27 460
Grondrechten in het digitale tijdperk

nr. 5
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2007

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft juridisch wetenschappelijk onderzoek laten verrichten naar de invloed van ontwikkelingen in de ICT en nieuwe technologieën op grondrechten sinds 2000 in een zestal landen. Het onderzoek vormt een vervolg op een internationaal-vergelijkend onderzoek in diezelfde landen uit 2000, destijds uitgevoerd in opdracht van de Commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk (commissie-Franken). Graag bied ik u hierbij het onderzoeksrapport aan1. In het rapport is ook een Nederlandstalige samenvatting opgenomen.

Centrale vraagstelling van dit vervolgonderzoek is of technologische ontwikkelingen sinds 2000 geleid hebben tot wijzigingen in (grond)wetten, rechtspraak en beleid van de onderzochte landen. Die informatie is voor Nederland waardevol bij het ontwikkelen van voorstellen tot modernisering van enkele grondwetsartikelen in verband met technologische ontwikkelingen. Ik streef ernaar concrete concept-voorstellen voor die grondwetswijziging in de loop van dit jaar te kunnen presenteren.

Het onderzoek is verricht door de Universiteit van Tilburg en afgerond in februari 2007.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven