudt binnenlands belastingplichtig te zijn, wordt een in onderdeel AL, eerste lid, eerste volzin, bedoelde levensverzekering geacht op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip tot uitkering te zijn gekomen bij de verzekeringnemer of, in geval van een onherroepelijke begunstiging, bij de begunstigde en de hoogte van de uitkering gesteld op de waarde in het economische verkeer op dat tijdstip van de verzekering. Onder ophouden binnenlands belastingplichtig te zijn wordt mede verstaan de situatie waarin de verzekeringnemer respectievelijk de begunstigde voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk of een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting wordt geacht geen inwoner van Nederland meer te zijn.

B.14. Het opschrift van onderdeel AM komt te luiden:

Kapitaalverzekeringen: voorwaardelijke vrijstelling aangegroeide rente.

B.15. In onderdeel AM wordt na het vijfde lid een nieuw lid toegevoegd, luidende:

6. In afwijking in zoverre van het derde lid, onderdeel b, wordt de kapitaalsuitkering uit levensverzekering die voordelen uit sparen en beleggen in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 genereert voor de toepassing van het eerste lid gesteld op de waarde in het economische verkeer van de levensverzekering op 31 december 2000, voorzover de waarde in het economische verkeer van deze levensverzekering, op het moment dat het eerste lid van toepassing is, tot de bezittingen, bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, behoort.

B.16. In onderdeel AO worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid, wordt «levensverzekering waarbij een kapitaal is verzekerd» vervangen door: levensverzekering waarbij een kapitaal is verzekerd als bedoeld in onderdeel AL, eerste lid, tweede volzin, aanhef en onderdeel c,.

2. Het tweede lid, aanhef, komt te luiden: Met betrekking tot een op 31 december 2000 bestaande levensverzekering ter zake waarvan op enig moment wordt voldaan aan de voorwaarden voor een kapitaalverzekering eigen woning is:. Voorts wordt in onderdeel c, «eerste lid, onderdeel b» vervangen door: tweede lid, onderdeel b.

B.17. Onderdeel AP wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt «als kapitaalverzekering eigen woning» vervangen door: met ingang van 1 januari 2001 als kapitaalverzekering eigen woning.

2. Na het derde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

4. Het in onderdeel AN, eerste lid, genoemde bedrag wordt verminderd met het bedrag aan uitkeringen uit een levensverzekering dat op grond van artikel 3118 van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet tot het inkomen uit werk en woning heeft behoord.

B.18. Onderdeel ATa wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Bij de toepassing van de Wet inkomstenbelasting 2001 voor de kalenderjaren 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 wordt de algemene heffingskorting tijdelijk verhoogd voor de belastingplichtige die:

a. belastbare winst uit onderneming geniet terwijl de zelfstandigenaftrek voor hem niet geldt, of

b. belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden geniet.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. De tijdelijke verhoging van de algemene heffingskorting bedraagt {(Ba – LB)/Ba} x {Bb – 1,25 x (Bb – 0,1 x H)}, maar niet meer dan M, waarbij Ba voorstelt: de verschuldigde belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning zonder rekening te houden met de heffingskorting voor de inkomstenbelasting; LB voorstelt: de loonbelasting die ingehouden zou zijn indien geen rekening zou zijn gehouden met de heffingskorting voor de loonbelasting; Bb voorstelt: de verschuldigde belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning na vermindering met het bedrag van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting en vóór toepassing van de tijdelijke verhoging van de algemene heffingskorting; H voorstelt: de heffingskorting voor de inkomstenbelasting zonder toepassing van de arbeidskorting, de kinderkorting, de aanvullende kinderkorting, de combinatiekorting, de tijdelijke verhoging van de algemene heffingskorting en de maximering van de gecombineerde heffingskorting op grond van artikel 8.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001; en M voorstelt: de verschuldigde belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning na vermindering met het bedrag van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting vóór toepassing van de tijdelijke verhoging van de algemene heffingskorting, en verminderd met het bedrag van de met de aanslag te verrekenen voorheffingen voorzover die betrekking hebben op het belastbare inkomen uit werk en woning.

Indien de berekening van het deel van de berekeningsformule dat (Bb – 0,1 x H) voorstelt tot een negatief bedrag leidt, wordt dat bedrag op nihil gesteld.

3. In het derde lid wordt «komst» vervangen door «komt», wordt «€ 3803 (f 8381)» vervangen door «€ 4395 (f 9685)» en wordt «voor de toepassing van de factor B» vervangen door: voor de toepassing van de factoren Bb en M.

4. Onder vernummering van het zesde lid tot het vijfde lid, vervalt het vijfde lid.

5. Aan het tot vijfde lid vernummerde zesde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

d. de heffingskorting voor de loonbelasting: het gezamenlijke bedrag van de heffingskorting voor de loonbelasting en de heffingskortingen voor de volksverzekeringen.

B.19. In onderdeel AU wordt na «de Wet inkomstenbelasting 2001» ingevoegd: , in de Wet op de loonbelasting 1964.

B.20. Na onderdeel AU worden twee onderdelen ingevoegd:

AV. Overgangsrecht groene beleggingen

1. Voor de toepassing van de artikelen 5.13, 5.14 en 6.9 van de Wet inkomstenbelasting 2001 behoren mede tot groene beleggingen, beleggingen als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zoals dat luidde op 31 december 2000.

2. Met betrekking tot groene beleggingen die op 31 december 2000 bestonden en op dat tijdstip tot het vermogen van de belastingplichtige behoorden of daarna krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht door hem verkregen zijn, blijven de maxima, bedoeld in artikel 5.12, eerste en derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, buiten toepassing.

3. Het tweede lid is met ingang van 1 januari 2011 niet meer van toepassing.

AW. Overgangsrecht groenprojecten

Tot de projecten, bedoeld in artikel 5.13, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, behoren mede projecten die als zodanig zijn aangewezen op grond van artikel 26, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 1964, zoals dat luidde op 31 december 2000.

C. Hoofdstuk 2, artikel II, wordt als volgt gewijzigd.

C1. Vóór de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

C2. Na het eerste lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. Voor het kalenderjaar 2001 geldt, in afwijking in zoverre van artikel 16b van de Wet op de loonbelasting 1964, als vrije vergoeding ter zake van regelmatig woon-werkverkeer ten hoogste een bedrag van € 0,27 (f 0,60) per afgelegde kilometer, ingeval aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de afstand tussen de woning of verblijfplaats en de arbeidsplaats gemeten langs de meest gebruikelijke weg beloopt meer dan 10 kilometer;

b. de werknemer pleegt te reizen met een niet door de inhoudingsplichtige ter beschikking gestelde auto en hij pleegt daarbij krachtens een schriftelijk vastgelegde regeling van de inhoudingsplichtige, dan wel van de inhoudingsplichtige en een of meer andere inhoudingsplichtigen, over een afstand van meer dan 10 kilometer voor zowel de heen- als de terugreis tevens een of meer andere werknemers te vervoeren en

c. de werknemer is het in onderdeel b bedoelde vervoer overeengekomen in een schriftelijk vastgelegde overeenkomst met de in onderdeel b bedoelde inhoudingsplichtigen en andere werknemers.

3. Met betrekking tot regelmatig woon–werkverkeer ter zake waarvan een vergoeding op grond van het tweede lid tot de vrije vergoedingen is gerekend, zijn ten aanzien van de werknemer en de in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde andere werknemers artikel 11, eerste lid, onderdeel s, en artikel 16b van de Wet op de loonbelasting 1964 niet van toepassing.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van het tweede lid.

D. Hoofdstuk 2, artikel IV, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het vierde lid wordt toegevoegd: Aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid die op 14 september 1999 werden gehouden door in de eerste volzin bedoelde personen of lichamen worden geacht op die datum reeds gedurende een onafgebroken periode van drie jaren door deze personen te worden gehouden.

2. In het zesde lid wordt «de waarde in het economische verkeer van het saldo van de bezittingen, schulden en voorzieningen, berekend naar de waarde in het economische verkeer» vervangen door: het saldo van de bezittingen, schulden en voorzieningen, berekend naar de waarde in het economische verkeer.

3. In het zevende lid wordt na «eerste» ingevoegd: en vierde.

4. In het negende lid, onderdeel a, wordt na «1 januari 2001» ingevoegd: of – indien voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel d, het voorafgaande boekjaar betreft het boekjaar dat eindigt voor 1 januari 2001 – het laatste boekjaar dat eindigt voor 1 januari 2000, .

5. Na het negende lid worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:

10. De belastingplichtige die voornemens is een winstuitdeling te doen die uitgaat boven het op de voet van het tweede lid berekende bedrag en die zekerheid wil hebben over de waarde van het in het zesde lid genoemde saldo, kan daartoe een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist. Het verzoek wordt gedaan ten minste zes weken voor de voorgenomen winstuitdeling, onder overlegging van de voor de beoordeling van het verzoek relevante bescheiden.

11. Dit artikel wordt ten aanzien van een vennootschap die deel uitmaakt van een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, toegepast alsof deze zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Da. Aan hoofdstuk 2, artikel VI wordt toegevoegd:

C. Toepassing regels omtrent aanpassing verkrijgingsprijs en vermindering conserverende aanslagen op aanslagen ter zake van vervreemdingen onder oud recht.

Artikel 4.25, vierde en vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen zijn eveneens van toepassing op aanslagen bij de vaststelling waarvan artikel 20a, zesde lid, onderdeel i, onderscheidenlijk artikel 49, vijfde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 is toegepast.

E. Hoofdstuk 3, artikel II, wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid komt te luiden:

1. Deze wet en de Wet Inkomstenbelasting 2001 treden in werking met ingang van 1 januari 2001 met uitzondering van Hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel AF, tweede lid, dat in werking treedt op 31 december 2000.

ARTIKEL X

De Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 30b wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel c wordt, onder verlettering van de onderdelen d tot en met f tot f tot en met h, ingevoegd:

d. uitkeringen in de vorm van een gift of een voorwaardelijke gift ingevolge de Wet studiefinanciering 2000;

e. uitkeringen als bedoeld in de artikelen 7.51, eerste tot en met zesde lid, 7.51a en 16.9b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;.

2. In onderdeel g wordt onder 3° «onderdeel d» vervangen door: onderdeel f.

B. Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «recht hebben op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering of ingevolge de Wet studiefinanciering 2000» vervangen door: recht hebben op studiefinanciering ingevolge de Wet studiefinanciering 2000, op financiële ondersteuning als bedoeld in de artikelen 7.51, eerste tot en met zesde lid, 7.51a en 16.9b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2. In het eerste lid, onderdeel a, onder 2° wordt «recht hebben op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering of ingevolge de Wet studiefinanciering 2000» vervangen door: recht hebben op studiefinanciering ingevolge de Wet studiefinanciering 2000 of op financiële ondersteuning als bedoeld in de artikelen 7.51, eerste tot en met zesde lid, 7.51a en 16.9b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3. In het tiende lid wordt in de tweede volzin «artikel 5.1, eerste lid, van de Wet studiefinanciering 2000, op grond van de artikelen 5.10 en 5.17 van die wet» vervangen door: artikel 5.2, eerste lid, van de Wet studiefinanciering 2000, op grond van de bepalingen in hoofdstuk 5 van die wet. Voorts wordt in die volzin «artikel 30b, onderdeel e, onder 2°,» vervangen door: artikel 30b, onderdelen d, e en g, onder 2°,.

ARTIKEL XI

Artikel 17 van de Pensioen- en spaarfondsenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Jaarlijks verstrekt het bestuur van een pensioenfonds ten behoeve van de deelnemer een opgave van de hoogte van het te bereiken reglementaire pensioen en een opgave van de aan het desbetreffende of voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken. Het eerste jaar waarover de opgave van de waardeaangroei van pensioenaanspraken als bedoeld in de eerste volzin moet worden verstrekt is 2001.

2. In het vijfde lid wordt «van de aan het desbetreffende kalenderjaar» vervangen door: van de aan het desbetreffende of voorafgaande kalenderjaar.

3. Na het vijfde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

6. Het bestuur van een pensioenfonds verstrekt op verzoek van de deelnemer een opgave van de over de jaren 1994 tot en met 2000 toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de bepaling van de in de eerste volzin bedoelde waardeaangroei van pensioenaanspraken en de termijn waarbinnen de opgave van de waardeaangroei wordt verstrekt.

ARTIKEL XII

Tijdelijke verhoging belastingvrije som

Voor het kalenderjaar 2000 wordt de belastingvrije som, bedoeld in artikel 53, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige, verhoogd met f 1300 indien:

a. zijn belastbare inkomen meer bedraagt dan f 28 300;

b. de belastingplichtige winst uit een onderneming geniet die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband met zijn echtgenoot;

c. zowel de belastingplichtige als zijn echtgenoot als zelfstandige verplicht verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet; en

d. zowel de belastingplichtige als zijn echtgenoot in 1999 als zelfstandige particulier verzekerd waren voor ziektekosten.

ARTIKEL XIII

Een lichaam dat ten gevolge van de inwerkingtreding van de wijziging opgenomen in artikel VI, onderdeel G, niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 28, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en waarbij die inwerkingtreding valt in de loop van een boekjaar, splitst zijn boekjaar in twee, elk als afzonderlijk boekjaar aan te merken, gedeelten, waarbij het eerste gedeelte eindigt op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan 1 januari 2001.

ARTIKEL XIIIA

Op het tijdstip waarop de Wet van 11 september 1969 tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Stb. 392) in werking treedt, wordt artikel 5.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vervangen door:

Artikel 5.4 Toedeling bij bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht

1. Tot de bezittingen, respectievelijk schulden behoren niet:

a. geldvorderingen op de als erfgenaam achtergelaten echtgenoot van een overleden ouder van de belastingplichtige die voortvloeien uit de verdeling van de nalatenschap van die ouder waarbij aan de genoemde echtgenoot alle goederen uit de nalatenschap zijn overgegaan onder de verplichting alle schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen;

b. indien de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 4.2A.1.1 van het Burgerlijk Wetboek: geldvorderingen als bedoeld in artikel 4.3.3.11, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;

c. schulden die corresponderen met de in de onderdelen a en b genoemde vorderingen.

2. Tot de bezittingen behoren niet de goederen waarop ten gevolge van de uitoefening door de belastingplichtige van een wilsrecht als bedoeld in de artikelen 4.2A.1.7 en 4.2A.1.9 van het Burgerlijk Wetboek een vruchtgebruik rust ten behoeve van de langstlevende echtgenoot, bedoeld in artikel 4.2A.1.1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

3. Indien goederen ingevolge het tweede lid niet tot de bezittingen van de in dat lid bedoelde belastingplichtige behoren, worden deze goederen bij de langstlevende echtgenoot als bedoeld in artikel 4.2A.1.1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking genomen alsof het in het tweede lid bedoelde wilsrecht niet was uitgeoefend.

4. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing bij de uitoefening van wilsrechten die inhoudelijk overeenkomen met de wilsrechten bedoeld in de artikelen 4.2A.1.7 en 4.2A.1.9 van het Burgerlijk Wetboek en die zijn opgekomen door een uiterste wilsbeschikking die tevens aanvankelijk voorziet in een verdeling van de nalatenschap zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

5. Bezittingen die zijn verkregen onder de ontbindende voorwaarde van overlijden waarop een opschortende voorwaarde ten gunste van een verwachter aansluit, worden in aanmerking genomen als waren zij onvoorwaardelijk verkregen.

ARTIKEL XIIIB

Op het tijdstip waarop het wetsvoorstel Wet bevordering eigenwoningbezit (kamerstukken I 1999/2000, 25 309 en kamerstukken II 1999/2000, 27 071) als wet in werking treedt, wordt in artikel 3.104, onderdeel g, onder vernummering van de onderdelen 2°, 3° en 4° tot onderscheidenlijk 3°, 4° en 5° een nieuwe aanduiding ingevoegd die komt te luiden:

2°. bepaalde noodzakelijke kosten in verband met de verkrijging of het behoud van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, waarbij voor de toepassing van de regeling inzake de aftrek van de op de voordelen uit die woning drukkende kosten als bedoeld in artikel 3.110 deze uitkering geacht wordt wel te zijn aangewezen.

ARTIKEL XIIIC

A. Artikel 9.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 komt te luiden:

Artikel 9.2 Voorheffingen

1. De voorheffingen zijn:

a. de geheven loonbelasting met uitzondering van de als eindheffing geheven loonbelasting;

b. de geheven dividendbelasting en

c. de op prijzen van kansspelen geheven kansspelbelasting die betrekking heeft op bestanddelen van het verzamelinkomen.

2. In afwijking van het eerste lid wordt dividendbelasting niet als voorheffing in aanmerking genomen indien de belastingplichtige niet de uiteindelijk gerechtigde is tot de opbrengst waarop dividendbelasting is ingehouden. Niet als uiteindelijk gerechtigde wordt beschouwd de belastingplichtige die de aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, waarvan de opbrengst is genoten, binnen tien dagen voorafgaand aan de dag waarop de opbrengst door het uitkerende lichaam is vastgesteld heeft verkregen dan wel, indien de verkrijging niet binnen tien dagen heeft plaatsgevonden, de aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 binnen drie maanden na de verkrijging heeft vervreemd. De vorige volzin is niet van toepassing indien de geheven dividendbelasting ter zake van de opbrengst van aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 per uitkerend lichaam niet meer bedraagt dan € 208 (f 458).

3. Het bepaalde in het tweede lid vindt geen toepassing indien blijkt aan de hand van schriftelijke bescheiden dat het ontgaan van dividendbelasting niet ten grondslag ligt aan de verkrijging en de vervreemding van de aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

4. Indien artikel 9.1, derde lid, toepassing vindt, wordt ook als voorheffing aangemerkt de bij wijze van inhouding geheven premie voor de volksverzekeringen met uitzondering van de bij wijze van eindheffing geheven premie voor de volksverzekeringen.

5. De ingevolge dit artikel in aanmerking te nemen voorheffingen gelden niet als voorheffing voor de bij wege van conserverende aanslag te heffen belasting.

B. Artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965 komt te luiden:

Artikel 1

1. Onder de naam «dividendbelasting» wordt een directe belasting geheven van degenen, die – rechtstreeks of door middel van certificaten – uiteindelijk gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in, winstbewijzen van en schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 op in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Voor een beroep op vermindering of teruggaaf van dividendbelasting wordt niet als uiteindelijk gerechtigde beschouwd degene die de aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, waarvan de opbrengst is genoten, binnen tien dagen voorafgaand aan de dag waarop de opbrengst door het uitkerende lichaam is vastgesteld heeft verkregen dan wel, indien de verkrijging niet binnen die tien dagen heeft plaatsgevonden, de aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 binnen drie maanden na de verkrijging heeft vervreemd.

2. Het bepaalde in het eerste lid, tweede volzin, vindt geen toepassing indien blijkt aan de hand van schriftelijke bescheiden dat het ontgaan van dividendbelasting niet ten grondslag ligt aan de verkrijging en de vervreemding van de aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

3. Voor de toepassing van deze wet worden bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene rekening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, gelijkgesteld met aandelen in vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en worden de fondsen gelijkgesteld met vennootschappen.

4. Heeft de oprichting van een in het eerste lid bedoelde vennootschap plaatsgevonden naar Nederlands recht, dan wordt die vennnootschap steeds geacht in Nederland gevestigd te zijn.

C. Artikel 25 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 komt te luiden:

Artikel 25

1. Als voorheffingen worden aangewezen de geheven dividendbelasting, uitgezonderd de belasting welke op voet van artikel 12, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 is geheven, en naar prijzen van kansspelen geheven kansspelbelasting, betrekking hebbende op bestanddelen van de winst en van het Nederlands inkomen.

2. In afwijking van het eerste lid wordt dividendbelasting niet als voorheffing in aanmerking genomen indien de belastingplichtige niet de uiteindelijk gerechtigde is tot de opbrengst waarop dividendbelasting is ingehouden. Niet als uiteindelijk gerechtigde wordt beschouwd de belastingplichtige die de aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, waarvan de opbrengst is genoten, binnen tien dagen voorafgaand aan de dag waarop de opbrengst door het uitkerende lichaam is vastgesteld heeft verkregen dan wel, indien de verkrijging niet binnen die tien dagen heeft plaatsgevonden, de aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 binnen drie maanden na de verkrijging heeft vervreemd.

3. Het bepaalde in het tweede lid vindt geen toepassing indien blijkt aan de hand van schriftelijke bescheiden dat het ontgaan van dividendbelasting niet ten grondslag ligt aan de verkrijging en de vervreemding van de aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

ARTIKEL XIV

Ingeval de samenloop van wetten die in 2000 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, herstelt Onze Minister van Financiën dat bij ministeriële regeling.

ARTIKEL XV

1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2001 met uitzondering van artikel IX dat in werking treedt op 30 december 2000.

2. Artikel X werkt terug tot en met 1 september 2000.

3. Met betrekking tot leningen die zijn aangegaan vóór 12 januari 2000 vinden de wijzigingen ingevolge artikel V, onderdelen A, eerste lid, B en C en artikel VI, onderdelen B, C en E, voor het eerst toepassing met ingang van 1 januari 2011.

4. Artikel XII werkt terug tot en met 1 januari 2000.

5. Artikel 30a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen is niet van toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2001.

6. In afwijking van het eerste lid treden artikel XIIIc, onderdelen A, B en C in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL XVI

1. Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001.

2. De citeertitel kan worden afgekort tot: Veegwet Wet IB 2001.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

Naar boven